ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Ключові слова: державний борг, зовнішній державний борг, внутрішній державний борг, гарантований державний борг, структура

Анотація

У статті розглянуто державний та гарантований державою борг України, його структуру, помісячні платежі за державним боргом у 2021 році. На основі даних Міністерства фінансів України досліджено динаміку державного й гарантованого державою боргу України за період 2009-2021 рр., проведено аналіз. Від способів врегулювання боргової проблеми залежить рівень бюджетного забезпечення держави, стабільність її національної валюти, а, звідси, фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій. Необхідні пошуки нових шляхів вдосконалення механізмів управління та обслуговування державного боргу країни, посилення адміністративного контролю за фінансовими потоками з боку держави, використання найкращих світових практик, а також залучення іноземних інвесторів, що створить в майбутньому сприятливий інвестиційний клімат.

Посилання

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 20.04.2021).

Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 рp., від 05.06.2019 р., № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.04.2021).

Шелест О.Д. Державний борг України: механізм управління та обслуговування. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 710–715.

Сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika (дата звернення: 24.04.2021).

Програма управління державним боргом на 2021 р. Наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2021 р., № 47. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D1%83%D0%B4%D0%B1%202021.pdf (дата звернення: 25.04.2021).

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed 20 April 2021).

Pro zatverdzhennia Serednostrokovoi stratehii upravlinnia derzhavnym borhom na 2019-2022 r. [On approval of the Medium-Term Public Debt Management Strategy for 2019-2022], vid 05.06.2019 r., no 473 (accessed 22 April 2021).

Shelest O.D. (2017) Derzhavnyi borh Ukrainy: mekhanizm upravlinnia ta obsluhovuvannia [Public debt of Ukraine: management and servicing mechanism]. Ekonomika i suspilstvo, no 8, pp. 710–715.

Sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika (accessed 24 April 2021).

Prohrama upravlinnia derzhavnym borhom na 2021 r [Public Debt Management Program for 2021]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29 sichnia 2021 r., no 47. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D1%83%D0%B4%D0%B1%202021.pdf (accessed 25 April 2021).

Переглядів статті: 677
Завантажень PDF: 1642
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Романькова, О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-45
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ