ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: розвиток, зростання, ефективність, інновації, цифрова трансформація

Анотація

Економічне зростання національної економіки насамперед залежить від рівня розвитку виробництва. Як показує аналіз господарської практики, у процесі економічного зростання підприємства не повинна досягатися єдина мета отримання та максимізації прибутку. Сталий розвиток підприємства визначається можливостями підприємства адаптуватися до впливів зовнішнього середовища на основі вибору найбільш ефективних науково обґрунтованих управлінських дій в інтересах самого підприємства і суспільства в цілому. Саме виробництво становить основу економіки будь-якої держави. Успішне функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання багато в чому залежить від різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, а також від того, наскільки ефективно і цілеспрямовано підприємства займаються інноваційною діяльністю. Зростання економіки будь-якої країни відбувається завдяки винятково двом факторам: нагромадженню капіталу (засобів виробництва, сировини і матеріалів) і поглибленню поділу праці. Створення та нагромадження капіталу здійснюється підприємцями, коли вони частину свого прибутку інвестують у засоби виробництва, сировину та матеріали. Чим більший прибуток підприємців, тим більше коштів вони інвестують у створення нового капіталу. Розроблення та впровадження інновацій на підприємстві мають сприяти зростанню техніко-технологічної бази підприємства, що являє собою частину виробничого капіталу, матеріалізованого в будівлях, спорудах, машинах, в устаткуванні та в інших засобах праці, які багаторазово застосовуються у виробництві, переносячи свою вартість на готовий продукт. Переробна промисловість, сфера послуг, транспорт і навіть сільське господарство застосовують дедалі ширший спектр цифрових технологій. Основні технології та процеси мають далекосяжні наслідки для організації роботи, виробництва і торгівлі, посилюючи існуюче організаційне та географічне розосередження наукомістких виробничих функцій і професійних груп. Компанії, що використовують цифрові технології, можуть підвищити ефективність своїх організацій і отримати можливості до більш легкого доступу до споживачів і надання їм послуг, прискорити розробку продукції і створювати нові товари і послуги з меншими витратами, без необхідності надбання досвіду на системному рівні або власного штату фахівців з інформаційних технологій.

Посилання

Zakharin S. (2006) Stymuliuvannia innovatsiinoi aktyvnosti korporatyvnykh struktur [Stimulation of innovative activity of corporate structures]. Ekonomika Ukrainy - Ekonomika Ukrainy. № 8. S. 41¬48.

Keins Dzh. M. (1999) Traktat pro hroshovu reform [Treatise on Monetary Reform]. Zahalna teoriia zainiatosti, protsenta ta hroshei: referat-daidzhest - The General Theory of Employment, Interest and Money: Abstract-Digest. K.: AUB. 190 s.

Cherkashyna, T. (2020) Vyrobnycha funktsiia Kobba-Duhlasa yak instrument polityky ekonomichnoho zrostannia ukrainy v umovakh rynkovykh reform [Cobb-Douglas production function as a tool for Ukraine's economic growth policy in the context of market reforms]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society. (21). vylucheno iz https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/26

Bell D. (1996) Prykhid postindustrialnoho suspilstva [The Coming of the Post-Industrial Society]. Suchasna zarubizhna sotsialna filosofiia - Modern foreign social philosophy. K.: Lybid. S. 202.

Melnyk O.V. (2020) Teoretyko-metodolohichni zasady kapitalizatsii promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles of capitalization of industrial enterprises]. dys. dokt. ekonom. nauk: 08.00.04. Kyiv, 489 s.

Danylyshyn B. Kak ostanovyt ahonyiu ukraynskoi эkonomyky Ofytsyalnыi sait «Novoe vremia» [How to stop the agony of the Ukrainian economy]. Available at: https://nv.ua/opinion/danylyshyn/kak-ostanovit-agoniyu-ukrainskoy-ekonomiki-45647.html (accessed September 11, 2023)

Kilkist subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Number of business entities by type of economic activity]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy - State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2018_ u. xl sx (accessed September 12, 2023)

Ekonomika Ukrainy v umovakh viiny [The economy of Ukraine in times of war]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poharska_pr_01-02.06.2023.pdf?v=4(accessed September 11, 2023)

Danylyshyn B. Yak zabezpechyty ekonomichne zrostannia v umovakh viiny [How to ensure economic growth in times of war]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/3/697664/ (accessed September 10, 2023)

Informatsiia ministerstva ta komitetu tsyfrovoi transformatsii Ukrainy [Information of the Ministry and the Committee of Digital Transformation of Ukraine]. Available at: https://thedigital.gov.ua/(accessed September 10, 2023)

Захарін С. Стимулювання інноваційної активності корпоративних структур. Економіка України. 2006. № 8. С. 41¬48.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: реферат-дайджест. К.: АУБ, 1999. 190 с.

Черкашина, Т. Виробнича функція Кобба-Дугласа як інструмент політики економічного зростання україни в умовах ринкових реформ. Економіка та суспільство, 2020. (21). вилучено із https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/26

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. К.: Либідь, 1996. С. 202.

Мельник О.В. Теоретико-методологічні засади капіталізації промислових підприємств. дис. … докт. економ. наук: 08.00.04. Київ, 2020. 489 с.

Данилишин Б. Как остановить агонию украинской экономики Официальный сайт «Новое время». URL: https://nv.ua/opinion/danylyshyn/kak-ostanovit-agoniyu-ukrainskoy-ekonomiki-45647.html (дата звернення 11 вересня 2023)

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2018_ u.xlsx (дата звернення 12 вересня 2023)

Економіка України в умовах війни. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poharska_pr_01-02.06.2023.pdf?v=4 (дата звернення 12 вересня 2023)

Данилишин Б. Як забезпечити економічне зростання в умовах війни. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/3/697664/ (дата звернення 11 вересня 2023)

Інформація Міністерства та комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/(дата звернення 10 вересня 2023)

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Гмиря, В., & Полях, С. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-50
Розділ
ЕКОНОМІКА