ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

  • Євген Якоб Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0009-0002-3601-2882
Ключові слова: міжнародна електронна торгівля, інформаційно-комунікаційні технології, інтернет-користувачі, глобальний торговельний простір, електронні покупки

Анотація

Стаття присвячена розкриттю основних проблем розвитку міжнародної електронної комерції у глобальному торговельному просторі. У процесі дослідження ідентифіковано трансформацію ролі міжнародної електронної торгівлі. Зазначено, що незважаючи на існуючі позитивні тенденції, впровадження систем електронної торгівлі призвело до виникнення певних економіко-організаційних проблем, пов’язаних з розвитком та взаємодією міжнародної електронної торгівлі з традиційними ситемами, регулюванням економічних відносин. Виокремлено найбільш помітні проблеми розвитку міжнародної електронної торгівлі. Наголошено, що окреслені проблеми ускладнюють розвиток і призупиняють процес розповсюдження технологій електронної торгівлі, а тому майбутнє даного сектору багато в чому залежатиме від вирішення даних проблем учасниками ринкових відносин.

Посилання

. Internet World Stats World internet users and 2022 Population Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm

UNCTAD Digital economy report. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf

USAID Ecommerce Development Survey and Index. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MP8T.pdf

European Commission EU Aid for Trade Progress Report. URL: https://www.ebcam.eu/images/eu-aid-for-trade-progress-report-2019_en.pdf

Zayats O. Trade and competitive cooperation of the EU with the major international integration groupings. Actual problems of international relations. 2020. № 143. Р. 55-68. DOI: https://doi.org/10.17721/apmv.2020.143.1.57-68

E-Commerce Value of e-commerce losses to online payment fraud worldwide from 2020 to 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/1273177/ecommerce-payment-fraud-losses-globally/

Signal Sciences The Rising Tide of E-commerce Fraud: Methods, Patterns, and Defensive Measures. URL: https://info.signalsciences.com/hubfs/resources/report-rising-tide-ecommerce-fraud.pdf?utm_campaign=Report%20-%20Retail%20E-Commerce%20Report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=79636281&_hsenc=p2ANqtz--GBGTn0bBP_UdXp4VV6NvXUGdeA42gsBvxIdeZu9-1T9Mw7S2T52p-jmDwCVHZkbkBXZQ6n1AJU-7b7Q4dtd5mlyj_Kw&_hsmi=79636281

Lourenco Rafael Fraud fears limit cross border ecommerce, but they don’t have to. URL: https://www.digitalcommerce360.com/2019/03/19/fraud-fears-limit-crossborder-ecommerce-but-they-dont-have-to/

European Consumer Centres Network Fraud in cross-border e-commerce. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/online_fraud_2017.pdf

Крегул Ю., Батрименко В., Батрименко B. Правове регулювання міжнародної електронної комерції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/02(97)/16.pdf

UNCTAD Summary of Adoption of E-Commerce Legislation Worldwide. 2022. URL: https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide

E-Commerce Leading e-commerce retails worldwide in 2022 and 2027, based on estimated sales. URL: https://www.statista.com/statistics/1316966/e-commerce-sales-retailers-worldwide/

Understanding the Challenges in Cross-Border eCommerce. URL: https://www.pitneybowes.com/my/global-ecommerce/case-studies/the-challenges-of-cross-border-ecommerce.html

World Economic Forum Addressing E-Payment Challenges in Global E-Commerce. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Addressing_E-Payment_Challenges_in_Global_E-Commerce_clean.pdf

Zayats O. The EU Global Competitive Force Index. Economic Annals-XXI. 2020. Vol. 183, Issue 5-6. P. 17-25. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V183-02

Заяць О.І. Міжнародна економічна інтеграція як передумова трансформації глобальної конкурентної сили. Sciences of Europe. (Praha, Czech Republic). 2020. № 4 (51). С. 26-30.

Заяць О.І. Моделі конкурентної сили міжнародних інтеграційних об’єднань. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 40¬46. DOI: 10.3270/2306-6814.2020.15-16.40

Internet World Stats World internet users and 2022 Population Stats. Retrieved from: https://www.internetworldstats.com/stats.htm

UNCTAD Digital economy report. Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf

USAID Ecommerce Development Survey and Index. Retrieved from: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MP8T.pdf

European Commission EU Aid for Trade Progress Report. Retrieved from: https://www.ebcam.eu/images/eu-aid-for-trade-progress-report-2019_en.pdf

Zayats O. (2020) Trade and competitive cooperation of the EU with the major international integration groupings. Actual problems of international relations. № 143. Р. 55¬68. DOI: https://doi.org/10.17721/apmv.2020.143.1.57-68

E-Commerce Value of e-commerce losses to online payment fraud worldwide from 2020 to 2023. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/1273177/ecommerce-payment-fraud-losses-globally/

Signal Sciences The Rising Tide of E-commerce Fraud: Methods, Patterns, and Defensive Measures. Retrieved from: https://info.signalsciences.com/hubfs/resources/report-rising-tide-ecommerce-fraud.pdf?utm_campaign=Report%20-%20Retail%20E-Commerce%20Report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=79636281&_hsenc=p2ANqtz--GBGTn0bBP_UdXp4VV6NvXUGdeA42gsBvxIdeZu9-1T9Mw7S2T52p-jmDwCVHZkbkBXZQ6n1AJU-7b7Q4dtd5mlyj_Kw&_hsmi=79636281

Lourenco Rafael Fraud fears limit cross border ecommerce, but they don’t have to. Retrieved from: https://www.digitalcommerce360.com/2019/03/19/fraud-fears-limit-crossborder-ecommerce-but-they-dont-have-to/

European Consumer Centres Network Fraud in cross-border e-commerce. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/online_fraud_2017.pdf

Krehul Yu., Batrymenko V., Batrymenko B. (2018) Pravove rehuliuvannia mizhnarodnoi elektronnoi komertsii. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. № 2. Retrieved from: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/02(97)/16.pdf

UNCTAD Summary of Adoption of E-Commerce Legislation Worldwide. 2022. Retrieved from: https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide

E-Commerce Leading e-commerce retails worldwide in 2022 and 2027, based on estimated sales. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/1316966/e-commerce-sales-retailers-worldwide/

Understanding the Challenges in Cross-Border eCommerce. Retrieved from: https://www.pitneybowes.com/my/global-ecommerce/case-studies/the-challenges-of-cross-border-ecommerce.html

World Economic Forum Addressing E-Payment Challenges in Global E-Commerce. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Addressing_E-Payment_Challenges_in_Global_E-Commerce_clean.pdf

Zayats O. (2020) The EU Global Competitive Force Index. Economic Annals-XXI. Vol. 183, Issue 5-6. P. 17-25. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V183-02

Zaiats O. (2020) Mizhnarodna ekonomichna intehratsiia yak peredumova transformatsii hlobalnoi konkurentnoi syly.[ International economic integration as a prerequisite for the transformation of global competitiveness]. Sciences of Europe. (Praha, Czech Republic). № 4 (51). S. 26¬30.

Zaiats O. (2020) Modeli konkurentnoi syly mizhnarodnykh intehratsiinykh obiednan.[ Models of the competitive power of international integration associations]. Investytsii: praktyka ta dosvid. №15-16. S. 40-46. DOI: 10.3270/2306-6814.2020.15-16.40

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Якоб, Є. (2023). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-32
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ