СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 ТА ІНДУСТРІЇ 5.0

Ключові слова: цифровізація, Індустрія 4.0, Індустрія 5.0, стратегічний ризик, клас ризиків

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей впровадження технологій Індустрії 4.0 та Індустрії 5.0, а також формуванню системи стратегічних ризиків підприємств при реалізації проєктів цифровізації. Вплив цифрових технологій усе більше відчувається в усіх секторах економіки, включаючи ті, що є базовими для економіки України: металургія, нафтогаз, енергетика, агропромисловий комплекс. Метою статті є аналіз особливостей реалізації концепції Індустрії 5.0 та визначення класів стратегічних ризиків для підприємств при впровадженні цифрових технологій. Проаналізовані особливості Індустрії 4.0 та Індустрії 5.0, зазначені їх фактори розвитку. Авторами запропоновано підхід до систематизації стратегічних ризиків та описані вісім класів таких ризиків: технологічні ризики, ризики конкурентоспроможності, операційні ризики, ризики зв'язків із стейкхолдерами, фінансові ризики, ризики з людськими ресурсами, брендові ризики, ризики гібридних атак. Виділені особливості кожного класу ризиків при реалізації проєктів цифровізації.

Посилання

Аналітичний центр Industry4Ukraine. Про Індустрію 5.0 – чому це стає актуальним для України. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/pro-industriyu-5-0-chomu-cze-staye-aktualnym-dlya-ukrayiny/ (дата звернення 04.09.2023).

Гринюк О.І. Цифрова трансформація суб’єктів господарювання у контексті концепції Індустрії 4.0: Сучасні тенденції, бар’єри та ризики впровадження. Ефективна економіка. 2021. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.97.

Гуцуляк В.Р., Гуцуляк В.М. Основні ризики Індустрії 4.0 для підприємств у сучасних умовах розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. №1(87). С. 49-53. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-7. (дата звернення 04.09.2023).

Полозова Т.В., Колупаєва І.В. Аналіз міжнародних рейтингів України в контексті забезпечення економічної безпеки. Механiзм регулювання економiки. 2022. № 1-2 (95-96). С. 103-113.

European Commission Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe. ESIR Policy Brief No. 3. December 2021. URL: https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/38a2fa08-728e-11ec-9136-01aa75ed71a1 (дата звернення 04.09.2023).

Golovianko M., Gryshko S., Titova L., Filatov V. Good practices of Industry 4.0 in Ukraine. Kharkiv: Kharkiv National University of Radio Electronics. 2022. 38 p. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/714c09ab-3e31-48f2-a930-63a2c1e8f58d/content. (дата звернення 15.09.2023)

Kaikova, O., Terziyan, V., Tiihonen, T., Golovianko, M., Gryshko, S., & Titova, L. (2022). Hybrid threats against Industry 4.0: adversarial training of resilience. In E3S Web of Conferences, №353. 2022. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235303004. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2022/20/e3sconf_evf2021_03004.pdf. (дата звернення 15.09.2023)

Multinational Capability Development Campaign (MCDC) Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf (дата звернення 07.09.2023).

Slywotzky A., Drzik J. Countering the biggest risk of all. Harvard Business Review. 2005. Apr; 83(4). 78-88. URL: https://hbr.org/2005/04/countering-the-biggest-risk-of-all (дата звернення 04.09.2023).

Terziyan V., Gryshko S., Golovianko M. Patented intelligence: Cloning human decision models for Industry 4.0. Journal of manufacturing systems. 2018. №48. 204-217.

World Economic Forum. The Global Risks Report. 2022. URL: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/ (дата звернення 07.09.2023).

Industry4Ukraine. Pro Industriiu 5.0 – chomu tse staie aktualnym dlia Ukrainy [About Industry 5.0 - why it is becoming relevant for Ukraine]. Retrieved from https://www.industry4ukraine.net/publications/pro-industriyu-5-0-chomu-cze-staye-aktualnym-dlya-ukrayiny/ [In Ukrainian]

Hryniuk O.I. (2021) Tsyfrova transformatsiia subiektiv hospodariuvannia u konteksti kontseptsii Industrii 4.0: Suchasni tendentsii, bariery ta ryzyky vprovadzhennia [Digital transformation of business entities in the context of the concept of Industry 4.0: Modern trends, barriers and risks of implementation]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.97 [In Ukrainian]

Hutsuliak V.R., Hutsuliak V.M. (2021) Osnovni ryzyky Industrii 4.0 dlia pidpryiemstv u suchasnykh umovakh rozvytku [The main risks of Industry 4.0 for enterprises in modern conditions of development]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the systemic approach in economics, № 1(87), 49-53. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-7 [In Ukrainian]

Polozova T.V., Kolupaieva I.V. (2022) Analiz mizhnarodnykh reitynhiv Ukrainy v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Analysis of international ratings of Ukraine in the context of ensuring economic security]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. 2022. № 1-2 (95-96). 103-113. [In Ukrainian]

European Commission (2021) Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe. ESIR Policy Brief, No. 3. December 2021. Retrieved from https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/38a2fa08-728e-11ec-9136-01aa75ed71a1

Golovianko, M., Gryshko, S., Titova, L., & Filatov, V. (2022). Good practices of Industry 4.0 in Ukraine. Kharkiv: Kharkiv National University of Radio Electronics. 2022. 38 p. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/714c09ab-3e31-48f2-a930-63a2c1e8f58d/content

Kaikova, O., Terziyan, V., Tiihonen, T., Golovianko, M., Gryshko, S., & Titova, L. (2022). Hybrid threats against Industry 4.0: adversarial training of resilience. In E3S Web of Conferences, №353. 2022. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202235303004 URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2022/20/e3sconf_evf2021_03004.pdf.

Multinational Capability Development Campaign (MCDC) (2017) Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf

Slywotzky A., Drzik J. (2005) Countering the biggest risk of all. Harvard Business Review, 2005, 83(4), 78¬88. Retrieved from https://hbr.org/2005/04/countering-the-biggest-risk-of-all

Terziyan V., Gryshko S., & Golovianko M. (2018). Patented intelligence: Cloning human decision models for Industry 4.0. Journal of manufacturing systems, 48, 204¬217.

World Economic Forum (2022). The Global Risks Report. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Черніков, Д., & Гришко, С. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 ТА ІНДУСТРІЇ 5.0. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-68
Розділ
ЕКОНОМІКА