ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК РЕГІОНУ

Ключові слова: економічний потенціал, екологічний потенціал, економіко-екологічний потенціал, показники оцінювання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку економіко-екологічного потенціалу АПК регіону. Досліджено думки вітчизняних науковців стосовно формування системи показників до оцінки економічного та екологічного потенціалів, а також основних їх складових. На основі аналізу запропоновано поділити показники на чотири блоки. Перший включатиме показники економічного потенціалу, другий аспекти, що стосуються екологічного потенціалу, формування третього блоку, врахує регіональні особливості: кліматичні, соціальні, природні тощо. Останній, четвертий блок, включатиме параметри, які відображатимуть зовнішні впливи на економіко-екологічний потенціал АПК регіону. Сформовано комплексний підхід до оцінювання економіко-екологічного потенціалу агропромислового комплексу регіону з урахуванням всіх можливих зовнішніх та внутрішніх чинників.

Посилання

Ладонько Л.С. Оцінка ефективності використання потенціалу регіонального розвитку в контексті забезпечення його сталого розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 704–708.

Паршина М.Ю. Оцінка ефективності використання потенціалу регіону. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Дніпро, 2018. 23 с.

Тищенко О.М. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу : монографія. Київ : ВНТУ, 2004. 350 с.

Семенова В.Ф., Руденко О.І. Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону : монографія. Одеса : Одеський нац. екон. ун-т, 2012. 150 с.

Бардась А.В., Дудник А.В. До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень. Економіка природокористування. 2016. № 1. С. 148–154.

Обидох О.Г., Омельяненко Т.Л. Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів України. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1429

Касич А.О., Паламарчук В.А. Методика оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств. Проблеми розвитку економіки. 2022 № 1(6). С. 26–37.

Міца О.В., Лавер В.О. Системний аналіз : навч.-метод. посіб. Ужгород : вид-во ПП «АУТДОР – ШАРК», 2021. 63 с.

Ladonko L.S. (2017) Otsinka efektyvnosti vykorystannia potentsialu rehionalnoho rozvytku v konteksti zabezpechennia yoho staloho rozvytku [Evaluation of the efficiency of using the potential of regional development in the context of ensuring its sustainable development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 15, pp. 704–708.

Parshyna M.Iu. (2018) Otsinka efektyvnosti vykorystannia potentsialu rehionu [Evaluation of the efficiency of using the region's potential]. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia k.e.n. Dnipro, 23 p.

Tyshchenko O.M. (2004) Otsinka efektyvnosti vykorystannia ekonomichnoho potentsialu [Assessment of the efficiency of economic potential utilization]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: VNTU, 350 p. (in Ukrainian)

Semenova V.F., & Rudenko O.I. (2012) Doslidzhennia rivnia vykorystannia ekonomichnoho potentsialu rehionu [Study of the level of utilization of the economic potential of the region]: monohrafiia [a monograph]. Odesa: Odeskyi nats. ekon. un-t, 150 p. (in Ukrainian)

Bardas A.V., & Dudnyk A.V. (2016) Do pytannia otsinky pryrodno-resursnoho potentsialu ta yakosti dovkillia miskykh poselen [On the issue of assessing the natural resource potential and environmental quality of urban settlements]. Ekonomika pryrodokorystuvannia, no 1, pp. 148–154.

Obydokh O.H., & Omelianenko T.L. (2012) Metodychni pidkhody shchodo otsinky rivnia ekolohichnoi nebezpeky rehioniv Ukrainy [Methodological Approaches to Assessing the Level of Environmental Hazard in the Regions of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1429

Kasych A.O., & Palamarchuk V.A. (2022) Metodyka otsiniuvannia rivnia ekolohichnoi vidpovidalnosti promyslovykh pidpryiemstv [Methodology for assessing the level of environmental responsibility of industrial enterprises]. Problemy rozvytku ekonomiky, no 1(6), pp. 26–37.

Mitsa O.V., & Laver V.O. (2021) Systemnyi analiz [System analysis]. navch.-metod. posib. Uzhhorod: vyd-vo PP «AUTDOR – ShARK», 63 p.

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Шкварук, Д. (2023). ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-20
Розділ
ЕКОНОМІКА