ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальні проблеми, соціально-економічний розвиток, стратегія, економічне відновлення

Анотація

Стаття присвячена розкриттю ключових елементів, що допомагають визначити соціальне підприємство. У ході розробки дослідження розглянуто причини створення та сфери діяльності соціальних підприємств. Виокремлено шляхи підтримки соціальних підприємств, які зараз надає держава та міжнародні організації. Також визначено мету діяльності соціального підприємництва після війни. Аби зрозуміти що перед вами соціальний бізнес, потрібно перевірити наявність основної ознаки – мети створення та діяльності підприємства. Проаналізовано цілі державної влади України відповідно до діяльності соціальних підприємств та відновлення соціально-економічного розвитку країни. Загальна тенденція розвитку соціально-економічного поля діяльності в Україні має високий потенціал зародження та подальшого процвітання соціального підприємництва.

Посилання

Свинчук А.А. та ін. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : посібник. Київ : ТОВ «Підприємство «Віеней», 2017. 188 с.

Богацька Н. Вплив ринку праці на конкурентоспроможність соціального підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-1

Що таке соціальне підприємництво. URL: https://bomedia.com.ua/socpidp/

Бочарнікова А. Соціальний бізнес заробляє гроші, але витрачає їх на громаду. URL: https://apostrophe.ua/ua/article/business/2021-06-15/sotsialnoe-predpriyatie-otlichaetsya-ot-obyichnogo-otvetom-na-vopros-chto-delat-s-dohodami/40200

Богацька Н.М. Соціальне підприємництво: особливості та перспективи розвитку. Розвиток суб’єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар.участю), Харків, 24–25 листопада 2022 року. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2022. С. 140–142.

Заволока Ю.М., Сідненко М.В., Івко А.В. Проблеми та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/64.pdf

Швець Г.О. Соціальне підприємництво: теоретичні та практичні аспекти. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 3. С. 243–251.

Svynchuk, A.A. ta in. (2017). Sotsialʹne pidpryyemnytstvo: vid ideyi do suspilʹnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change: a guide]. Kyyiv : TOV «Pidpryyemstvo «Vieney». [in Ukrainian]

Bohatsʹka, N. (2022). Vplyv rynku pratsi na konkurentospromozhnistʹ sotsialʹnoho pidpryyemstva [The impact of the labor market on the competitiveness of a social enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-1 [in Ukrainian]

Scho take sotsial'ne pidpryiemnytstvo [What is social entrepreneurship]. Available at: https://bomedia.com.ua/socpidp/

Bocharnikova, A. (n.d.). Sotsialnyj biznes zarobliaie hroshi, ale vytrachaie ikh na hromadu [Social business earns money, but spends it on the community]. Available at: https://apostrophe.ua/ua/article/business/2021-06-15/sotsialnoe-predpriyatie-otlichaetsya-ot-obyichnogo-otvetom-na-vopros-chto-delat-s-dohodami/40200 [in Ukrainian]

Bohats'ka, N.M. (2022). Sotsial'ne pidpryiemnytstvo: osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku [Social entrepreneurship: features and development prospects]. «Rozvytok sub'iektiv ekonomichnoi diial'nosti v suchasnykh umovakh hospodariuvannia – Development of subjects of economic activity in modern economic conditions»: (Kharkiv, November 24-25, 2022). Kharkiv : KhNUMH im. O.M. Beketova. [in Ukrainian]

Zavoloka, Yu.M. Sidnenko, M.V. & Ivko, A.V. (2019) Problemy ta perspektyvy rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Problems and prospects for the development of social entrepreneurship in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/64.pdf [in Ukrainian]

Shvets', H.O. (2020). Sotsial'ne pidpryiemnytstvo: teoretychni ta praktychni aspekty [Social entrepreneurship: theoretical and practical aspects]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, 3, 243–251.

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Богацька, Н. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-4
Розділ
ЕКОНОМІКА