СТРУКТУРНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ

Ключові слова: структурні фонди, транскордонний дисбаланс, єврорегіональне вирівнювання, євроінтеграційні процеси, регіональна політика, агенції регіонального розвитку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням використання можливостей фінансування проектів проблемних районів у єврорегіонах Україна - ЄС, європейськими структурними фондами, якими на даний момент є "Фонд згуртування», «Європейський фонд регіонального розвитку», "Європейський соціальний фонд". Все це пов'язано з постійною адаптацією з реформуванням інститутів спільного фінансування розвитку проблемних єврорегіонів. Проаналізовано діяльність структурних фондів, яка сприймається неоднозначно, маючи як прихильників так і опонентів. Досліджено напрямки усунення диспропорційності єврорегіонального розвитку. Доведено, що найбільш ефективним інструментом державного впливу на розвиток регіону є фонди регіонального розвитку. Виокремлено основні функції агенцій регіонального розвитку, через які відбудеться зменшення рівня безробіття, інфляції та підтримка слаборозвинених регіонів.

Посилання

Раєвнєва О.В., & Бобкова О.Ю., (2014). Диспропорційність соціально–економічного розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання: (Монографія). Харків.

Кизим М.О., & Мощицька Т.О. (2011). Дослідження міжрегіональних диспропорцій соціально–економічного розвитку в Україні. Проблеми економіки. № 2, С. 36–39. URL: https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2011&abstract=2011_02_0

Report from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions strategic report 2017 on the implementationn of the european structural and investment funds, brussels, (2017). Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat_rep_2017_en.pdf

Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 (2010). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1080

Козирєва О. В., & Тур О. В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі. Бізнесінформ. 2016. №9. URL: https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2016&abstract=2016_09_0&lang=ua&stqa=4

2021-2027 long-term EU budget & Next Generation EU. (н.д.). URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en

Закон України Про засади державної регіональної політики 05.02.2012 р. №156-VIII Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку»: Постанова від 11 лютого 2016 р. № 258. Законодавство України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248941325

Raievnieva O.V., Bobkova O.Iu. (2014). Dysproportsiinist sotsialno–ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: instrumentarii otsiniuvannia ta rehuliuvannia. [Disproportion of socio-economic development of Ukrainian regions: toolkit, evaluation and regulation]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kyzym M.O., Moshchytska T.O. (2011). Doslidzhennia mizhrehionalnykh dysproportsii sotsialno–ekonomichnoho rozvytku v Ukraini. [The research of inter-regional imbalances of socio-economic development in Ukraine]. Problemy ekonomiky, 2, 36–39. URL: https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2011&abstract=2011_02_0

Report from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions strategic report 2017 on the implementationn of the european structural and investment funds, brussels (2017). Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat_rep_2017_en.pdf

Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999. (2010). (н.д.). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1080.

Kozyrieva O. V., Tur O. V. (2016). Polityka vyrivniuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv v Yevropeiskomu Soiuzi. [The policy of alignment of socio-economic development of regions in the European Union. Biznesinform. 9. [in Ukrainian].

2021-2027 long-term EU budget & Next Generation EU. (н.д.). URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en

Zakon Ukrainy Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky 05.02.2012 r. №156-VIII Zakonodavstvo Ukrainy. [Law of Ukraine On Principles of State Regional Policy. № 156-VIII. Legislation of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Postanova KMU «Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro ahentsiiu rehionalnoho rozvytku»: Postanova vid 11 liutoho 2016 r. № 258. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Standard Regulations on the Regional Development Agency"]. № 258. Legislation of Ukraine. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248941325

Переглядів статті: 430
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Редьква, О., & Цеханович, В. (2021). СТРУКТУРНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-44
Розділ
ЕКОНОМІКА