СТАТИСТИЧНА КВАЛІМЕТРІЯ ЗМІСТУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: підвищення кваліфікації, бухгалтерський облік в державному секторі, якість підвищення кваліфікації, статистичні методи кваліметрії освіти

Анотація

З урахуванням завершення процесу трансформації бухгалтерського обліку в державному секторі актуалізується необхідність підвищення кваліфікації бухгалтерів суб’єктів державного сектору. В статті доводиться доцільність, визначаються вимоги до змісту, а також напрямки та підходи до оцінки якості підвищення кваліфікації. Визначено рівень вивчення та розв’язання проблем трансформації бухгалтерського обліку в державному секторі, викладено сучасні вимоги до змісту підвищення кваліфікації бухгалтерів державного сектору, напрямки кваліметрії освітніх послуг. Визначено спосіб та зміст інформаційного забезпечення статистичної кваліметрії змісту та результатів підвищення кваліфікації. На прикладі апробованої сертифікованої програми підвищення кваліфікації облікового персоналу суб’єктів державного сектору наведена методика статистичної кваліметрії її змісту та результатів.

Посилання

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80#Text

Штимер Л.Т. Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку. Економічний форум. 2015. № 1. С. 276–282.

Лукановська І.Р. Проблеми реформування облікової системи державного сектору. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 4 (103). С. 220–225.

Хорунжак Н.М. Реформування обліку в державному секторі та можливості досягнення його оптимальності / Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»; 09-10 грудня 2021 року. Київ : КНЕУ, 2021. С. 257–260.

Дем’янишин В., Костецький В., Дем’янишин В. Модернізація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів у державному секторі в умовах реформування системи управління публічними фінансами та зміцнення фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Світ фінансів. 2022. № 4(73). С. 22–44.

Хорунжак Н.М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Тернопіль, 2014. 537 с.

Свірко С.В., Дикий А.П., Самчик М.Ю. Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: розробка робочого плану рахунків. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2017. № 1(79). С. 53–65.

Артеменко Н.В. Облікова політика установ державного сектору: сучасні підходи, порядок та умови зміни. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 792–797.

Труш І.Є. Особливості формування облікової політики суб’єкта державного сектору. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2016. № 16. Ч. 3. С. 144–146.

Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Модернізація обліку в установах державного сектору економіки. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. № 29. С. 53–60.

Откаленко О.М. Основні аспекти облікової політики суб’єктів державного сектору. Інфраструктура ринку. 2019. № 33. С. 347–353.

Крамаренко К.М. Роль облікової політики у забезпеченні ефективної діяльності бюджетних установ. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2021/80.pdf (дата звернення: 01.08.2023)

Бардаш С., Краєвський В. (2023). Стан підготовки бухгалтерів для державного сектору в Україні та підходи щодо його удосконалення. Scientific Collection «InterConf». 2023. № 162. С. 53–60. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4032

Бардаш С., Краєвський В. Сучасні вимоги до підвищення кваліфікації облікових працівників суб’єктів державного сектору. Scientific Collection «InterConf». 2023. № 166. С. 55–60. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/16-18.08.2023

Орлів М., Побігун С. Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання. European political and law discourse. 2018. Vol. 5. Issue 2. P. 190–198.

Покроєва Л.Д., Капустін І.В., Смирнова М.Є. Моніторинг якості процесу підвищення кваліфікації як складника післядипломної педагогічної освіти. Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». № 6. Кн. 2. Том IV (82). Київ : Гнозис, 2018. С. 72–83. URL: https://osvita.eeipsy.org/index.php/eeip/issue/view/osvita.2019.82.00/PDF82

Денисова А.В. Забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно‐технічної освіти в системі неперервної професійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2018. № 6 (35). С. 69–82.

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. URL: https://www.treasury.gov.ua/unifie-register-search

Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія / Авт.: О. Воробйова, М. Дебич, В. Луговий, О. Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2020. 220 с.

Strategiya modernizaciyi sistemi buhgalterskogo obliku ta finansovoyi zvitnosti v derzhavnomu sektori na period do 2025 roku [Strategy for the Modernization of the Accounting System and Financial Reporting in the Public Sector for the Period up to 2025]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 20 chervnya 2018 r. № 437-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80#Text

Shtimer L.T. (2015) Oblikova sistema ustanov derzhavnogo sektoru ekonomiki: problemi ta perspektivi rozvitku [Accounting System of the Public Sector Economy: Problems and Development Prospects]. Ekonomichnij forum, no 1, pp. 276–282.

Lukanovska I.R. (2018) Problemi reformuvannya oblikovoyi sistemi derzhavnogo sektoru [Problems of Reforming the Accounting System of the Public Sector. State and Regions]. Derzhava ta regioni. Seriya: Ekonomika ta pidpriyemnictvo, no 4 (103), pp. 220–225.

Horunzhak N.M. (2021) Reformuvannya obliku v derzhavnomu sektori ta mozhlivosti dosyagnennya jogo optimalnosti [Accounting Reform in the Public Sector and Opportunities to Achieve Its Optimality] / Oblik, analiz, audit ta opodatkuvannya: suchasna paradigma v umovah informacijnogo suspilstva: Zbirnik materialiv VII Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi, prisvyachenoyi 115-richchyu «Kiyivskogo nacionalnogo ekonomichnogo universitetu imeni Vadima Getmana»; 09-10 grudnya 2021 roku. Kyiv: KNEU. S. 257–260.

Demyanishin V., Kosteckij V., Demyanishin V. (2022) Modernizaciya buhgalterskogo obliku finansovih resursiv u derzhavnomu sektori v umovah reformuvannya sistemi upravlinnya publichnimi finansami ta zmicnennya finansovoyi bezpeki sub’yektiv gospodaryuvannya [Modernization of Accounting for Financial Resources in the Public Sector amid Reforms in Public Financial Management and Strengthening the Financial Security of Economic Entities]. Svit finansiv, no 4(73), pp. 22–44.

Horunzhak N.M. (2014) Modernizaciya obliku i kontrolyu v byudzhetnih ustanovah v umovah sistemnoyi transformaciyi upravlinnya [Modernization of Accounting and Control in Budgetary Institutions amid Systemic Transformation of Management]: disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomichnih nauk za spec. 08.00.09 – buhgalterskij oblik, analiz i audit (za vidami ekonomichnoyi diyalnosti). Ternopil, 537 s.

Svirko S.V., Dikij A.P., Samchik M.Yu. (2017) Pervinna organizaciya buhgalterskogo obliku v byudzhetnih ustanovah: rozrobka robochogo planu rahunkiv [Initial Organization of Accounting in Budgetary Institutions]. Visnik ZhDTU. Seriya: Ekonomichni nauki, no 1(79), pp. 53–65.

Artemenko N.V. (2017) Oblikova politika ustanov derzhavnogo sektoru: suchasni pidhodi, poryadok ta umovi zmini [Accounting Policy of Public Sector Institutions: Contemporary Approaches, Procedure, and Conditions of Change]. Globalni ta nacionalni problemi ekonomiki, no 17, pp. 792–797.

Trush I.Ye. (2016) Osoblivosti formuvannya oblikovoyi politiki sub’yekta derzhavnogo sektoru [Features of Forming the Accounting Policy of a Public Sector Entity]. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. Seriya Ekonomichni nauki. № 16. Ch. 3. S. 144–146.

Shutka S.Ye., Volyanik G.M., Kolinko N.I. (2022) Modernizaciya obliku v ustanovah derzhavnogo sektoru ekonomiki. [Modernization of Accounting in Public Sector Economy Institutions]. Publichne upravlinnya i administruvannya v Ukrayini, no 29, pp. 53–60.

Otkalenko O.M. (2019) Osnovni aspekti oblikovoyi politiki subyektiv derzhavnogo sektoru. [Main Aspects of the Accounting Policy of Public Sector Entities]. Infrastruktura rinku, no 33, pp. 347–353.

Kramarenko K.M. (2021) Rol oblikovoyi politiki u zabezpechenni efektivnoyi diyalnosti byudzhetnih ustanov [Role of Accounting Policy in Ensuring Effective Activities of Budgetary Institutions]. Efektivna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2021/80.pdf

Bardash S., Krayevskij V. (2023) Stan pidgotovki buhgalteriv dlya derzhavnogo sektoru v Ukrayini ta pidhodi shodo jogo udoskonalennya [Preparedness of Accountants for the Public Sector in Ukraine and Approaches to its Improvement]. Scientific Collection «InterConf», no 162, pp. 53–60. Available at: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/4032

Bardash S., Krayevskij V. (2023) Suchasni vimogi do pidvishennya kvalifikaciyi oblikovih pracivnikiv subyektiv derzhavnogo sektoru [Modern Requirements for Enhancing the Qualification of Accountants in the Public Sector]. Scientific Collection «InterConf», no 166, pp. 55–60. Available at: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/16-18.08.2023

Orliv M., Pobigun S. (2018) Problemi pidvishennya kvalifikaciyi kerivnih kadriv organiv vladi i prioriteti jogo derzhavnogo regulyuvannya [Problems of Qualification Enhancement for Leadership Personnel of Authorities and Priorities of Its State Regulation]. European political and law discourse. Vol. 5. Issue 2. P. 190–198.

Pokroyeva L.D., Kapustin I.V., Smirnova M.Ye. (2018) Monitoring yakosti procesu pidvishennya kvalifikaciyi yak skladnika pislyadiplomnoyi pedagogichnoyi osviti. Direktor shkoli, liceyu, gimnaziyi [Monitoring the Quality of the Process of Qualification Enhancement as a Component of Postgraduate Pedagogical Education. Director of the School, Lyceum, Gymnasium]. Specialnij tematichnij vipusk “Visha osvita Ukrayini u konteksti integraciyi do yevropejskogo osvitnogo prostoru”. № 6. Kn. 2. Tom IV (82). Kyiv: Gnozis, pp. 72–83. Available at: https://osvita.eeipsy.org/index.php/eeip/issue/view/osvita.2019.82.00/PDF82

Denisova A.V. (2018) Zabezpechennya yakosti pidvishennya kvalifikaciyi pedagogichnih pracivnikiv zakladiv profesijno‐tehnichnoyi osviti v sistemi neperervnoyi profesijnoyi osviti [Ensuring the Quality of Qualification Enhancement of Pedagogical Workers of Vocational-Technical Education Institutions in the Continuous Professional Education System]. Visnik pislyadiplomnoyi osviti. Seriya «Pedagogichni nauki», no 6 (35), pp. 69–82.

Yedinij reyestr rozporyadnikiv ta oderzhuvachiv byudzhetnih koshtiv. [Unified Register of Budgetary Funds Managers and Recipients]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/unifie-register-search

Mehanizmi ocinyuvannya yakosti vishoyi osviti v umovah yevrointegraciyi [Mechanisms for Assessing the Quality of Higher Education in the Context of Eurointegration]: monografiya / Avt.: O. Vorobjova, M. Debich, V. Lugovij, O. Orzhel, O. Slyusarenko, Zh. Talanova, K. Trima; za red. V. Lugovogo, Zh. Talanovoyi. Kiyiv: In-t vishoyi osviti NAPN Ukrayini, 2020. 220 s.

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Краєвський, В., & Бардаш, С. (2023). СТАТИСТИЧНА КВАЛІМЕТРІЯ ЗМІСТУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-33
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ