УПРАВЛІННЯ АУТСОРСИНГОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: аутсорсинг, інструмент управління, поділ праці, оптимізація виробництва, аутсорсер

Анотація

У статті вивчено та ознайомлено з теоретичними аспектами управління аутсорсингом, обгрунтувано та узагальнено існуючі підходи до змістовного поняття аутсорсингу. Наголошено, що нині все ширшого значення набуває потреба у застосуванні новітніх шляхів та методів управління на засадах сорсингових та крауд-технологій таких як аутсорсинг, краудсорсинг тощо. Ознайомлено з існуючими визначеннями термінології «аутсорсингу» у вітчизняних та зарубіжних економічних тлумачниках, науковим доробком вчених-економістів, вивчено теоретичні аспекти управління аутсорсингом, обґрунтовано та узагальнено окремі підходи до змістовного наповнення аутсорсингу. Відтак, уточнено, що аутсорсинг – це інструмент управління, що враховує організаційну функцію щодо прийняття рішення шляхом оптимізації виробництва через делегування повноважень, функцій, відповідальності незалежній сторонній організації на договірних засадах, що забезпечить фокусування на ключовій цілі високоефективної та конкурентоспроможної компанії.

Посилання

Ачкасова О. Аутсорсинг персоналу в сучасних умовах функціонування підприємств. Економіка та суспільство. 2013. № 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-22

Синиця Т.В. Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент оптимізації діяльності підприємств. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка. 2014. Вип. 14. С. 171–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2014_14_19

Фролова В.Ю., Фролова Г.І. Ефективність використання аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2015. № 3(31). С. 61–63.

Шевченко О.М., Шевченко О.О. Аналіз тенденцій розвитку аутсорсингу фінансових послуг в світі та Україні. Молодий вчений. 2017. № 10(50). С. 1109–1112.

Згама А. Договірні зобов’язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування. Господарське право і процес. 2018. № 2. С. 48–52.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Попова Н.В., Гурова К.Д. Управлінський консалтинг. Харків : Видавництво «ВДЕЛЕ», 2016. 306 с.

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 355 с.

Туренко А.М., Дмитрієв І.А., Іванілов О.С., Шевченко І.Ю. Словник економіста та підприємця. Харків: ХНАДУ, 2018. С. 12.

Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Бичкова С.С., Юнін О.С. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Київ : Ваіте, 2018. С. 72.

Балич Д. Застосування аутсорсингу в діяльності банків. Теорія та практика розвитку банківської системи : збірник праць за матеріалами VIІI Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції / Слав'юк Р.А., Лапішко М.Л., Білик О.І., Гасюк М.О. Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2014. С. 341–343.

Аутсорсинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki

Random House Unabridged Dictionary. URL: https://archive.org/details/randomhousedicti0000unse_l4v5

Deardorff’s Glossary of International Economics. URL: http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/o.html.

The American Heritage, Dictionary of the English Language, 4th edn. URL: https://www.worldcat.org/title/american-heritage-dictionary-of-the-english-language/oclc/535837910

Heywood, J.-Brian. (January 1, 1900). The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. Financial Times/ Prentice Hall; 1st edition, 224 p.

Yingying Pang, Shishu Zhang end Albert Xin Jiang (2021). Outsourcing: Overview and Trends. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.98333

Simchi-Levi, D., Kaminsky, Ph., Simchi-Levi, E. (2004). Managing the Supply Chain McGraw-Hill. McGraw Hill Professional, 22.11.2003. 300 р.

Troaca, Victor-Adrian, Bodislav, Dumitru-Alexandru (2012). Outsourcing. The Concept. Theoretical and Applied Economics, Volume XIX, No. 6(571), pp. 51–58. URL: https://store.ectap.ro/articole/734.pdf

Касьмін Д.С. Трансформація управлінських процесів в органах державного управління на засадах аутсорсингу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7974

Микало О.І. Підходи до визначення терміна «аутсорсинг». Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2010. № 7. С. 111–115.

Jean-Louis, Bravard, Morgan, Robert. (2006). Smarter Outsourcing: An Executive Guide to Understanding, Planning, and Exploiting Successful Outsourcing Relationships 1st. Edition. URL: http://surl.li/kdbyf

Kross Dzh. (2010). Autsorsynh: British Petroleums. Harvard Byznes-reviu, 73(3).

Pornpissanu, Promsivapallop. chapter 9. Outsourcing. URL: https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Hospitality/Handbook%20of%20Hospitality%20Operations%20and%20IT%20(2008)/10.%20Chapter%209%20-%20Outsourcing.pdf

Achkasova O. (2023). Autsorsynh personalu v suchasnykh umovakh funktsionuvannia pidpryiemstv [Outsourcing of personnel in modern operating conditions of enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-22 [in Ukrainian]

Synytsia T.V. (2014). Bukhhalterskyi autsorsynh yak innovatsiinyi instrument optymizatsii diialnosti pidpryiemstv [Accounting outsourcing as an innovative tool for optimizing the activities of enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Ekonomika, vol. 14, pp. 171–177. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2014_14_19 [in Ukrainian]

Frolova V.Yu., Frolova H.I. (2015). Efektyvnist vykorystannia autsorsynhu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [The effectiveness of outsourcing business processes at the enterprise]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3(31), pp. 61–63. [in Ukrainian]

Shevchenko O.M., Shevchenko O.O. (2017). Analiz tendentsii rozvytku autsorsynhu finansovykh posluh v sviti ta Ukraini [Analysis of trends in the development of outsourcing of financial services in the world and in Ukraine]. Molodyi vchenyi, vol. 10(50), pp. 1109–1112. [in Ukrainian]

Zghama A. (2018). Dohovirni zoboviazannia z autsorsynhu: pravova pryroda ta deiaki problemy zastosuvannia [Outsourcing contractual obligations: legal nature and some application issues]. Hospodarske pravo i protses, vol. 2, pp. 48–52. [in Ukrainian]

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV [Civil Code of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian]

Popova N.V., Hurova K.D. (2016). Upravlinskyi konsaltynh [Management consulting]. Kharkiv: Vydavnytstvo «VDELE», 306 p. [in Ukrainian]

Zavadskyi Y.S., Osovska T.V., Yushkevych O.O. (2006). Ekonomichnyi slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv: Kondor, p. 16. [in Ukrainian]

Turenko A.M., Dmytriiev I.A., Ivanilov O.S., Shevchenko I.Iu. (2018). Slovnyk ekonomista ta pidpryiemtsia [Dictionary of the economist and entrepreneur]. Kharkiv: KhNADU, p. 12. [in Ukrainian]

Chubenko A.H., Loshytskyi M.V., Pavlov D.M., Bychkova S.S., Yunin, O.S. (2018). Terminolohichnyi slovnyk z pytan zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu, finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia ta koruptsii [Terminological dictionary on issues of prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption]. Kyiv: Vaite, p. 72. [in Ukrainian]

Balych D. (2014). Zastosuvannia autsorsynhu v diialnosti bankiv [Application of outsourcing in the activity of banks]. Teoriia ta praktyka rozvytku bankivskoi systemy : zbirnyk prats za materialamy VIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi studentskoi konferentsii / Slaviuk R.A., Lapishko M.L., Bilyk O.I., Hasiuk M.O. Lviv: LIBS UBS NBU, p. 341–343. [in Ukrainian]

Autsorsing. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki

Random House Unabridged Dictionary. Available at: https://archive.org/details/randomhousedicti0000unse_l4v5

Deardorff’s Glossary of International Economics. Available at: http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/o.html

The American Heritage, Dictionary of the English Language, 4th edn. Available at: https://www.worldcat.org/title/american-heritage-dictionary-of-the-english-language/oclc/535837910

Heywood, J.-Brian. (January 1, 1900). The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. Financial Times/ Prentice Hall; 1st edition, 224 p.

Yingying Pang, Shishu Zhang end Albert Xin Jiang. (2021). Outsourcing: Overview and Trends. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.98333

Simchi-Levi, D., Kaminsky, Ph., Simchi-Levi, E., (2004). Managing the Supply Chain McGraw-Hill. McGraw Hill Professional, 22.11.2003. 300 р.

Troaca, Victor-Adrian, Bodislav, Dumitru-Alexandru. (2012). Outsourcing. The Concept. Theoretical and Applied Economics, Volume XIX, No. 6(571), pp. 51–58. Available at: https://store.ectap.ro/articole/734.pdf

Kasmin D. S. Transformatsiia upravlinskykh protsesiv v orhanakh derzhavnoho upravlinnia na zasadakh autsorsynhu. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7974 [in Ukrainian]

Mykalo O.I. (2010). Pidkhody do vyznachennia termina «autsorsynh» / O. I. Mykalo // Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prats, vol. 7, p. 111–115. [in Ukrainian]

Jean-Louis Bravard, Morgan Robert. (2006). Smarter Outsourcing: An Executive Guide to Understanding, Planning, and Exploiting Successful Outsourcing Relationships 1st Edition. Available at: http://surl.li/kdbyf

Kross Dzh. (2010). Autsorsynh: British Petroleums. Harvard Byznes-reviu, 73(3).

Pornpissanu Promsivapallop. chapter 9. Outsourcing. Available at: https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Hospitality/Handbook%20of%20Hospitality%20Operations%20and%20IT%20(2008)/10.%20Chapter%209%20-%20Outsourcing.pdf

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Крисак, А., & Крисак, А. (2023). УПРАВЛІННЯ АУТСОРСИНГОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-23
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ