МОДИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА

Ключові слова: судово-економічна експертиза, шахрайство, інструменти оцінки шахрайства, модель, методи

Анотація

Стаття присвячена проблемі розробки інструментів судово-економічної експертизи запобігання та протидії шахрайству. Проаналізовано міжнародний досвід використання криміналістів-бухгалтерів для протидії шахрайству. Запропоновано модифікувати методи судово-економічної експертизи в напрямку їх застосування в ході досудового розслідування та судового процесу для вирішення завдань виявлення фінансового шахрайства. Розроблена модель, яка передбачає інтеграцію техніки проведення судово-економічної експертизи та організаційні засади її виконання. Новизна роботи полягає у включенні до моделі судово-економічної експертизи елементів внутрішнього контролю компанії, де відбувається розслідування, здатних запобігти потенційним шахрайським схемам. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості застосуванні моделі судово-економічної експертизи, щоб забезпечити надійне рішення для запобігання випадкам шахрайства.

Посилання

Alzoubi, A.B. (2023). Maximizing internal control effectiveness: the synergy between forensic accounting and corporate governance. Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0140

Nunn, L., McGuire, B.L., Whitcomb, C. and Jost, E. (2006). Forensic accountants: financial investigators. Journal of Business and Economics Research, Vol. 4 No. 2, pp. 1–6.

Albrecht, W., Albrecht, C., Albrecht, C. and Zimbelman, M. (2008). Fraud Examination, Cengage Learning, Boston.

Bierstaker, J.L., Brody, R.G. and Pacini, C. (2006). Accountants’ perceptions regarding fraud detection and prevention methods. Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 5, pp. 520–535.

Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2020. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/economic-crime-survey.html

Ernst & Young. (2018). Global forensic data analytics survey 2018: How can you disrupt risk in an era of digital transformation 2018? URL: https://www.eycom.ch/en/Publications/20181203-Global-Forensic-Data-Analytics-Survey-2018/download

Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності : монографія. Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2020. 384 с.

Ozili, P. K. (2015). Forensic Accounting and Fraud: A Review of Literature and Policy Implications. International Journal of Accounting and Economics Studies, 3(1), 63–68.

AICPA (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, Statement on Auditing Standards No. 99, American Institute of Certified Public Accountants, New York, NY.

Євдокіменко С.В. Теорія і практика судово-економічної експертизи : монографія. Харків : Панов, 2016. 540 с.

Rezaee, Z. (2002). Forensic accounting practices, education, and certifications. Journal of Forensic Accounting, Vol. 3 No. 2, pp. 207–223.

Akhidime, A.E. and Uagbale-Ekatah, R.E. (2014). The growing relevance of forensic accounting as a tool for combating fraud and corruption: Nigeria experience. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5 No. 2, pp. 71–77.

Сiмакова-Єфремян Е.Б. Загальна теорiя судової експертизи як основа методологiї проведення комплексних судово-експертних дослiджень. Вiсник Академiї правових наук України. 2006. № 3(46). С. 225–235.

Alzoubi, A.B. (2023). Maximizing internal control effectiveness: the synergy between forensic accounting and corporate governance. Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0140

Nunn, L., McGuire, B.L., Whitcomb, C. and Jost, E. (2006). Forensic accountants: financial investigators. Journal of Business and Economics Research, Vol. 4 No. 2, pp. 1–6.

Albrecht, W., Albrecht, C., Albrecht, C. and Zimbelman, M. (2008). Fraud Examination, Cengage Learning, Boston.

Bierstaker, J.L., Brody, R.G. and Pacini, C. (2006). Accountants’ perceptions regarding fraud detection and prevention methods. Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 5, pp. 520–535.

Vsesvitnye doslidzhennya ekonomichnyx zlochyniv ta shaxrajstva 2020. [Global Economic Crime and Fraud Survey 2020]. Available at: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/economic-crime-survey.html

Ernst & Young (2018). Global forensic data analytics survey 2018: How can you disrupt risk in an era of digital transformation 2018? Available at: https://www.eycom.ch/en/Publications/20181203-Global-Forensic-Data-Analytics-Survey-2018/download

Hrytsyshen D.O. (2020). Derzhavna polityka v sferi zapobihannia ta protydii ekonomichnii zlochynnosti: monohrafiia.[State policy in the field of prevention and counteraction of economic crime: monograph]. Zhytomyr: Vyd. O.O. Yevenok. [in Ukrainian]

Ozili, P.K. (2015). Forensic Accounting and Fraud: A Review of Literature and Policy Implications. International Journal of Accounting and Economics Studies, 3(1), 63–68.

AICPA (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, Statement on Auditing Standards No. 99, American Institute of Certified Public Accountants, New York, NY.

Yevdokimenko, S.W. (2016). Theory and practice of forensic economic examination. Kharkiv: Panov. [in Ukrainian]

Rezaee, Z. (2002). Forensic accounting practices, education, and certifications. Journal of Forensic Accounting, Vol. 3 No. 2, pp. 207–223.

Akhidime, A.E. and Uagbale-Ekatah, R.E. (2014). The growing relevance of forensic accounting as a tool for combating fraud and corruption: Nigeria experience. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5 No. 2, pp. 71–77.

Simakova-Efremian E.B.(2006). General theory of forensic examination as a basis for the methodology of conducting complex forensic research. Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 3(46), pp. 225–235. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Іванков, В. (2023). МОДИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-75
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ