ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку медичного страхування в Україні. Розглянуто економічну сутність медичного страхування, підкреслено актуальність її дослідження та різноплановість. Визначено структуру медичного страхування з урахуванням форм та видів. Доведено, що страхування здоров’я ‒ вагома частина соціальної інфраструктури держави, що виступає насамперед допоміжною складовою медичної сфери держави. Проаналізовано сучасний стан страхової медицини на страховому ринку України. Досліджено проблеми страхового захисту здоров’я, які перешкоджають його розвитку. Окреслено перспективи впровадження медичного страхування на загальнодержавному рівні та поетапність заходів, які треба виконати для його ефективного функціонування. Зазначено, що медичне страхування в даний час набирає популярності серед споживачів.

Посилання

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Пікус Р.В. Страхування : підруч. Київ : Знання, 2008. 1019 с.

Вороніна О.О. Наукові підходи до визначення сутності медичного страхування. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2015. №8. С. 733-737.

Григораш Т.Ф., Кіріченко Ю.П. Перспективи розвитку медичного страхування на ринку страхових послуг в Україні. Економічний простір. 2011. №56/2. С. 138-148.

Євсєєнко В.О. Форми медичного страхування та його організаційні основи. Вісник ДДФА : Економічні науки. 2009. №2. С. 31-33.

Консолідований звіт діяльності страхових компаній за 2016-2020 рр. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 (дата звернення: 21.04.2021).

Костенко Т.А., Скотолюк В.В., Заволока Л.О. Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду. Молодий вчений. 2018. №5. С. 721-725.

Коцюбра О.Ю., Грешнікова М.О. Сучасний стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні. Вісник Кіровоградського національного технічного університету : Наукові записки. 2017. №13. С. 62-64.

Нагайчук Н.Г. Формування системи добровільного медичного страхування в умовах ринкової економіки. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. екон. наук : 08.04.01 Київ, 2006. 22с.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 рр. URL: https://uoz.cn.ua/strategiya.pdf (дата звернення: 22.04.2021).

Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні : Проект Закону України від 2 серп. 2016 р. №4981-2. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/JH3UD1BA (дата звернення: 20.04.2021)

Про страхування : Закон України від 7 бер. 1996 р. №85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (дата звернення: 20.04.2021).

Bazilevich, V.D., Bazilevich, K.S. & Picus, R.V. (2008). Strakhuvannia [Insurance]. Kyiv : Znannia. 1019 р. (in Ukrainian)

Voronina, O.O. (2015). Naukovi pidkhody do vyznachennia sutnosti medychnoho strakhuvannia. [Scientific approaches to defining the essence of health insurance]. Visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho, no 8, pp. 733-737.

Grigorash, T.F. & Kirichenko, Y.P. (2011). Perspektyvy rozvytku medychnoho strakhuvannia na rynku strakhovykh posluh v Ukraini. [Prospects for the development of health insurance in the insurance market in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, no 56/2, pp. 138-148.

Evseenko, V.O. (2009). Formy medychnoho strakhuvannia ta yoho orhanizatsiini osnovy. [Forms of health insurance and its organizational basis]. Visnyk DDFA : Ekonomichni nauky, no 2, pp. 31-33.

Konsolidovanyi zvit diialnosti strakhovykh kompanii za 2016-2020 rr. [Consolidated report on the activities of insurance companies for 2016-2020]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 (accessed 21 April 2021).

Kostenko, T.A., Skotolyuk, V.V. & Zavoloka, L.O. (2018). Stan ta perspektyvy rozvytku medychnoho strakhuvannia v Ukraini z urakhuvanniam inozemnoho dosvidu. [The situation and prospects for the development of health insurance in Ukraine, taking into account foreign experience]. Molodyi vchenyi, no 5, pp. 721-725.

Kotsyubra, O.Y. & Greshnikova, M.O. (2017). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku dobrovilnoho medychnoho strakhuvannia v Ukraini. [Current situation and prospects for the development of voluntary health insurance in Ukraine]. Visnyk Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu : Naukovi zapysky, no 13, pp. 62-64.

Nagaychuk, N.G. (2006). Formuvannia systemy dobrovilnoho medychnoho strakhuvannia v umovakh rynkovoi ekonomiky. [Formation of a system of voluntary health insurance in a market economy]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv (in Ukrainian).

Natsionalna stratehiia reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015-2020 rr. [National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015-2020]. Available at: https://uoz.cn.ua/strategiya.pdf (accessed 22 April 2021).

Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne medychne strakhuvannia v Ukraini : Proekt Zakonu Ukrainy vid 2 serp. 2016 r. №4981-2. [On compulsory state social health insurance in Ukraine: Draft Law of Ukraine of August 2. 2016 №4981-2]. (2016). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/JH3UD1BA (accessed 20 April 2021).

Pro strakhuvannia : Zakon Ukrainy vid 7 ber. 1996 r. №85/96-VR [On insurance: Law of Ukraine of March 7. 1996 №85 / 96-VR]. (1996). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (accessed 20 April 2021).

Переглядів статті: 389
Завантажень PDF: 512
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Водолазська, О., & Сіроштан, Т. (2021). ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-35
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ