УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: конкурентоспроможність, корпоративна соціальна відповідальність, підприємство, сталий розвиток, стейкхолдери, управління

Анотація

Стаття присвячена визначенню ролі розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для забезпечення сталого розвитку підприємства та суспільства в цілому. Визначено, що концепція сталого розвитку є основою сучасного глобального та національного розвитку. Співставлено глобальні та національні цілі сталого розвитку, та виділено роль підприємств у сприянні їх досягненню. Визначено сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності та її зв'язок із сталим розвитком. Виділено базові принципи КСВ. Обґрунтовано актуальність розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Виділено основних стейкходерів соціально відповідальної діяльності. Запропоновано заходи в межах розвитку та управління корпоративною соціальною відповідальністю, що сприятимуть задоволенню інтересів стейкхолдерів та підвищенню конкурентоспроможності підприємств.

Посилання

Борщ В. І., Жмай О. В. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності підприємств енергетичної сфери України в контексті цілей сталого розвитку ООН. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. № 4(47). С. 70¬97.

Бочарова Н.А., Федотова І. В. Дослідження КСВ як основи концепції сталого розвитку підприємства. Економіка транспортного комплексу. 2020. №36. С. 57¬76.

Дмитрів Б. Ю. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності. Сталий розвиток економіки. 2019. №4(45). С. 96-104.

Зінченко О. І., Хімченко А. М. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Бізнес-інформ. 2013. №4. С. 281–286.

Інформаційне забезпечення моніторингу ЦСР, метадані.Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/metadata.htm (дата звернення: 20.08.2023).

Касич А. О., Стояненко В.О. Теоретичні основи управління соціальною відповідальністю підприємств у сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5 (05). С. 186-191.

Клименко І. М. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті цілей сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1292 (дата звернення: 20.08.2023).

Левченко О. П. Сутність поняття «корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)». Економіка транспортного комплексу. 2014. № 24. С. 39-54.

Мінц О. Ю., Камишникова Е. В. Імплементація міжнародних стандартів у сфері корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7249 (дата звернення: 20.08.2023).

Супрун Н. А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії «Europe-2020»). Український соціум. 2013. № 2. С. 163-176.

Указ Президента України №722/2019 від 30.08.2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». URL : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 15.08.2023).

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017 . 174 с.

ISO 26000 «Guidance on social responsibility». URL: https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf (дата звернення: 20.08.2023).

Sustainable Development Goals. United Nations Development Programme. URL : https://www.undp.org/sustainable-development-goals (дата звернення: 18.08.2023).

The Ten Principles of the UN Global Compact. URL: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (дата звернення: 20.08.2023).

15 Eye-Opening Corporate Social Responsibility Statistics. Harvard Business School. URL : https://online.hbs.edu/blog/post/corporate-social-responsibility-statistics (дата звернення: 18.08.2023).

Borshch V. I., Zhmai O. V. (2021) Analiz korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstv enerhetychnoi sfery Ukrainy v konteksti tsilei staloho rozvytku OON [Analysis of corporate social responsibility of enterprises in the energy sector of Ukraine in the context of the UN sustainable development goals]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia — Market economy: modern management theory and practice, vol. 4(47), pp. 70¬97. [in Ukrainian]

Bocharova N.A., Fedotova I.V. (2020) Doslidzhennia KSV yak osnovy kontseptsii staloho rozvytku pidpryiemstva [Research on CSR as the basis of the concept of sustainable development of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu — Economy of the transport complex, vol. №36, pp. 57¬76. [in Ukrainian]

Dmytriv B. Y. (2019) Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Development of corporate social responsibility]. Stalyi rozvytok ekonomiky — Sustainable economic development, vol. 4(45), pp. 96-104. [in Ukrainian]

Zinchenko O. I., Khimchenko A. M. (2013) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini: suchasni realii ta perspektyvy rozvytku [Corporate social responsibility in Ukraine: modern realities and development prospects]. Biznes-inform — Biznes-inform, vol. 4, pp. 281–286. [in Ukrainian] Informatsiine zabezpechennia monitorynhu TsSR, metadani [Information support for monitoring of the SDG, metadata.]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy — State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/metadata.htm (accessed August 20, 2023) (in Ukrainian)

Kasych A. O., Stoyanenko V. O. (2017) Teoretychni osnovy upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu pidpryiemstv u suchasnykh umovakh [Theoretical basics of corporate social responsibility management in modern conditions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk — Pryazovsky Economic Bulletin, vol. 5 (05), pp. 186-191. [in Ukrainian]

Klymenko I. M. (2018) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v konteksti tsilei staloho rozvytku [Corporate social responsibility in the context of sustainable development goals]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok — Public administration: improvement and development, vol. 8. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1292 (accessed August 20, 2023) [in Ukrainian]

Levchenko O. P. (2014) Sutnist poniattia «korporatyvna sotsialna vidpovidalnist (KSV)» [The essence of the concept of «corporate social responsibility (CSR)»]. Ekonomika transportnoho kompleksu — Economy of the transport complex, vol. 24, pp. 39¬54. [in Ukrainian]

Mints O. Yu., Kamyshnikova E. V. (2019) Implementatsiia mizhnarodnykh standartiv u sferi korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti na promyslovykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Implementation of international standards in the field of corporate social responsibility at industrial enterprises of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7249 (accessed August 20, 2023).

Suprun N. A. (2013) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk sotsialnoho zaluchennia (v konteksti tsilei stratehii «Europe-2020») [Corporate social responsibility as a factor of social involvement (in the context of the goals of the «Europe-2020» strategy)]. Ukrainskyi sotsium — Ukrainian society, vol. 2, pp. 163-176. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy №722/2019 vid 30.08.2019 «Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku» [Decree of the President of Ukraine No. 722/2019 dated August 30, 2019 "On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030"]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (accessed August 15, 2023) [in Ukrainian] Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid 2017 [Sustainable Development Goals: Ukraine. National Report 2017]. Kyiv: Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 174 p. (in Ukrainian)

ISO 26000 «Guidance on social responsibility». Available at: https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf (accessed August 18, 2023).

Sustainable Development Goals. United Nations Development Programme. Available at: https://www.undp.org/sustainable-development-goals (accessed August 18, 2023)

The Ten Principles of the UN Global Compact. Available at: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles (accessed August 20, 2023)

15 Eye-Opening Corporate Social Responsibility Statistics. Harvard Business School. Available at: https://online.hbs.edu/blog/post/corporate-social-responsibility-statistics (accessed August 18, 2023).

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Лиска, П. (2023). УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-89
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ