ПОБУДОВА КІБЕРНИЧНОЇ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: система внутрішнього контролю, ризики, підприємство, теорія ефективного управління, модель, закони організації систем, системний аналіз

Анотація

В статті визначено, що розподілена система внутрішнього контролю сприяє здійсненню аналізу процесів на підприємстві, формує розуміння ризиків для управління і в цілому удосконалює стан підрозділів та працівників підприємства. Тобто тісний взаємозв’язок компонентів внутрішнього контролю забезпечує формування інтегрованої системи, яка здатна на оперативне реагування на виклики, що виникають під час здійснення комерційної діяльності. Зауважено, що найефективніша система внутрішнього контролю «вбудована» в інфраструктуру організації підприємства та є частиною її сутності, яка підсилює якість і результативність заходів, допомагає уникати додаткових витрат, дозволяє швидше реагувати на ті чи інші події. Систематизовано, що вся теорія систем побудована на фундаменті чотирьох принципів та чотирьох законів. Проаналізовано місце та роль зворотних зв'язків у кібернетичних системах та зроблено кілька висновків для теорії контролю. Схематично відображено, кібернетичну модель управління, яка трактує управління як спосіб зворотного зв'язку між керуючою і керованою підсистемами.

Посилання

Петренко С. М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення : теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук. : 08.00.09. Київ, 2010. 35 с.

Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 656 с.

Борисенко М. В. Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2008. 21 с.

Виговська Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 529 с.

Дрозд І. К. Контроль економічних систем : монографія. Київ : Імекс-ЛТД, 2004. – 312 с.

Пантелєєв В. П. Аудит : навчальний посібник. Київ : «Видавничий дім «Професіонал»», 2008. 400 с.

Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології) : [монографія]. Київ : Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 1998. 371 с.

Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002. 360 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. 3-тє вид., доп. та перероб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. 844 с.

Загородній А. Г., Партин Г. О. Управлінський облік як система інформаційного забезпечення управлінських рішень. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2004. Вип. 16. С. 45–49.

Брас А. А. Менеджмент : основные понятия, виды, функции. Минск : Мисанта, 2002. 211 с.

Bakera, C. R., Cohanierb, B., Leo, N. J. (2017), Breakdowns in internal controls in bank trading information systems : The case of the fraud at Société Générale.

Petrenko S. M. (2010), Internal control of enterprises and its information support: theory, methodology, organization: autoref. thesis ... Dr. Econ. of science : 08.00.09. Kyiv, 35 p.

Bardash S. V. (2010), Economic control in Ukraine: a systematic approach: monograph. Kyiv: KNTEU, 656 p.

Borysenko M. V. (2008), Organization and methods of internal control at enterprises: autoref. thesis Ph.D. economy Sciences: 08.00.09. Kyiv, 21 p.

Vygovska N. G. (2008), Economic control in Ukraine: theory, methodology, organization: monograph. Zhytomyr: Zhdtu, 529 p.

Drozd I. K. (2004), Control of economic systems: monograph. Kyiv: Imex-LTD, 312 p.

Panteleev V. P. (2008), Audit: study guide. Kyiv: "Professional" Publishing House, 400 p.

Shevchuk V. O. (1998), Control of economic systems in a society with a transition economy (Problems of theory, organization, methodology): [monograph]. K.: Kyiv. state trade-ec. University, 371 p.

Kalyuga E. V. (2002), Financial and economic control in the management system: monograph. Kyiv: Elga, Nika Center, 360 p.

Zagorodniy A. G., Vozniuk G. L. (2011), Financial and economic dictionary / 3rd ed., add. and processing Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2011. 844 p.

Zagorodniy A. G., Partyn G. O. (2004), Management accounting as a system of information support for management decisions. Bulletin of the Lviv Commercial Academy. The series is economical. Issue 16. P. 45–49.

Bras A. A. (2002), Management: basic concepts, types, functions. Minsk: Mysanta, 211 p.

Bakera, C. R., Cohanierb, B., Leo, N. J. (2017), Breakdowns in internal controls in bank trading information systems: The case of the fraud at Société Générale.

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Кудріна, О., Божкова, В., & Штика, Ю. (2022). ПОБУДОВА КІБЕРНИЧНОЇ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-124
Розділ
ЕКОНОМІКА