КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Вікторія Томах Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0445-6019
  • Світлана Кривова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-5677-3729
  • Гелена Еатон Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українсько-американський університет Конкордія» https://orcid.org/0009-0000-3013-1448
Ключові слова: креативний менеджмент, конкурентоспроможність, інновації, корпоративна культура, адаптивність, координація відділів, стратегічне планування

Анотація

В умовах сучасної глобалізації та жорсткої конкуренції на ринках, креативний менеджмент набуває вирішальної ролі для підтримання та зміцнення конкурентних позицій підприємств. Креативний менеджмент не є лише модним трендом, – це ключовий чинник, який впливає на інноваційність, адаптивність та здатність до швидкої реакції на зміни. Мета статті полягає в розробці практичних рекомендацій для ефективного впровадження креативного менеджменту як засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства. Для досягнення мети було використано методи аналізу, синтезу, порівняння, а також кейс-студії для ілюстрації практичних аспектів теми. Результати дослідження показують, що креативний менеджмент виступає як каталізатор ефективності в різних сферах підприємницької діяльності – від технологій до маркетингу. Креативний менеджмент виявляється не просто додатковим атрибутом сучасного підприємства, а критичним чинником його конкурентоспроможності. Він не лише сприяє інноваціям та адаптивності, але й збільшує ефективність інших ключових аспектів бізнесу, таких як технології, фінанси, логістика та маркетинг. Креативний менеджмент діє як сполучний елемент між різними відділами, сприяючи їхній координованій роботі. Важливою є його роль у формуванні корпоративної культури, що є додатковим неоціненним «активом» для приваблення та утримання талановитих кадрів. Креативний менеджмент також розширює свою діяльність на адаптивне планування, соціальну відповідальність та інші аспекти, включаючи стимуляцію інновацій та відкриту комунікацію. Висновки цього дослідження можуть бути використані для формування стратегічних планів розвитку, а також для оптимізації організаційної структури та корпоративної культури на підприємствах різних рівнів.

Посилання

Howkins, J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin Books 2007.

Вартанова О.В., Шестер І. В. Креативний менеджмент як підґрунтя розвитку креативних працівників підприємства, Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2013, № 2, С. 30¬34. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32608741.pdf

Калініченко Ю.Б., Смірнова Я.І. Креативність як основа менеджменту організацій маркетинг і менеджмент інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011, № 4 (2), С. 186¬191. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_186_191.pdf

Калюжна О.В. Креативний менеджмент: конспект лекцій. Миколаїв, 2018. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5010/1/Kreatyvnyy%20menedzhment.pdf

Кузьмін О.І., Зінкевич Д.К. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2009, Вип. 19.10, С. 159¬167.

Пащенко О.П. Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу.. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 406¬410. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/86.pdf

Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління. Економіка: Реалі часу. 2012. № 3-4. С. 67¬72. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf

Процак К.В., Просович О.П. Креативність персоналу як важливий чинник інноваційного розвитку підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 698. С. 272-276.

Савченко О. І. Креативний менеджмент як основа бізнес творчості інноваційних компаній. URL: https://www.kpi.kharkov.ua/archiveНаукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2012/16/20savhen.pdf

Христенко О.В. Особливості впровадження креативного менеджменту на сучасних підприємствах. Держава та регіони серія: економіка та підприємництво. 2022. № 2. С. 104¬109. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/2_2022/19.pdf

Howkins, J. (2007). The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin Books.

Vartanova, O.V., & Shester, I. V. (2013). Kreatyvnyy menedzhment yak pidgruntia rozvytku kreatyvnykh pratsivnykiv pidpryiemstva [Creative management as a basis for the development of creative employees of the enterprise]. Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, 2, 30¬34. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/32608741.pdf [in Ukrainian]

Kalinichenko, Yu. B., & Smirnova, Ya. I. (2011). Kreatyvnist' yak osnova menedzhmentu orhanizatsiy marketynh i menedzhment innovatsiy [Creativity as the basis of management of organizations in marketing and management innovations]. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 4(2), 186¬191. Retrieved from: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_186_191.pdf [in Ukrainian]

Kalyuzhna, O. V. (2018). Kreatyvnyy menedzhment: konspekt lektsiy [Creative Management: Lecture Notes]. Mykolaiv. Retrieved from: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5010/1/Kreatyvnyy%20menedzhment.pdf [in Ukrainian]

Kuz'min, O. I., & Zinkevych, D. K. (2009). Kharakterystyka ta mistse kreatyvnoho menedzhmentu v systemi upravlinnya mashynobudivnym pidpryyemstvom [Characteristics and place of creative management in the system of management of machinery enterprises]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy, 19.10, 159¬167. [in Ukrainian]

Paschenko, O.P. (2017). Kreatyvnyy menedzhment yak faktor uspishnosti suchasnoho biznesu [Creative Management as a Factor of Success in Modern Business]. Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet imeni V. O. Sukhomlyns'koho. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 17, 406¬410. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/86.pdf [in Ukrainian]

Prodius, O.I. (2012). Kreatyvnyy menedzhment yak zaporuka suchasnoho efektyvnoho upravlinnya [Creative management as a guarantee of modern effective management]. Ekonomika: Reali chasu, 3-4, 67¬72. Retrieved from: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf [in Ukrainian]

Protsak, K.V., & Prosovych, O. P. (2011). Kreatyvnist' personalu yak vazhlyvyy chynnyk innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Creativity of personnel as an important factor of innovative development of the enterprise]. Visnyk Natsional'noho universytetu "Lvivs'ka politekhnika", 698, 272¬276. [in Ukrainian]

Savchenko, O.I. (n.d.). Kreatyvnyy menedzhment yak osnova biznes tvorchosti innovatsiynykh kompaniy [Creative management as the basis of business creativity of innovative companies]. Retrieved from: https://www.kpi.kharkov.ua/archive [in Ukrainian]

Khristenko, O.V. (2022). Osoblyvosti vprovadzhennya kreatyvnoho menedzhmentu na suchasnykh pidpryyemstvakh [Features of the implementation of creative management in modern enterprises]. Derzhava ta rehiony seriia: ekonomika ta pidpryyemnytstvo, 2, 104¬109. Retrieved from: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/2_2022/19.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Томах, В., Кривова, С., & Еатон, Г. (2023). КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-30
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ