НАПРЯМИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний потенціал, державне стимулювання, регулювання, інструменти

Анотація

У статті розглядаються напрями, методи та інструменти державного стимулювання інноваційно-інвестиційного потенціалу національної економіки. Визначено роль держави у вирішенні проблем, які пов'язані з інноваційно-інвестиційним потенціалом країни. Розглянуто шляхи формування інноваційної та інвестиційної політики, ефективного втілення інструментів державного регулювання, правильного визначення її пріоритетів, стратегії та управлінських дій. Проаналізовано та систематизовано існуючі системи управління інноваційно-інвестиційного потенціалу національної економіки. Враховано значні доробки вчених в частині розробки теоретичних і практичних аспектів регулювання інноваційних та інвестиційних процесів. Окреслено основні складові інноваційно-інвестиційного потенціалу держави. Визначено головні напрями та принципи стимулювання інноваційно-інвестиційного потенціалу на державному рівні. Обраний Україною європейський шлях розвитку економіки потребує активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Динамічність розвитку національної економіки постійно диктує нові вимоги до змісту, формування та організації системи управління інноваційно-інвестиційним потенціалом національної економіки, для якої переорієнтація на інноваційну модель повинна стати підґрунтям прискорення її розвитку. На сьогодні господарська сфера України потребує доступу до різних джерел фінансування, що має проявитись у підтримці венчурних фондів на основі державно приватного капіталу; ефективному введенні в дію фінансових стимулів; трансформації правових норм; спрямуванні фінансової політики на підтримку інноваційно - активних підприємств, передусім стартапів; сприянні розвитку державно-приватного партнерства. Першочерговими завданнями нової регіональної політики має стати прискорення економічного зростання регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності на основі ефективного використання внутрішнього потенціалу, створення нових робочих місць, покращення зайнятості населення, створення умов для повернення на батьківщину трудових мігрантів. Саме це може дати швидке та стійке зростання рівня якості життя людини незалежно від того, де вона народилася, де проживає зараз і де буде проживати у майбутньому.

Посилання

Бондарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону. Економіка та держава. 2010. № 5. С. 93¬95.

Гомон М.В. Податкова політика держави у сфері стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності Вісник Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. 2016.№ 12. С.434¬438

Бова Т.В. Формування механізму державного управління функціонуванням національної інноваційної системи. Економіка та держава. 2010. № 4.С. 132¬134.

Юхновський І.В. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності економіки України. Економіка та держава. 2011. № 4. С. 48¬52.

Луциків І. В. Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України. Держава та регіони. 2011. № 5. С. 38¬41.

Скиба М. Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. №2. С. 145¬152.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення: 03.10.2023).

Григорська О. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки. Вісник антимонопольного комітету України. 2011. № 4. С. 29–33.

Круглякова В.В., Юринець З.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України, Монографія.2019, Львів, Галицька видавнича спілка.

Бондар - Підгурська О.В. Механізм акумуляції коштів на дослідження та технологічний розвиток економіки: формування та реалізація. Економіка. Управління. Інновації. Сер.: Економічні науки. 2016. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_4

Кичко І. І., Савченко В. Ф. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні. Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі: монографія / за заг. ред. В.Ф. Савченка, Л.М. Мекшун. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 328 с. – С. 8¬29.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development. International Journal of Management (IJM). 2020. May 2020, pp. 240-251. http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Захарін С.В., Кичко І.І., Савченко В.Ф. Удосконалення організаційно-економічних та фінансових механізмів реалізації державної соціальної та молодіжної політики в контексті підтримки сталого розвитку. Економіка і управління. 2020. № 1. С. 18-25.https://e-u.in.ua/journal/964.pdf

Пшик Б. І. Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: монографія / авт. кол.; за наук. ред. канд. економ. наук, доц. Б. І. Пшика. Київ: УБС НБУ, 2010. 263 с.

Григор’єва М. І. Інвестиційна привабливість України: проблеми та можливості. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 21. С. 57¬62.

Затонацька Т. Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні: монографія. Київ: Задруга, 2012. 299 с.

Мєдвєдкова Н. С. Бюджетно-податкові важелі залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 4. С. 18–21.

Рекова Н. Ю., Талан Г. О. Інструменти регулювання інвестиційної діяльності в рамках податкової політики. Економічний часопис – XXI. 2014. №1. 2(2). С. 12¬15.

Кучерява З. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні / З. Кучерява//Урядовий портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/13958

Bondarchuk, V. D. (2010), "Derzhavne rehulyuvannya innovatsiynoho rozvytku rehionu", [State regulation of innovation development of the region]. Ekonomika ta derzhava, [Economics and state]. No.5. pp. 93¬95.

Gomon M.V. (2016) Podatkova polityka derzhavy u sferi stymulyuvannya innovatsiyno-investytsiynoyi diyalʹnosti Visnyk Mykolayivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Sukhomlynsʹkoho [Tax policy of the state in the sphere of stimulating the innovation and investment activity]. Journal of Mykolaiv National University named after Sukhomlynsky. No. 12. pp. 434¬438.

Bova T.V. (2010). Formuvannya mekhanizmu derzhavnoho upravlinnya funktsionuvannyam natsionalʹnoyi innovatsiynoyi systemy [Creation of the mechanism of state management of the national economy functioning of the innovation system]. [Economics and state]. No. 4. pp. 132¬134

Yukhnovsky I.V. (2011). Derzhavne rehulyuvannya innovatsiyno-investytsiynoyi diyalʹnosti ekonomiky Ukrayiny [State regulation of the innovation and investment activity of economy in Ukraine]. [Economics and state]. No.4. pp. 48¬52.

Lutsykiv I.V. (2011) Realiyi praktyky derzhavnoyi pidtrymky u sferi zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Realities of the practice of state support in the sphere of the provision of innovation development of Ukraine]. [State and regions]. No. 5. pp. 38¬41.

Skyba M. (2011) Stymulyuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti v konteksti postkryzovoho vidnovlennya ekonomiky Ukrayiny [Stimulating the innovation activity in the context of post-crisis renewal of economy in Ukraine]. [Journal of the National Academy of state management by the President of Ukraine]. No. 2. pp. 145¬152.

Pro zasady derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky u sferi hospodarsʹkoyi diyalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 11.09.2003 r. № 1160-IV. [On the principles of the state regulatory policy in the sphere of economic activity: Law of Ukraine]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (access date: 03.10.2023).

Grygorska О. (2011) Byudzhetna polityka yak instrument derzhavnoho rehulyuvannya ekonomiky [Budgetary policy as an instrument of state regulation of economy]. ]Journal of Antimonopoly Committee of Ukraine]. No. 4. pp. 29¬33.

Krugliakova V.V., Yurinets Z.V. (2019) Innovatsiynyy potentsial subʺyektiv hospodaryuvannya kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny [Innovation potential of business entities of food industry of Ukraine], [a monograph], Lviv, Galutska publishing union.

Bondar – Pidgurska O.V. (2016) Mekhanizm akumulyatsiyi koshtiv na doslidzhennya ta tekhnolohichnyy rozvytok ekonomiky: formuvannya ta realizatsiya [The mechanism of funds accumulation for research and technological development of economy: creation and implementation]. Economics. Management. Innovations. Ser.: Economic sciences. No.3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_4

Kychko I. I., Savchenko V. F. (2018) Stratehichni oriyentyry investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku v Ukrayini. Zdobutky i problemy yevrointehratsiynykh zrushenʹ v Ukrayini na suchasnomu etapi: monohrafiya / za zah. red. V.F. Savchenka, L.M. Mekshun. [Strategic orientations of investment and innovation development in Ukraine. Achievements and problems of European integration shifts in Ukraine at the current stage: monograph ] – Chernihiv: CHNTU,. – 328 p. – pp. 8-29.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. (2020) Upravlinnya investytsiynoyu pryvablyvistyu ekonomiky derzhavy yak skladova rozvytku mizhnarodnoho biznesu [Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development]. Mizhnarodnyy zhurnal menedzhmentu, pp. 240-251. http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Zakharin S.V., Kychko I.I., Savchenko V.F. (2020) Udoskonalennya orhanizatsiyno-ekonomichnykh ta finansovykh mekhanizmiv realizatsiyi derzhavnoyi sotsialʹnoyi ta molodizhnoyi polityky v konteksti pidtrymky staloho rozvytku. [Improvement of organizational, economic and financial mechanisms for the implementation of state social and youth policy in the context of supporting sustainable development] Ekonomika i upravlinnya.. № 1. p.18-25. https://e-u.in.ua/journal/964.pdf

Pshyk B. I. (2010) Udoskonalennya finansovo-kredytnoho stymulyuvannya investytsiynoyi ta innovatsiynoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Improvement of financial and credit stimulation of investment and innovation activity in Ukraine] monohrafiya [a monograph]/ avt. kol.; za nauk. red. kand. ekonom. nauk, dots. B. I. Pshyka. Kyyiv: UBS NBU 263 p.

Hryhorʺyeva M. I. (2013) Investytsiyna pryvablyvistʹ Ukrayiny: problemy ta mozhlyvosti. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investment attractiveness of Ukraine: problems and opportunities. Investments: practice and experience] № 21. pp. 57-62.

Zatonazka T.G. (2012) Byudzhetno-podatkove rehulyuvannya investytsiynoyi diyalʹnosti v Ukrayini: [Budgetary and tax regulation of the investment activity in Ukraine]: monograph. Kyiv: Zadruga 299 p.

Medvedkova N.S. (2012) Byudzhetno-podatkovi vazheli zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy v ekonomiku Ukrayiny [Budgetary and tax levers of the involvement of direct foreign investments in economy of Ukraine]. Investments: practice and experience. No. 4. pp. 18-21.

Rekova N.Yu., Talan G.O. (2014) Instrumenty rehulyuvannya investytsiynoyi diyalʹnosti v ramkakh podatkovoyi polityky [Regulation instruments of the investment activity in the framework of the tax policy]. Economic magazine – XXI. No.1. 2(2). pp. 12-15.

Kucheryava Z. Pravove zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku v Ukrayini [Legal provision of innovation development in Ukraine] Uryadovyy portal

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Панченко, М. (2023). НАПРЯМИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-25
Розділ
ЕКОНОМІКА