ФОРЕНЗИК ЯК ФОРМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Ключові слова: правопорушення, шахрайство, збитки, форензик, контроль

Анотація

Стаття присвячена питанням попередження правопорушень у сфері застосування фінансів. Сутність таких правопорушень полягає у шахрайстві, яке класифікується у вітчизняному законодавстві як незаконне використання бюджетних коштів, шахрайство під час проведення приватизації державного майна, шахрайство у сфері земельних відносин та інші. Такі порушення спричиняють значні збитки для бізнесу та державного сектору. Тому виникає потреба попередити такі правопорушення. Для цього варто застосовувати дієву зарубіжну практику, де значного поширення набули послуги форензику. Незважаючи на вартість таких послуг, вони є досить дієвими та апробуються вітчизняними суб’єктами господарювання, про що свідчать результати проведених досліджень компанією Kreston GCG в Україні. Тому важливо розвивати такі форми контролю, що дозволить мінімізувати випадки шахрайств та фінансових порушень.

Посилання

2020 Report to the Nations. URL: https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/

Huber Wm. D. Forensic accounting: an anglo-american comparison ‒ Forensic accounting in the U.S.A. Journal of forensic & investigative accounting. 2014. Vol. 6. Issue 3. P. 154–170.

Tleubayeva S. A. The organization of accounting and analytical procedures in order to detect fraud. ISJ Theoretical & Applied Science. 2015. № 02(22). P. 41–47. URL: http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.02.22.9

Вигівська І. М., Макарович В. К. Форензік як метод управління факторинговими ризиками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Випуск 15. Частина 5. С. 164–167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15%285%29__44

Генеральна прокуратура України : Офіційний сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820#

Городилов М. А. Форензик: понятие, особенности, история возникновения и развития новой услуги. Аудит. 2019. № 6. С. 16–21.

Долбнева Д. В. Трансформация системy внутреннего контроля частнyх бизнес-структур в условиях борьбy с корпоративнyми мошенничествами. The scientific heritage. 2019. № 41. С. 11–16.

Долбнєва Д. В. Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського союзу. Scientific Journal «ScienceRise». 2019. № 2-3(55-56). С. 21–27.

Дорджиева З. Д. Економическая природа и предпосyлки проведения форензик експертизy. Ежемесячнyй международнyй научнyй журнал «United-Journal». 2017. № 9. С. 31–36.

Заяць О. С. Протидія адміністративним правопорушенням у фінансовій сфері : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 240 с.

Калинина И. Н., Мезина С. А., Воротникова А. М. Форензик как вид експертно-аналитической деятельности. Естественно-гуманитарнyе исследования. 2020. № 27(1). С. 264–270.

Кобелька Д. М. Класифікація видів правопорушень у фінансовій сфері. Форум права. 2015. № 1. С. 141–146.

Назар Ю. С., Проць І. М. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 172 с.

Офіційний сайт компанії Kreston GCG в Україні. URL: https://kreston-gcg.com/ua/forensic/

Семенець А. О. Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю. Бізнес Інформ. 2019. № 4. С. 280–287.

Соломіна Г. В. Форензік – як інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2018. Випуск 2(10). С. 144–149.

Федорова С. Н. Форензик как отдельнyй вид експертного исследования в економике. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21. № 6(75). С. 143–149.

Федчишина В. В. Поняття фінансових правопорушень та сучасні проблеми їх розслідування. Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування : матеріали конференції (Київ, 20 квітня 2017 р.). Київ : Нац. академія внутрішніх справ, Навч.-наук. ін-т № 2, 2017. С. 392–395.

Якименко-Терещенко Н. В., Кузнецова С. О. Форензик: особливості та сфера застосування. Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2018» : Труди XІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5-7 грудня 2018 р.). Харків : НТУ «ХПІ», 2018. С. 181–182.

2020 Report to the Nations. Retrieved from: https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/

Huber, Wm. D. (2014). Forensic accounting: an anglo-american comparison ‒ Forensic accounting in the U.S.A. Journal of forensic & investigative accounting, 6(3), 154–170. (in English)

Tleubayeva, S. A. (2015). The organization of accounting and analytical procedures in order to detect fraud. ISJ Theoretical & Applied Science, 02(22), 41–47. http://dx.doi.org/10.15863/TAS.2015.02.22.9 (in English)

Vyhivska, I. M., Makarovych, V. K. (2015). Forenzik yak metod upravlinnia faktorynhovymy ryzykamy [Forensic as a method of factoring risk management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 15(5), 164–167. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15%285%29__44 (in Ukrainian)

Heneralna prokuratura Ukrainy [Prosecutor General's Office of Ukraine]: Ofitsiinyi sait – Official website. Retrieved from: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820#

Horodylov, M. A. (2019). Forenzyk: poniatye, osobennosty, ystoryia voznyknovenyia y razvytyia novoi usluhy [Forensic: the concept, features, history of the emergence and development of a new service]. Audyt – Audit, 6, 16–21. (in Russian)

Dolbnieva, D. V. (2019). Transformatsyia systemy vnutrenneho kontrolia chastnykh byznes-struktur v uslovyiakh borby s korporatyvnymy moshennychestvamy [Transformation of the system of internal control of private business structures in the fight against corporate fraud]. The scientific heritage, 41, 11–16. (in Russian)

Dolbnieva, D. V. (2019). Shliakhy transformatsii systemy borotby z ekonomichnymy zlochynamy v Ukraini z urakhuvanniam dosvidu krain Yevropeiskoho soiuzu [Ways of transformation of the system of combating economic crimes in Ukraine, taking into account the experience of the European Union]. Scientific Journal "ScienceRise", 2-3(55-56), 21–27. (in Ukrainian)

Dordzhyeva, Z. D. (2017). Еkonomycheskaia pryroda y predposylky provedenyia forenzyk еkspertyzy [Economic nature and prerequisites for forensic expertise]. Ezhemesiachnyi mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal "United-Journal" – Monthly international scientific journal "United-Journal", 9, 31–36. (in Russian)

Zaiats, O. S. (2018). Protydiia administratyvnym pravoporushenniam u finansovii sferi [Counteraction to administrative offenses in the financial sphere]. Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)

Kalynyna,Y. N., Mezyna, S. A., Vorotnykova, A. M. (2020). Forenzyk kak vyd еkspertno-analytycheskoi deiatelnosty [Forensic as a type of expert analytical activity]. Estestvenno-humanytarnye yssledovanyia – Natural and humanitarian research, 27(1), 264–270. (in Russian)

Kobelka, D. M. (2015). Klasyfikatsiia vydiv pravoporushen u finansovii sferi [Classification of types of offenses in the financial sector]. Forum prava – Law Forum, 1, 141–146. (in Ukrainian)

Nazar, Yu. S., Prots, I. M. (2018). Administratyvna ta finansovo-pravova vidpovidalnist za porushennia biudzhetnoho zakonodavstva [Administrative and financial and legal responsibility for violation of budget legislation]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait kompanii Kreston GCG v Ukraini [Official site of Kreston GCG in Ukraine]. Retrieved from: https://kreston-gcg.com/ua/forensic/

Semenets, A. O. (2019). Forenzik audyt yak efektyvnyi zasib antykryzovoho upravlinnia torhovelnoiu diialnistiu [Forensic audit as an effective means of anti-crisis management of trade]. Biznes Inform – Business Inform, 4, 280–287. (in Ukrainian)

Solomina, H. V. (2018). Forenzik – yak instrument finansovoho rozsliduvannia diialnosti pidpryiemstva [Forensic – as a tool for financial investigation of the enterprise]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Economics series, 2(10), 144–149. (in Ukrainian)

Fedorova, S. N. (2017). Forenzyk kak otdelnyi vyd еkspertnoho yssledovanyia v еkonomyke [Forensic as a separate type of expert research in economics]. Yzvestyia Yuho-Zapadnoho hosudarstvennoho unyversyteta – Bulletin of the South-West State University, 21, 6(75), 143–149. (in Russian)

Fedchyshyna, V. V. (2017). Poniattia finansovykh pravoporushen ta suchasni problemy yikh rozsliduvannia [The concept of financial offenses and modern problems of their investigation]. Сonference proceedings: Suchasnyi stan kryminalistychnoho zabezpechennia dosudovoho rozsliduvannia – The current state of forensic support of pre-trial investigation (Kyiv, April 20, 2017) (pp. 392–395). Kyiv: Nats. akademiia vnutrishnikh sprav, Navch.-nauk.in-t № 2. (in Ukrainian)

Iakymenko-Tereshchenko, N. V., Kuznetsova, S. O. (2018). Forenzyk: osoblyvosti ta sfera zastosuvannia [Forensic: features and scope]. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference: Doslidzhennia

ta optymizatsiia ekonomichnykh protsesiv "Optymum-2018" – Research and optimization of economic processes "Optimum-2018" (Kharkiv, December 5-7, 2018) (pp. 181–182). Kharkiv: NTU «KhPI». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 405
Завантажень PDF: 511
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Мельничук, І. (2021). ФОРЕНЗИК ЯК ФОРМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ