ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ

  • Альона Загородня Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2741-1953
Ключові слова: економічна безпека підприємства, управління економічною безпекою, загрози, ризики, логістичні підприємства, Служба економічної безпеки

Анотація

Стаття присвячена аналізу ризиків та загроз, з якими зіштовхуються логістичні підприємства під час здійснення своєї діяльності. Проаналізовано особливості забезпечення економічної безпеки логістичних підприємств та визначено основні напрями їх розвитку. Висвітлено, що управління ризиками на логістичних підприємствах це  економічний механізм процесу регулювання та прийняття відповідних рішень. Визначено ключові напрями забезпечення внутрішньої безпеки підприємства. Охарактеризовано основні загрози логістичного підприємства. Запропоновано один із найбільш ефективних варіантів виявлення економічних загроз та забезпечення ефективного управління економічною безпекою логістичного підприємства  створення служби економічної безпеки. Зазначено, що діяльність Служби економічної безпеки базується на внутрішніх нормативних документах підприємства і здійснюється відповідно до основних принципів, деякі з них висвітлені в цьому дослідженні.

Посилання

Derii, V., Parkhomets, M., Uniiat, L., Kovbasa, O., Hryzovska, L. and Karabanyk, S. Modelling Business Processes Based on Logistics Concepts and Quality Management System Principles, International Journal of Management, 2020, vol. 11(7), pp. 175¬188. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7

Reznik N.P., Zahorodnia A.S., Chornenka L.M. (2021). Analysis of the logistics component of the economic security system of enterprises. International Journal of Innovative Technologies in Economy. vol. 4. №36. pp. 109¬113. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122021/7739.

Tiupysheva, V., Reznik, N., Zahorodnia A. (2023). Modern Condition and Direct Development of Warehouse Logistics. International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 1, № 41. DOI: 10.31435/rsglobal_ijite/30032023/7938.

Zahorodnia A. The mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. International Conference on Corporation Management-2023. Materials the 3rd International conference on corporation management. June 29, 2023 in Tallinn, Estonia, pp. 57¬58. DOI: https://doi.org/10.36690/ICCM-2023-57-58.

Zahorodnia A. The mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. International Conference on Corporation Management-2023. Materials the 3rd International conference on corporation management. June 29, 2023 in Tallinn, Estonia, pp. 57¬58. URL: DOI: https://doi.org/10.36690/ICCM-2023-57-58.

Економічна безпека: навч. посіб. / за ред. Варналій З.С. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Загородня А.С. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека підприємства». Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 3. С. 16¬22. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-2.

Кулик Ю. Організаційні та прикладні засади ризик-менеджменту логістичних систем вітчизняних підприємств. Економічний форум. 2015. № 3. С. 306¬311.

Левченко В., Удалих О. Управління логістичною системою підприємства. Наука й економіка. 2014. № 1(33). С. 151¬156.

Мержинський Є. Концепція моделювання загроз логістичної системи підприємства. Вісник ХНУ. 2016. № 2. Т. 1. С. 142¬145.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України: навчальний посібник. Київ : Лібра, 2015. 462 с.

Філиппова С.В. Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства. ЕКОНОМІКА: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 17¬23.

Derii, V., Parkhomets, M., Uniiat, L., Kovbasa, O., Hryzovska, L. & Karabanyk, S. Modelling Business Processes Based on Logistics Concepts and Quality Management System Principles, International Journal of Management, 11(7), 2020, pp. 175¬188. URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7

Reznik N. P., Zahorodnia A. S., Chornenka L. M. (2021). Analysis of the logistics component of the economic security system of enterprises. International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 4. № 36, pp. 109¬113. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122021/7739.

Tiupysheva, V., Reznik, N., Zahorodnia A. (2023). Modern Condition and Direct Development of Warehouse Logistics. International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 1, № 41. DOI: 10.31435/rsglobal_ijite/30032023/7938.

Zahorodnia A. The mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. International Conference on Corporation Management-2023. Materials the 3rd International conference on corporation management. June 29, 2023 in Tallinn, Estonia, pp. 57¬58. URL: DOI: https://doi.org/10.36690/ICCM-2023-57-58.

Zahorodnia A. The mechanism for ensuring the economic security of the enterprise. International Conference on Corporation Management-2023. Materials the 3rd International conference on corporation management. June 29, 2023 in Tallinn, Estonia, pp. 57¬58. DOI: https://doi.org/10.36690/ICCM-2023-57-58.

Economic security: teach. guidances. Ed. Varnaliy Z.S. Kyiv: Knowledge, 2009, p. 647.

Zahorodnia A. (2022) Sutnist ta evolyutsiya ponyattya «ekonomichna bezpeka pidpryyemstva». [Essence and evolution of the concept «economic security of the enterprise»]. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, vol. 7. № 3, рр. 16¬22.

Kulyk Yu. (2015) Orhanizatsiyni ta prykladni zasady ryzyk-menedzhmentu lohistychnykh system vitchyznyanykh pidpryyemstv. [Organizational and applied principles of risk management of logistics systems of domestic enterprises]. Economic Forum, no. 3, pp. 306¬311.

Levchenko V., Udalikh O. (2014) Upravlinnya lohistychnoyu systemoyu pidpryyemstva. [Management of the logistics system of the enterprise. Science and economy]. Nauka y ekonomika, no. 1(33), pp. 151¬156.

Merzhynskyi E. (2016) Kontseptsiya modelyuvannya zahroz lohistychnoyi systemy pidpryyemstva. [The concept of threat modeling of the logistics system of the enterprise]. KHNU Bulletin, no. 2. T. 1, pp. 142-145.

Muntiian, V.I. (2015). Ekonomichna bezpeka Ukrainy. [Economic security of Ukraine]. Kyiv: Libra, 462 р.

Filippova S.V. (2012) Systema formuvannya ta zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva. [The system of forming and ensuring the economic security of the enterprise]. ECONOMY: realities of the time, no. 2 (3), pp. 17¬23.

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Загородня, А. (2023). ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ