ВПЛИВ БІЗНЕС-РИЗИКІВ НА МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • Світлана Коробка Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0001-7521-6306
Ключові слова: розвиток, підприємництво, ризик, бізнес-ризик, управління ризиками

Анотація

Істотним чинником ризику у сучасних умовах є тенденція до глобалізації економіки. Більшість проблем, пов'язаних з управлінням ризиком, у сучасних умовах можна вирішити доволі оперативно за допомогою підвищення стратегічної значущості ризику-менеджменту на рівні підприємств, веденням нових координуючих механізмів, що дають компаніям змогу працювати в одному напрямку, не відхиляючись від вказаної траєкторії. Бізнес-ризик, як поняття зазнає постійних змін, наповнюється додатковим змістом та набуває нових видів. Управління бізнес-ризиками в менеджменті організацій є запорукою його прибутковості та раціонального розвитку. На результати підприємницької діяльності мають вплив конкурентні відносини між суб’єктами господарювання, які це більше посилюють бізнес-ризики в результаті своєї трансформації. Все це у своїй сукупності підвищує необхідність врахування бізнес-ризиків з якими зустрічаються підприємці і чинником розвитку його в цілому та кожної організації зокрема. Перспективність подальшого дослідження, полягає в тому що необхідно розробити дієві інструменти, які б одночасно попереджали підприємців про ймовірність виникнення ризико-формуючих подій і допомагав приймати рішення управління ризиками.

Посилання

Business Risk URL: https://www.investopedia.com/terms/b/busines-srisk.asp (дата звернення: 16.04.2021).

Dana Griffin. Types of Business Risk https://smallbusiness-.chron.com/types-business-risk-99.html (дата звернення: 16.04.2021).

Risk management. Types of risk your business faces. URL: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/types-risk-your-business-faces (дата звернення: 16.04.2021).

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Москва : Финансы и статистика, 2000. 525 с.

Вербицька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. №5. С. 282–291. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_37

Головач Т.В., Грушевицька А.Б., Швид В В. Ризик-менеджмент: зміст і організація на підприємстві Хмельницький національний університет http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/157-163.pdf (дата звернення: 16.04.2021).

Дoнець Л.І. Екoнoмічні ризики тa метoди їх вимірювання : нaвчaльний пoсібник. Київ : Центр нaвчaльнoї літерaтури, 2006. 312 с.

ДСТУ ISO 31000:2014 Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки (ISO 31000:2009, IDT) URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog-/doc-page.html?id_doc=76874 (дата звернення: 16.04.2021).

Дуднєва Ю.Е. Стандартизація ризик-менеджменту як шлях підвищення його ефективності. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream-/123456789/3378/1/Dudnieva%20тези.pdf (дата звернення: 16.04.2021).

Дюгованець О.М. Комплексний аналіз управління ризиками в галузі міжнародного бізнесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 6, 1. С. 92–97.

Крайнік О.М. Ризик менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах. 2015. С. 79–82.

Куташенко М.В. Сутність ризику і причини його виникнення. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 6. С. 45–48.

Лакіза В.В., Карпляк Г.А. Ризики у бізнес-діяльності у малих та великих підприємств. Національний університет «Львівська політехніка», 2011. С. 107–114. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12299/1/015_Rizik...-alno_107_114_706.pdf (дата звернення: 16.04.2021).

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. С. 5–52.

Що таке ризик бізнес проєкту. URL: https://monetary-flow.com/shto-take-riziki-bznes-proektu/ (дата звернення: 16.04.2021).

Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. Київ : Либідь, 1992. 145 с.

Business Risk URL: https://www.investopedia.com/terms/b/busines-srisk.asp (accessed: 16.04.2021).

Dana Griffin. Types of Business Risk https://smallbusiness-.chron.com/types-business-risk-99.html (accessed: 16.04.2021).

Risk management. Types of risk your business faces. URL: https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/types-risk-your-business-faces (accessed: 16.04.2021).

Balabanov Y.T. (2000) Osnovu fynansovoho menedzhmenta [Fundamentals of Financial Management]. Moskva: Fynansy i statystyka, 525 s.

Verbytska I.I. (2013) Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnia ryzykamy pidpryiemnytskykh struktur [Risk management as a modern risk management system of business structures]. Stalyi rozvytok ekonomiky. №5. S. 282–291. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_37 (accessed: 16.04.2021).

Holovach T. V., Hrushevytska A. B., Shvyd V. V. Ryzyk-menedzhment: zmist i orhanizatsiia na pidpryiemstvi [Risk management: content and organization in the enterprise]. Khmelnytskyi natsionalnyi universytet. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/157-163.pdf (accessed: 16.04.2021).

Donets L.I. (2006) Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia [Economic risks and methods of their measurement]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 312 s.

DSTU ISO 31000:2014 Menedzhment ryzykiv. Pryntsypy ta kerivni vkazivky [Risk management. Principles and guidelines] (ISO 31000:2009, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog-/doc-page.html?id_doc=76874 (accessed: 16.04.2021).

Dudnieva Yu.E. Standartyzatsiia ryzyk-menedzhmentu yak shliakh pidvyshchennia yoho efektyvnosti [Standardization of risk management as a way to increase its effectiveness]. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream-/123456789/3378/1/Dudnieva%20tezy.pdf (accessed: 16.04.2021).

Diuhovanets O.M. (2016) Kompleksnyi analiz upravlinnia ryzykamy v haluzi mizhnarodnoho biznesu. [Comprehensive analysis of risk management in international business] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Vypusk 6, 1. S. 92–97.

Krainik O.M. (2015) Ryzyk menedzhment yak instrument rehuliuvannia ekonomichnoi povedinky subiektiv hospodariuvannia v suchasnykh umovakh. S. 79–82.

Kutashenko M.V. (2009) Sutnist ryzyku i prychyny yoho vynyknennia [The essence of risk and the causes of its occurrence] Investytsii: praktyka ta dosvid. № 6. S. 45–48.

Lakiza V.V., Karpliak H.A. (2011) Ryzyky u biznes-diialnosti u malykh ta velykykh pidpryiemstv [Risks in business activities in small and large enterprises] Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» S. 107–114. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12299/1/015_Rizik...-alno_107_114_706.pdf (accessed: 16.04.2021).

Mashyna N.I. (2003) Ekonomichnyi ryzyk i metody yoho vymiriuvannia [Economic risk and methods of its measurement]: navch. posib. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, S. 5–52.

Shcho take ryzyk biznes proiektu. [What is the risk of a business project]. URL: https://monetary-flow.com/shto-take-riziki-bznes-proektu/ (accessed: 16.04.2021).

Iastremskyi O.I. (1992) Modeliuvannia ekonomichnoho ryzyku [Economic risk modeling]. Kyiv: Lybid, 145 s.

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Коробка, С. (2021). ВПЛИВ БІЗНЕС-РИЗИКІВ НА МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ