ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРЕЗ ВИПУСК ЦІЛЬОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: цільові корпоративні облігації, фінансування житлового будівництва, бухгалтерський облік фінансування житлового будівництва

Анотація

У досліджені розглянуто особливості фінансування житлового будівництва шляхом випуску цільових корпоративних облігацій. Зокрема, розкрито порядок випуску та погашення цільових корпоративних облігацій, призначених для фінансування житлового будівництва. Визначено переваги використання цього механізму фінансування при споруджені житла. Обґрунтовано, що облігації розповсюджуються окремими лотами на відповідну площу житла. Визначено, що основними документами при фінансуванні житлового будівництва є проспект облігацій, договір на придбання облігацій, договір на резервування об’єкта нерухомості, акт прийому-передачі виконаних робіт, акт введення в експлуатацію житлової нерухомості, свідоцтво про реєстрацію права власності на нерухоме майно. Розкрито особливості облікового відображення операцій з фінансування житлового будівництва через випуск цільових корпоративних облігацій. Зокрема, відображено бухгалтерські проведення з випуску, розміщення та погашення цільових корпоративних облігацій.

Посилання

Юркевич О.М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 30¬34. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2017/9.pdf.

Возняк Г.В. Сучасні механізми фінансування будівництва житла в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 111¬116. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-111_116.pdf.

Білик О.А. Фінансові механізми житлового будівництва: зарубіжний досвід. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Випуск 17. Част. 2. С. 33¬37. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/2/9.pdf

Лемішовська О.С., Гадзало Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення в процесах управління фінансуванням та освоєнням коштів на житлове будівництво. Економіка та суспільство. 2023. № 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-49.

Павелко О.В. Облік та аналіз фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: методологія й організація: дис. док. екон. наук. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2020. 410 С.

Редзюк Т. Ю. Деякі аспекти бухгалтерського обліку у учасників будівельного процесу проблеми та можливі шляхи вирішення. URL: https://magazine.faaf.org.ua/deyaki-aspekti-buhgalterskogo-obliku-u-uchasnikiv-budivelnogo-procesu-problemi-ta-mozhlivi-shlyahi-virishennya.html

Закон України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому» від 15.08.2022 р. № 2518-IX

Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Купівля квартири у новобудові через емісію цільових облігацій. URL: https://domik.ua/uk/novini/kupivlya-kvartiri-u-novobudovi-cherez-emisiyu-cilovih-obligaciy-259896.html.

Даниленко І. Цільові облігації та будівництво житла. Податки та бухгалтерський облік № 35 від 29.04.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0057697-04#Text.

Jurkevych O.M. (2017). Rozvytok form finansuvannja zhytlovogho budivnyctva v Ukrajini [Development of forms for housing construction financing in Ukraine]. Investyciji: praktyka ta dosvid. № 21. рр. 30¬34. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2017/9.pdf.

Voznjak G.V. (2019). Suchasni mekhanizmy finansuvannja budivnyctva zhytla v Ukrajini: problemy ta shljakhy vyrishennja [Modern Mechanisms for Financing the Housing Construction in Ukraine: Problems and Ways to Solutions] Biznes inform. № 8. рр. 111¬116. Retrieved from https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-111_116.pdf.

Bilyk O.A. (2016) Finansovi mekhanizmy zhytlovogho budivnyctva: zarubizhnyj dosvid [Financial mechanisms of housing: foreign experience] Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. № 17. рр. 33¬37. Retrieved from http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/2/9.pdf S. 33-37.

Lemishovsjka O.S., Ghadzalo N.M. (2023). Oblikovo-analitychne zabezpechennja v procesakh upravlinnja finansuvannjam ta osvojennjam koshtiv na zhytlove budivnyctvo [Accounting and analytical support in the processes of management of financing and appropriation of funds for residential construction]. Ekonomika ta suspiljstvo. № 51: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51¬49.

Pavelko O.V. (2020). Oblik ta analiz finansovykh rezuljtativ osnovnoji dijaljnosti budiveljnykh pidpryjemstv: metodologhija j orghanizacija: dys. dok. ekon. nauk. [Accounting and analysis of financial results of the construction enterprises main activity: methodology and organization]. Kyiv: DVNZ «Kyivsjkyj nacionaljnyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Ghetjmana», 410 р.

Redzjuk T.Ju. Dejaki aspekty bukhghaltersjkogho obliku u uchasnykiv budiveljnogho procesu problemy ta mozhlyvi shljakhy vyrishennja [Some aspects of accounting for participants in the construction process, problems and possible solutions] Retrieved from https://magazine.faaf.org.ua/deyaki-aspekti-buhgalterskogo-obliku-u-uchasnikiv-budivelnogo-procesu-problemi-ta-mozhlivi-shlyahi-virishennya.html.

Zakon Ukrajiny «Pro gharantuvannja rechovykh prav na ob'jekty nerukhomogho majna, jaki bud utj sporudzheni v majbutnjomu» vid 15.08.2022 № 2518-IX.

Zakon Ukrajiny «Pro rynky kapitalu ta orghanizovani tovarni rynky» vid 23.02.2006 № 3480-IV.

Kupivlja kvartyry u novobudovi cherez emisiju ciljovykh oblighacij [Purchase of an apartment in a new building through the issue of targeted bonds]. Retrieved from https://domik.ua/uk/novini/kupivlya-kvartiri-u-novobudovi-cherez-emisiyu-cilovih-obligaciy-259896.html.

Danylenko I. Ciljovi oblighaciji ta budivnyctvo zhytla. Podatky ta bukhghaltersjkyj oblik [Targeted bonds and housing construction]. № 35 vid 29.04.2004 Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0057697-04#Text.

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Бруханський, Р. (2023). ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРЕЗ ВИПУСК ЦІЛЬОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-15
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ