ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИКА В РИНКОВИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: органічна продукція, ціноутворення, стратегія, преміальні надбавки, державна підтримка

Анотація

У статті окреслено особливості ціноутворення на органічну продукцію та розглянуто можливі форми державної підтримки органічного виробника. Охарактеризовано основні моменти, які мають бути враховані при формуванні ціни на органічну продукцію, запропоновано встановлення преміальної надбавки, на основі розглянутого досвіду Швейцарії, Великобританії та Німеччини. Наголошено на важливості врахування стратегії органічного виробника та стадії життєвого циклу органічного товару при ціноутворенні. Розглянуто особливості державної підтримки у зарубіжних країнах та наголошено на необхідності збільшення відшкодувань за сертифікацію процесу органічного виробництва для сільськогосподарських виробників. У статті також охарактеризовано основні регіональні ініціативи підтримки органічного виробництва в Україні.

Посилання

Артиш В.І. Розвиток світового ринку органічної продукції. Економіка АПК. 2010. №3. С. 113–116.

Берлач Н.А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи) : автореферат дис. на здобуття ступеня доктора юридичних наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2010. 34 с.

Вовк В.І. Сертифікація органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, перспективи, стратегія на майбутнє. URL: http://www.lol.org.ua/ukr/vegetables/showart.php?id=15634 (дата звернення: 15.02.2021).

Сенишин О.С., Кундицький О.О. Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні на основі SWOT-аналізу. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Том 23 (Вип. 4). С. 50–56.

Дудар Т.Г. Стратегія формування системи органічного аграрного виробництва: монографія. Тернопіль : Астон, 2012. 292 с.

Доповідь і Рекомендації з органічного сільського господарства Вашингтон: Міністерство сільського господарства США. URL: http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/USDAOrgFarmRpt.pdf (8/23/07) (дата звернення: 12.01.2021).

International Federation of Organic Agriculture Movements. URL: http://www.ifoam.org/ (дата звернення: 28.01.2021).

Федерація органічного руху. URL: http://organic.com.ua/yakoyu-bude-derzhpidtrimka-organichnogo-virobnicztva/ (дата звернення: 21.02.2021).

Artysh V.I. (2010) Rozvytok svitovoho rynku orhanichnoi produktsii [Development of the world market of organic products]. Ekonomika APK. No 3, pp. 113–116.

Berlach N.A. (2010) Rozvytok orhanichnoho napriamu u silskomu hospodarstvi Ukrainy (administratyvno-pravovi osnovy) [Development of organic direction in agriculture of Ukraine (administrative and legal bases)]: avtoreferat dys. na zdobuttia stupenia doktora yurydychnykh nauk: 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo». Kyiv, 34 p. (in Ukrainian)

Vovk V.I. Sertyfikatsiia orhanichnoho silskoho hospodarstva v Ukraini: suchasnyi stan, perspektyvy, stratehiia na maibutnie [Certification of organic agriculture in Ukraine: current status, prospects, strategy for the future]. Available at: http://www.lol.org.ua/ukr/vegetables/showart.php?id=15634 (assessed 15 February 2021).

Senyshyn O.S., Kundytskyi O.O. (2018) Otsinka perspektyv rozvytku orhanichnoho zemlerobstva v Ukraini na osnovi SWOT-analizu [Assessment of prospects for the development of organic farming in Ukraine based on SWOT-analysis]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. Issue 23 (No 4), pp. 50–56.

Dudar T.H. (2012) Stratehiia formuvannia systemy orhanichnoho ahrarnoho vyrobnytstva [Strategy of formation of the system of organic agricultural production]: monohrafiia [an monograph]. Ternopil: Aston, 292 p.

Dopovid i Rekomendatsii z orhanichnoho silskoho hospodarstva Vashynhton: Ministerstvo silskoho hospodarstva SShA [Report and Recommendations on Organic Agriculture Washington: US Department of Agriculture]. Available at: http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/USDAOrgFarmRpt.pdf (8/23/07) (accessed 12 January 2021).

International Federation of Organic Agriculture Movements. Available at: http://www.ifoam.org/ (accessed 28 January 2021).

Federatsiia orhanichnoho rukhu. Available at: http://organic.com.ua/yakoyu-bude-derzhpidtrimka-organichnogo-virobnicztva/ (assessed 21 February 2021).

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Гвоздь, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИКА В РИНКОВИХ УМОВАХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-22
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ