РОЗВИТОК ТЕОРІЙ ТА КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: теорії, концепції, управління персоналом, знання, вміння, компетенції, людина, інтелектуальний капітал підприємства

Анотація

У статті визначено вплив еволюції теорій та концепцій управління персоналом та розвиток інтелектуального капіталу підприємства. Інтелектуальний капітал розглядається як основний ресурс, забезпечення унікальних конкурентних переваг підприємства. Знання виступають основною цінністю підприємства в умовах техноглобалізму, глобалізації та системних криз. Проаналізовано розвиток наукових поглядів, теорій та концепцій на управління персоналом підприємства та розуміння впливу якості роботи працівника на кінцевий результат діяльності підприємства. Розглянуто погляди науковців на поняття «інтелектуальний капітал підприємства», досліджено концепції та теорії управління інтелектуальним капіталом, наведено основні принципи управління персоналом підприємства. Наголошено, що персонал підприємства, його вміння та знання є основним ресурсом забезпечення безперервного функціонування, системного розвитку, стабільності діяльності та формування ключових переваг над конкурентами.

Посилання

Борко Ю.Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Донец.нац. ун-т. Донецьк, 2008. 20 с.

Hudson W. J. Intellectual Capital [Intellectual Capital]: how to build it enhance it use it Toronto : John Wiley&Sons Ins., 1993. 16 р.

Геєць В.М. Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В.М. Геєць. Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ : «Основа», 2006. 458 с.

Хілуха О.А., Кузьмін О.Є., Ліпич Л.Г. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні положення : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 200 с.

Хміль Ф.І. Управління персоналом : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академвидав, 2006. 488 с.

Мерзляк А.В. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 240 с.

Borko Yu.L. (2008). Finansovyi mekhanizm upravlinnia intelektualnoiu vlasnistiu [Financial mechanism of intellectual property management]: avtoref. dys. kand. ekon. nauk. Donetsk [in Ukrainian]

Hudson W. J. (1993). Intellectual Capital: how to build it enhance it use it Toronto : John Wiley&Sons Ins.

Heiets V.M. (2006). Ukraina u vymiri ekonomiky znan [Ukraine in terms of the knowledge economy] / za red. akad. NAN Ukrainy V. M. Heiets. Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. Kyiv: «Osnova», 458 s. [in Ukrainian].

Khilukha O.A., Kuzmin O.Ye., Lipych L.H. (2014). Upravlinnia intelektualnym kapitalom mashynobudivnykh pidpryiemstv: teoretychni ta prykladni polozhennia [Management of intellectual capital of machine-building enterprises: theoretical and applied provisions]: monohrafiia. Lutsk : Vezha-Druk, 200 s. [in Ukrainian]

Khmil F.I. (2006). Upravlinnia personalom [HR]: Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Akademvydav, 488 s. [in Ukrainian]

Merzliak A.V. ta in. (2005). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Магас, Н., Чабанюк, О., & Бернацька, І. (2023). РОЗВИТОК ТЕОРІЙ ТА КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-15
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ