ПАТЕНТНІ ПОШУКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Ключові слова: патентна інформація, патентні пошуки, бази даних, типи патентних пошуків, науково-технічний прогрес, економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням проведення патентних пошуків. Розглянуто структуру та переваги патентної інформації. Узагальнено вітчизняні бази даних у сфері інтелектуальної власності, а також здійснено огляд баз даних інших країн та міжнародних організацій. Зроблено висновок, що світовою спільнотою напрацьовано ефективний механізм виконання патентних досліджень, що забезпечує ґрунтовність, всебічність, релевантність отриманих даних. Окреслено цілі патентних досліджень та типи патентних пошуків за різними базами даних, а саме на предмет актуальності винаходу та шляхів вирішення технічної проблеми; новизни винаходу; дійсності патенту; іменний патентний пошук; пошук на предмет непорушення прав третіх осіб. Обґрунтовано висновок про роль патентної інформації для забезпечення подальшого науково-технічного та економічного розвитку.

Посилання

Артамонова Н. О., Філіпова Л. Я. Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. № 4. С. 4-10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_4_3. (дата звернення: 16.02.2021).

БАЗЫ ДАННЫХ. Федеральный институт промышленной собственности. URL: https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php (дата звернення: 21.04.2021).

ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення», Держстандарт України, Київ, 1997. URL: https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ДСТУ-3575-97-Патентні дослідження-pdf. (дата звернення: 24.04.2021).

Кидалов І. Патентні війни і патентний тролінг в Україні: юридичні аспекти. URL: https://kydalov-partners.com/uk. (дата звернення: 20.03.2021).

Косско Т. Г., Павлиго Т. М. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку. Наука та інновації. 2014. Т. 10. № 1. С. 65-70. URL: http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2014/N1/Kossko.pdf (дата звернення: 21.03.2021).

Основи проведення патентного пошуку. URL: https://ipstyle.ua/ua/osnovi-provedennja-patentnogo-poshuku/. (дата звернення: 05.03.2021).

Охромєєв Ю. Патентний тролінг – ахіллесова п’ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Юридична Газета online. 02 лютого 2015. №5 (451). URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html. (дата звернення: 15.02.2021).

Патентна інформація вільного доступу. URL: http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=302. (дата звернення: 18.02.2021).

Филь Р. С., Филь С. П. Патентна інформація як складова науково-технічної діяльності. Наука і правоохорона. 2014. № 2. С. 149-155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2014_2_26. (дата звернення: 15.02.2021).

Що таке патентний тролінг? URL: https://taxlink.ua/ua/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling/. (дата звернення: 17.04.2021).

AusPat. URL: http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/. (дата звернення: 15.02.2021).

ESPACENET. URL: https://worldwide.espacenet.com/patent/my-espacenet. (дата звернення: 15.02.2021).

Japan platform for patent information. URL: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/. (дата звернення: 16.02.2021).

PATENTSCOPE. Простой поиск. URL: https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf. (дата звернення: 16.02.2021).

USPTO. Search for patents. URL: https://www.uspto.gov/patents/search. (дата звернення: 16.02.2021).

Artamonova N. O., Filipova L. Ya. (2016) Patentna dokumentatsiia v systemi informatsiinoho zabezpechennia nauky: sutnist, funktsii, znachennia [Patent documentation in the system of information support of science: essence, functions, meaning]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia. No 4. pp. 4-10. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_4_3. (accessed 16 February 2021).

BAZY DANNYKH. Federalnyi instytut promyshlennoi sobstvennosty [DATABASES. Federal Institute of Industrial Property]. Available at: https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php (accessed 21 April 2021).

SSTU 3575-97 “Patentni doslidzhennia. Osnovni polozhennia ta poriadok provedennia” [Patent research. Basic provisions and procedure], State Standard of Ukraine, Kyiv, 1997. Available at: https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/DSTU-3575-97-Patent research-pdf. (accessed 24 April 2021).

Kydalov I. Patentni viiny i patentnyi trolinh v Ukraini: yurydychni aspekty. [Patent wars and patent trolling in Ukraine: legal aspects]. Available at: https://kydalov-partners.com/uk. (accessed 20 March 2021).

Kossko T.G, Pavlyho T. M. (2014) Patentni doslidzhennia, yikh aktualnist na shliakhu innovatsiinoho rozvytku [Patent research, their relevance in the path of innovative development]. Nauka ta innovatsii. T. 10. No 1. pp. 65–70. Available at: http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2014/N1/Kossko.pdf (accessed 21 March 2021).

Osnovy provedennia patentnoho poshuku [Basics of patent search]. Available at: https://ipstyle.ua/ua/osnovi-provedennja-patentnogo-poshuku/. (accessed 05 March 2021).

Okhromieiev Yu. (2015) Patentnyi trolinh – akhillesova piata systemy okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Patent trolling – Achilles heel of the intellectual property protection system in Ukraine]. Yurydychna Hazeta online. 02 liutoho 2015. No 5 (451). Available at: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html. (accessed 15 March 2021).

Patentna informatsiia vilnoho dostupu [Patent information of free access]. Available at: http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=302. (accessed 18 February 2021).

Fyl R. S., Fyl S. P. (2014) Patentna informatsiia yak skladova naukovo-tekhnichnoi diialnosti [Patent information as a component of scientific and technical activities]. Nauka i pravookhorona. No 2. pp. 149-155. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2014_2_26. (accessed 15 February 2021).

Shcho take patentnyi trolinh? [What is patent trolling?]. Available at: https://taxlink.ua/ua/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling/. (accessed 17 April 2021).

AusPat. Available at: http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/. (accessed 15 February 2021).

ESPACENET. Available at: https://worldwide.espacenet.com/patent/my-espacenet. (accessed 15 February 2021).

Japan platform for patent information. Available at: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/. (accessed 16 February 2021).

PATENTSCOPE. Prostoi poysk [Simple search]. URL: https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf. (accessed 16 February 2021).

USPTO. Search for patents. Available at: https://www.uspto.gov/patents/search. (accessed 16 February 2021).

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Олійничук, О. (2021). ПАТЕНТНІ ПОШУКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-62
Розділ
ЕКОНОМІКА