АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСОНАЛ ЯК ЇЇ КАТАЛІЗАТОР

Ключові слова: конкурентні відносини, конкурентоспроможність, персонал, людський капітал

Анотація

У статті висвітлено погляди на поняття «конкурентоспроможність», а також базові підходи його розуміння крізь призму культур різних народів. Це доводить, що їй належить чільне місце в теорії конкурентоспроможності та одночасно підтверджує її практичне значення, оскільки результати етимологічного аналізу доцільно використовувати в ході напрацювання варіацій стратегії конкурентоспроможності підприємства, орієнтованої на підвищення ефективності конкурування з імпортерами за вітчизняного споживача на локальних ринках та завойовування конкурентних позицій на іноземних, враховуючи особливості розуміння даної дефініції. Доведена залежність етимології трактування поняття «конкурентоспроможність» від онтологічних особливостей змін у соціумі, обумовила потребу зміни кута зору на трактування поняття «персоналу», а також напрацювання новітнього підходу в організації трудових відносин.

Посилання

Мироненко Д. С. Еволюція наукових підходів у дослідженні конкурентоспроможності. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24.

С. 137–139.

Минко JI. M. Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства. Наукові праці НУХТ. 2015. № 1. Т. 21. С. 86–92.

Мануйлович Ю. М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №4. С. 274–282.

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С., Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія. Економічний вісник запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 6 (18). С. 116–121.

Бечко П., Голобородько Я. Теоретичні засади сутності економічних категорій «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Ефективна економіка. 2015. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4191 (дата звернення: 19.08.2023).

Мікловда В. П., Попович О. О. Персонал як фактор конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Ужгородського Університету. 2021. Вип. 2(58). С. 54–59.

Николюк О. М. Етимологія та сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства». Вісник ЖДТУ. 2011. № 1 (55). С. 246–249.

Цвєткова І. І. Конкурентоспроможність персоналу: сутність та місце у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 119–125.

Глушко Т. В. Управління компетенціями персоналу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 26–28 вересня 2013 р.). Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. С. 54–55.

Жуковський М. О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 2. С. 54–59.

Брич В. Я., Колодницька О. З. Людські ресурси як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Інноваційна економіка. 2015. № 4 [59]. С. 72–75.

Головко-Марченко І. С. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. С. 67–73.

Літвінова Ю. О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. Управління розвитком. 2012. № 9.

С. 35–37.

Яремченко Л. М. Конкурентоспроможність підприємства: економічна сутність та чинники впливу. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія; за заг. ред. проф. О. Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2017. С. 57–66.

Хруцький В. Є., Корнєєва І. В., Автухова Е. Э. Сучасний маркетинг: навчальний посібник. М.: «Фінанси і статистика», 2004. 461 с.

Деніелс Д., Радеба Л. Міжнародний бізнес. Зовнішнє середовище та ділові операції: Пер з англ. М.: Справа, 1994. 320 с.

Тягунова Н. М., Боїн В. О. Конкурентоспроможність торговельних підприємств: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. 154 с.

Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник. К.: Центр начальної літератури, 2006. 384 с.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія. За заг. ред. О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.

Гомза В. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2014. №12. С. 109–115.

Василенко В. О. Стратегічне управління: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 396 с.

Вінніченко І. І., Крючкова Ж. В. Ключові чинники впливу на конкурентоспроможність аграрних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 32–37.

Касич А. О., Черняховська М. В. Теоретичні основи дослідження ключових чинників конкурентоспроможності підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 14. С. 129–134.

Етимологічний словник української мови (у 7 томах). Під ред. О. С. Мельничука, В. Т. Коломійця, О. Б. Ткаченко. Т. 2. К.: Наукова думка, 1985. 570 с.

Загорная Т. О., Золотухин А. Н. Управление конкурентоспособностью предприятия: структурно-адаптивный подход. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. T. 4. С. 79–82.

Словник української мови (в 11 томах). Т. 9. К.: Наукова думка, 1978. 605 с.

Словник ua: портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F (дата звернення: 12.09.2023).

Вікіпедія: електронна енциклопедія. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki (дата звернення: 28.08.2023).

Вікіпедія: електронна енциклопедія. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата звернення: 02.09.2023)

30. Скудар Г. М. Управління конкурентоспроможністю великого АТ: проблеми та рішення. К.: Наукова думка, 1999. 496 с.

Сушарник Я. А., Місько А. М., Розвиток та становлення конкуренції. Інноваційна економіка. 2020. № 1–2 [82]. С. 35–41.

Портер М. Конкуренція М: Видавничий дім «Вільямс», 2001. 495 с.

Дикань В. Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: монографія. Х.: Основа, 1995. 160 с.

Гринько Т. В. Фактори конкурентоспроможності підприємств. Держава та регіони. 2004. № 2. С. 50–53.

Шевченко Л. С. Конкурентне управління: навчальний посібник. Х.: Эскада, 2004. 520 с.

Василенко В. О. Стратегічне управління: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2003. 396 с.

Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2008. 520 с.

Чернега О. Б. Управління конкурентоспроможністю за умов трансформації економічних відносин: монографія. Донецьк, 1999. 447 с.

Савчук О. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності промислового виробництва. Економіст. 2001. № 12. С. 58–61.

Найт Ф. Х. Ризик, невизначеність, прибуток. Пер. с англ. М.: Дело, 2003. 360 с.

Кудла Н. Є., Пелех К. Ю. Персонал як чинник конкурентної переваги підприємств з надання туристичних послуг. Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12 грудня 2019 р.) Львів : ЛТЕУ, 2019. С. 132–135.

42. Тоффлер Е. Метаморфози влади: знання, багатство та сила на порозі XXI століття. Пер. с англ. М., 2002. 670 с.

Вііг К. Основи управління знаннями. М.: Місто, 1986. 371 с.

Івашук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави. Економічна теорія. 2016. № 3. С. 69–81.

Мажар М. А. Вплив трудових ресурсів на конкурентоспроможність підприємства. Вісник ЖДТЕУ. 2010. № 2 (52). С. 112–118.

Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України: монографія. За ред. В. Є. Лошенюка. Чернівці: Рута, 2010. 516 с.

Myronenko D. S. (2013) Evoliutsiia naukovykh pidkhodiv u doslidzhenni konkurentospromozhnosti [The evolution of scientific approaches in the study of competitiveness]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. vol. 24. pp. 137–139.

Mynko L. M. (2015) Sutnist i skladovi poniattia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The essence and components of the concept of enterprise competitiveness]. Naukovi pratsi NUKhT – Scientific works of the NUFT. no 1. vol. 21. pp. 86–92.

Manuilovych Yu. М. (2013) Doslidzhennia sutnosti ta traktuvannia poniattia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Research of the essence and interpretation of the concept of competitiveness of the enterprise]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and management of innovations. vol. 4. pp. 274–282.

Dzedzula V. V., Yepifanova E. Yu., Humeniuk V. S. (2018) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva yak ekonomichna katehoriia [Enterprise competitiveness as an economic category]. Ekonomichnyi visnyk zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic Bulletin of Zaporizhia State Engineering Academy. vol. 6(18). pp. 116–121.

Bechko P., Holoborodko Ya. (2015) Teoretychni zasady sutnosti ekonomichnykh katehorii «konkurentsiia» ta «konkurentospromozhnist» [Theoretical foundations of the essence of the economic categories "competition" and "competitiveness"]. Efektyvna ekonomika – An effective economy. vol. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4191 (accessed August 19, 2023).

Miklovda V. P., Popovych O. O. (2021) Teoretychni zasady sutnosti ekonomichnykh katehorii «konkurentsiia» ta «konkurentospromozhnist» [Personnel as a factor of enterprise competitiveness]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. vol. 2(58). pp. 54–59.

Nykoliuk O. M. (2011) Etymolohiia ta sutnist poniattia «konkurentospromozhnist pidpryiemstva» [Etymology and essence of the concept of "enterprise competitiveness"]. Visnyk ZhDTU – Bulletin of ZhSTU. vol. 1 (55). pp. 246–249.

Tsvietkova E. E. (2006) Konkurentospromozhnist personalu: sutnist ta mistse u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Competitiveness of personnel: the essence and place in ensuring the competitiveness of the enterprise]. Kultura narodov Prychernomoria – Culture of the Black Sea region peoples. vol. 88. pp. 119–125.

Hlushko T. V. (2013) Upravlinnia kompetentsiiamy personalu yak osnova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Management of personnel competencies as a basis for ensuring the competitiveness of the enterprise]. Marketynh innovatsii i innovatsii u marketynhu: VІI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, (Sumy, September 26nd–28nd, 2013). Sumy: Ent. «DD "Papirus", pp. 54–55. (in Ukrainian)

Zhukovskii M. O. (2007) Trudovi resursy yak skladova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Labor resources as a component of enterprise competitiveness]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy. vol. 2. pp. 54–59.

Brych V. Ya., Kolodnytska O. Z. (2015) Liudski resursy yak chynnyk zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Human resources as a factor of ensuring the competitiveness of the enterprise]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy. vol. 4 [59]. pp. 72–75.

Holovko-Marchenko E. S. (2013) Suchasni pidkhody do rozuminnia sutnosti poniattia «konkurentospromozhnist pidpryiemstva» [Modern approaches to understanding the essence of the concept of "enterprise competitiveness"]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of the economy of transport and industry. vol. 43. pp. 67–73.

Litvinova Yu. O. (2012) Problemy zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Problems of ensuring the competitiveness of the enterprise in modern conditions]. Upravlinnia rozvytkom – Management of the development. vol. 9. pp. 35–37.

Yaremchenko L. M. (2017) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: ekonomichna sutnist ta chynnyky vplyvu. Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv: monohrafiia [Enterprise competitiveness: economic essence and influencing factors. Theoretical, methodological and practical aspects of the competitiveness of enterprises: monograph]. Za zah. red. О. H. Yankovoho. Odesa: Atlant, pp. 57–66. (in Ukrainian)

Hrutskyi V. Ye., Kornyeieva E.V., Avtukhova E. Ye. (2004) Suchasnyi marketynh: navchalnyi posibnyk [Modern marketing: handbook]. М.: "Finansy i statystyka", 461 p. (in Ukrainian)

Deniels D., Radeba L. (1994) Mizhnarodnyi biznes. Zovnishnie seredovyshche ta dilovi operatsii [International Business. External environment and business operations]. Per. s аngl. М.: Dielo, 320 p. (in Ukrainian)

Tiahunova N. М., Boin V. О. (2010) Konkurentospromozhnist torhovelnykh pidpryiemstv: monohrafiia [Competitiveness of the trade enterprises: monograph]. Poltava: RVV PUЕТ, 154 p. (in Ukrainian)

Dolzhanskyi I. Z., Zahorna О. (2006) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Competitiveness of the enterprises: handbook]. К.: Tsentr navchalnoi literatury, 384 p. (in Ukrainian)

Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyshchennia: monohrafiia [Enterprise competitiveness: assessment of the level and directions for improvement: monograph]. Za zah. red. prof. О. H. Yankovoho. Odesa: Atlant, 2013. 470 p. (in Ukrainian)

Homza V. M. (2014) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Ways to increase the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika APK – Economy of AIC. vol. 12. pp. 109–115.

Vasylenko V. О. (2003) Stratehichne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Strategic management: handbook]. К.: TsUL, 396 p. (in Ukrainian)

Vinnichenko E. E., Kriuchkova Zh. V. (2017) Kliuchovi chynnyky vplyvu na konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv [Key factors influencing the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika ta derzhava – The economy and the state. vol. 4. pp. 32–37.

Kasych А. О., Cherniakhovska M. V. (2017) Teoretychni osnovy doslidzhennia kliuchovykh chynnykiv konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Theoretical foundations of the study of the key factors of the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and management of enterprises. vol. 14. pp. 129–134.

Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy (u 7 tomakh) [Etymological dictionary of the Ukrainian language (in 7 volumes)]. Pid red. О. S. Меlnychuka, V. Т. Коlоміitsia, О. B. Тkаchenko. vol. 2. К.: Naukova dumka, 1985. 570 pp. (in Ukrainian)

Zahornaya Т. О., Zolotukhin A. N. (2010) Upravlenie konkurentosposobnostiu predpryiatyia: strukturno-adaptyvnыi podkhod [Managing enterprise competitiveness: a structural-adaptive approach]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu – Bulletin of Khmelnitsky National University. no 6. vol. 4. pp. 79–82.

Slovnyk ukrainskoi movy (v 11 tomakh) [Ukrainians’ language dictionary]. vol. 9. К.: Naukova dumka, 1978. 605 pp. (in Ukrainian)

Slovnyk ua: portal ukrainskoi movy ta kultury [Dictionary ua: portal of Ukrainian language and culture]. Available at: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F (accessed September 12, 2023).

Vikipediia: elektronna entsyklopediia [Wikipedia: the electronic encyclopedia]. Available at: https://ru.wiktionary.org/wiki (accessed August 28, 2023).

Vikipediia: elektronna entsyklopediia [Wikipedia: the electronic encyclopedia]. Available at: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (accessed September 2, 2023).

Skudar H. М. (1999) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu velykoho AT: problemy ta rishennia.. К.: Naukova dumka, 496 p. (in Ukrainian)

Susharnyk Ya. A., Misko А. М., (2020) Rozvytok ta stanovlennia konkurentsii [Development and formation of competition]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy. vol. 1–2(82). pp. 35–41.

Porter М. (2001) Konkurentsiia M: Vydavnychyi dim «Viliams ", 495 p. (in Ukrainian)

Dykan V. L. (1995) Zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv: monohrafiia [Ensuring the enterprises’ competitiveness: monograph]. Kh.: Osnova, 160 p. (in Ukrainian)

Hrynko T. V. (2004) Faktory konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Factors of enterprise competitiveness]. Derzhava ta rehiony – State and regions. vol. 2. pp. 50–53.

Shevchenko L. S. (2004) Konkurentne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Competitive management: handbook]. Kh.: Eskada, 520 p. (in Ukrainian)

Vasylenko V. О. (2003) Stratehichne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Strategic management: handbook]. К.: TsUL, 396 p. (in Ukrainian)

Klymenko S. М., Omelyanenko Т. V., Barabas D. О. (2008) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Management of enterprise competitiveness: handbook]. К.: КNЕU, 520 p. (in Ukrainian)

Cherneha О. B. (1999) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu za umov transformatsii ekonomichnykh vidnosyn monohrafiia. [Managing competitiveness in the context of transformation of economic relations: monograph]. Donetsk, 447 p. (in Ukrainian)

Savchuk О. (2001) Systemnyi pidkhid do analizu konkurentospromozhnosti promyslovoho vyrobnytstva [A systematic approach to the analysis of the competitiveness of industrial production]. Ekonomist – The economist. vol. 12. pp. 58–61.

Night F. H. (2003) Ryzyk, nevyznachenist, prybutok [Risk, uncertainty, profit]. Per. s аngl. М.: Dielo, 360 p. (in Ukrainian)

Kudla N. Ye., Pelekh K. Yu. (2019) Personal yak chynnyk konkurentnoi perevahy pidpryiemstv z nadannia turystychnykh posluh [Personnel as a factor in the competitive advantage of enterprises providing tourist services]. Innovatsii, trendy ta perspektyvy industrii hostynnosti: І Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Lviv, Dsember 12-th 2019). Lviv : LTEU,

pp. 132–135. (in Ukrainian)

Toffler E. (2002) Metamorfozy vlady: znannia, bahatstvo ta syla na porozi XXI stolittia [Metamorphoses of power: knowledge, wealth and power on the threshold of the 21st century]. Per. s аngl. 670 p. (in Ukrainian)

Vyig К. (1986) . Osnovy upravlinnia znanniamy. [Fundamentals of knowledge management]. М.: Gorod, 371 p. (in Ukrainian)

Ivashuk Yu. (2016) Emerdzhentnyi instytutsiinyi poriadok v ekonomitsi ta yoho povedinkovi pidstavy [Emergent institutional order in the economy and its behavioral foundations]. Ekonomichna teoriia – Economic theory. vol. 3.

pp. 69–81.

Mazhar М. А. (2010) Vplyv trudovykh resursiv na konkurentospromozhnist pidpryiemstva [The influence of labor resources on the competitiveness of the enterprise]. Visnyk ZhDTEU – Bulletin of ZhSTEU. vol. 2(52). pp. 112–118.

Hlobalizatsiia ta rehionalizatsiia: vyklyky dlia ekonomiky Ukrainy: monohrafiia [Globalization and regionalization: challenges for the economy of Ukraine: monograph]. Za red. V. Ye. Losheniuka. Chernivtsi: Ruta, 2010. 516 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Іващенко, М. (2023). АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРСОНАЛ ЯК ЇЇ КАТАЛІЗАТОР. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-38
Розділ
ЕКОНОМІКА