РОЛЬ ІНСТИТУТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інвестиційний банкінг, повоєнне відновлення, правовладдя, якість управління, структурні реформи

Анотація

Інститут інвестиційного банкінгу є ключовим компонентом фінансової системи, що сприяє економічному розвитку. Роль даного інституту посилюється в контексті задачі сприяння повоєнного відновлення економіки держави. Метою статті є формулювання основних напрямків впливу інвестиційного банкінгу на відновлення економіки України на пост-воєнному етапі. В статті розглянуто роль інституту інвестиційного банкінгу в підтримці економічного розвитку з особливим фокусом на проблематику зростання в країнах, що розвиваються. На прикладі Європейського інвестиційного банку подано напрямки впливу інвестиційного банкінгу на широкий комплекс соціально-економічних задач розвитку. Акцентовано провідну роль даного інституту в підтримці збалансованого соціально-економічного розвитку. Перспективами подальших досліджень є вивчення сучасних кейсів залучення інвестиційних банків у задачі пост-воєнного відновлення.

Посилання

Anand B. N., Galetovic P. A. Investment Banking and Security Market Development: Does finance follow industry? IMF Working Paper. 2001. № 01(90). Р. 1–25. DOI: https://doi.org/10.5089/9781451851397.001

Prabhu J. J. A study and analysis of investment banking and regional development among European economy. Financial Markets, Institutions and Risks. 2021. № 5(2). Р. 107–113. DOI: https://doi.org/10.21272/fmir.5(2).107-113.2021

Cavenaile L., Sougné D. Financial development and economic growth: an empirical investigation of the role of banks and institutional investors. Applied Financial Economics. 2012. № 22(20). Р. 1719–1725. DOI: https://doi.org/10.1080/09603107.2012.676731

Abdullah M., Chowdhury M., Karmaker U., Fuszder M. H. R., Shahriar M. A. Role of the dynamics of political stability in firm performance: Evidence from Bangladesh. Quantitative Finance and Economics. 2022. № 6(4). Р. 518–536. DOI: https://doi.org/10.3934/qfe.2022022

Bloch H., Tang S. H. K. The role of financial development in economic growth. Progress in Development Studies. 2003. № 3(3). Р. 243–251. DOI: https://doi.org/10.1191/1464993403ps063pr

Petkovski M., Kjosevski J. Does banking sector development promote economic growth? An empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe. Ekonomska Istrazivanja – Economic Research. 2014. № 27(1). Р. 55–66. DOI: https://doi.org/10.1080/1331677x.2014.947107

Balluck K. Investment Banking: Linkages to the Real Economy and the Financial System. Bank of England Quarterly Bulletin. 2015. № 1. Р. 1–19. URL: https://ssrn.com/abstract=2577720

Sabri N. R. The role of banking sector in the Arab economic development. International Journal of Business and Emerging Markets. 2010. № 2(2). Р. 180–192. DOI: https://doi.org/10.1504/ijbem.2010.031690

Carter A. Building an investment market for economic development. Local Economy. 2006. № 21(1). Р. 65–72. DOI: https://doi.org/10.1080/02690940500478084

Оболенський О. Досвід банків розвинутих країн в галузі інвестиційної діяльності і можливості його реалізації в українській економіці. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2004. № 9. С. 204–212. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/54329/5/Obolenskyi_state_administration.pdf;jsessionid=C51FAAABF7C6C8D5481B0F0CDD9273A5

Глібко С. Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект. Право та інновації. 2014. № 4(8). С. 64–71. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Glibko8.pdf

Алексін Г. Стейкхолдерський підхід до повоєнного відновлення економіки України. Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26-27 квітня 2023 р. С. 157–158. URL: https://ipacs.knu.ua/pages/osn/2/news/2039/files/e8f052a9-3ca2-4574-ad95-ec8638583c7f.pdf

Матеріали Європейського інвестиційного банку. URL: https://www.eib.org/en/investor-relations/index

Penna C., Mazzucato M. The Rise of Mission-Oriented State Investment Banks: The Cases of Germany’s KfW and Brazil’s BNDES. SPRU Working Paper Series. 2015. № 2015-26. Р. 1–33. URL: https://www.sussex.ac.uk/spru/swps2015-26

Anand, B. N., & Galetovic, P. A. (2001). Investment Banking and Security Market Development: Does finance follow industry? IMF Working Paper, 01(90), 1–25. DOI: https://doi.org/10.5089/9781451851397.001

Prabhu, J. J. (2021). A study and analysis of investment banking and regional development among European economy. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(2), 107–113. DOI: https://doi.org/10.21272/fmir.5(2).107-113.2021

Cavenaile, L., & Sougné, D. (2012). Financial development and economic growth: an empirical investigation of the role of banks and institutional investors. Applied Financial Economics, 22(20), 1719–1725. DOI: https://doi.org/10.1080/09603107.2012.676731

Abdullah, M., Chowdhury, M. a. F., Karmaker, U., Fuszder, M. H. R., & Shahriar, M. A. (2022). Role of the dynamics of political stability in firm performance: Evidence from Bangladesh. Quantitative Finance and Economics, 6(4), 518–536. DOI: https://doi.org/10.3934/qfe.2022022

Bloch, H., & Tang, S. H. K. (2003). The role of financial development in economic growth. Progress in Development Studies, 3(3), 243–251. DOI: https://doi.org/10.1191/1464993403ps063pr

Petkovski, M., & Kjosevski, J. (2014). Does banking sector development promote economic growth? An empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe. Ekonomska Istrazivanja – Economic Research, 27(1), 55–66. DOI: https://doi.org/10.1080/1331677x.2014.947107

Balluck, K. (2015). Investment Banking: Linkages to the Real Economy and the Financial System. Bank of England Quarterly Bulletin, 1, 1–19. Available at: https://ssrn.com/abstract=2577720

Sabri, N. R. (2010). The role of banking sector in the Arab economic development. International Journal of Business and Emerging Markets, 2(2), 180–192. DOI: https://doi.org/10.1504/ijbem.2010.031690

Carter, A. (2006). Building an investment market for economic development. Local Economy, 21(1), 65–72. DOI: https://doi.org/10.1080/02690940500478084

Obolenskyi, O. (2004). Dosvid bankiv rozvynutykh krain v haluzi investytsiinoi diialnosti i mozhlyvosti yoho realizatsii v ukrainskii ekonomitsi. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, 9, 204–212. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/54329/5/Obolenskyi_state_administration.pdf;jsessionid=C51FAAABF7C6C8D5481B0F0CDD9273A5

Hlibko, S. (2014). Investytsiina diialnist bankiv: pravovyi aspekt. Pravo ta innovatsii, 4(8), 64–71. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Glibko8.pdf

Aleksin, G. (2023). Steikkholderskyi pidkhid do povoiennoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy. Hlobalizatsiini vyklyky: uriaduvannia maibutnoho. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 26-27 kvitnia 2023 r. 157–158. Available at: https://ipacs.knu.ua/pages/osn/2/news/2039/files/e8f052a9-3ca2-4574-ad95-ec8638583c7f.pdf

European Investment Bank materials. Available at: https://www.eib.org/en/investor-relations/index

Penna, C., Mazzucato, M. (2015). The Rise of Mission-Oriented State Investment Banks: The Cases of Germany’s KfW and Brazil’s BNDES. SPRU Working Paper Series, 2015-26, 1–33. Available at: https://www.sussex.ac.uk/spru/swps2015-26

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Алексін, Г. (2023). РОЛЬ ІНСТИТУТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ В ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-39
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ