ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ

  • Алла Лук’янець Вінницький торговельно-економічний університет Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-9973-5386
Ключові слова: туризм, сфера туризму, туристичні кадри, фахівці з туризму, підготовка туристичних кадрів

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан підготовки фахівців туристичної сфери в Україні. Публікація актуалізує питання кваліфікованої підготовки фахівців сфери туризму. Робота містить огляд основних вимог та критеріїв, що постають перед працівником туристичної індустрії. У статті подано програмні напрямки підготовки фахівців сфери туризму та обов’язкові компоненти, що повинна включати професійна підготовка працівників туризму у вузах. Виявлено основну проблему підготовки туристичних кадрів: попри великий обсяг теоретичних знань, випускникам вузів критично не вистачає практичних навичок. Підсумовуючи, можна сказати, що в Україні, при підготовці туристичних кадрів необхідно створити більш тісний зв'язок між навчальними закладами, де відбувається підготовка фахівців туризму та підприємствами цієї сфери, оскільки обидві сторони зацікавлені у якісній підготовці фахівців з туризму.

Посилання

Рабаданова Я. М. (2012). Особливості підготовки фахівців туристичної галузі. Управління розвитком. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/rabadanova.htm.

Морозов В. Ю. (2015). Особенности подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства в России: традиционный и современный подходы. Сервис в России и за рубежом. URL: https://tourlib.net/statti_tourism/morozov6.htm

Коваленко О. В. & Великодна Є. М. (н.д.) Особливості підготовки фахівців сфери туризму та гостинності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. URL:: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8290/3/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf

Гункевич М. Б. (2013) Сучасні тенденції процесів підготовки фахівців галузі в Україні туризму. Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/gunkevych.htm.

Класифікатор професій ДК 003:2005. (2007) Серія: Кадри підприємства. Київ : КНТ. 500.

Матросова В. О., Перерва П. Г. & Матросов О. Д.. (2019) Кадрове забезпечення галузі туризму та гостинності. Видавництво Львівської політехніки, 515–516.

Підготовка кадрів для активного туризму (н.д.). URL: http://referatss.com.ua/work/pidgotovka-kadriv-dlja-aktivnogo-turizmu-organizacija-shkil-seminariv-kursiv/

Rabadanova Y.M. (2012) Osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv turystychnoyi haluzi [Features of training of specialists in the tourism industry]. Development management. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/rabadanova.htm.

Morozov V.Yu. (2015) Osobennosti podgotovki kadrov v sfere turizma i gostepriimstva v Rossii: traditsionnyy i sovremennyy podkhody. [Features of training in the field of tourism and hospitality in Russia: traditional and modern approaches]. Service in Russia and abroad. Available at: https://tourlib.net/statti_tourism/morozov6.htm

Kovalenko O.V. & Velikodna E.M. (n.d.) Osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu ta hostynnosti v Ukrayini: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku. [Features of training of specialists in the field of tourism and hospitality in Ukraine: current status and prospects]. Available at: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8290/3/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf

Gunkevych M.B. (2013) Suchasni tendentsiyi protsesiv pidhotovky fakhivtsiv haluzi v Ukrayini turyzmu. [Current trends in the training of specialists in the field of tourism in Ukraine]. Bulletin of Luhansk National University. Taras Shevchenko. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/gunkevych.htm.

Klasyfikator profesiy DK 003:2005. [Classifier of professions DK 003: 2005]. (2007) Series: Personnel of the enterprise. Kyiv: KNT. 500.

Matrosova V.O., Break P.G. & Matrosov O.D. (2019) Kadrove zabezpechennya haluzi turyzmu ta hostynnosti [Staffing of tourism and hospitality]. Lviv Polytechnic Publishing House, 515–516.

Pidhotovka kadriv dlya aktyvnoho turyzmu [Training for active tourism] (n.d.) Available at: http://referatss.com.ua/work/pidgotovka-kadriv-dlja-aktivnogo-turizmu-organizacija-shkil-seminariv-kursiv/

Переглядів статті: 319
Завантажень PDF: 488
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Лук’янець, А. (2021). ПІДГОТОВКА ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-28