СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  • Алла Кваско Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-7726-4501
  • Ольга Сухорукова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-7157-8270
Ключові слова: видавничо-поліграфічна галузь, книжковий ринок, друковані видання, друкування, поліграфія, видавництво, поліграфічна продукція

Анотація

Видавничо-поліграфічна галузь займає особливе місце в економіці країни, задовольняючі освітні, інформаційні, культурні потреби суспільства, а її продукція присутня у всіх сферах життєдіяльності. У статті досліджено фактичний стан та тенденції розвитку видавничо-поліграфічної галузі. Проаналізовано випуск книжкової продукції в Україні за останні п’ять років за кількістю видань та тиражами, періодичних та продовжуваних видань, кількість суб’єктів господарювання, що займаються видавничою та поліграфічною діяльністю, а також їх обсяги реалізованої продукції. Окреслено тенденції розвитку сучасного книжкового ринку серед яких зростання популярності електронних і аудіокниг, зміна читацьких уподобань та розширення онлайн присутності видавництв. Напрямами розвитку ринку поліграфічних послуг визнано популяризацію цифрового друку, зростання попиту на нестандартну поліграфію та пакувальну продукцію, збільшення рекламної поліграфії. Стаття також містить перелік світових тенденцій друкарського ринку.

Посилання

Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/

Дурняк Б.В., Штангрет А.М., Мартинів В.В. Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі. Наукові записки. 2008. № 2 (14). С. 77–82.

Палига Є.М., Босак І.П. Сучасні тенденції функціонування підприємств видавничо-поліграфічної галузі та альтернативи їх розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Випуск 1(47). Т. 2. С. 285–290.

Швайка Л.А., Сеньківський В.М., Мельников О.В. Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів. Наукові записки. 2012. № 4(41). С. 95–102.

Буряк С. Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Вісник книжкової палати України. 2021. № 1. С. 10–21. URL: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/255741

Афонін О. Про долю українського книговидання: реальність і перспективи. Вісник книжкової палати України. 2020. № 9. С. 10–15. URL: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/218269

Випуск книжкової продукції України. Офіційний вебсайт Книжкової палати України. URL: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#neperiod

Випуск періодичних і продовжуваних видань. Офіційний вебсайт Книжкової палати України. URL: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#period

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Узагальнені дані Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Офіційний вебпортал Держкомтелерадіо. URL: https://comin.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=133&tag=%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96

Без паперу, замовлень і зі зруйнованою інфраструктурою: чим живуть українські друкарні зараз. URL: https://chytomo.com/bez-paperu-zamovlen-i-zi-zrujnovanoiu-infrastrukturoiu-chym-zhyvut-ukrainski-drukarni-zaraz/

Як працюють українські видавці в умовах війни – опитування. URL: https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-vijny-opytuvannia/

Сучасний стан книжкового ринку: Зміни порівняно з попередніми десятиліттями. URL: http://www.ecotep.com.ua/%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d1%83/

Поліграфія в 2023 році: тенденції та тренди. URL: http://www.ecotep.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%B2-2023-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/

Ринок поліграфічних послуг в Україні: консерватизм тут не вітається. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-poligraficheskih-uslug-v-ukraine-konservatizm-zdes-ne-privetstvuetsya

Velyka ukrainska entsyklopediia [Great Ukrainian encyclopedia]. Available at: https://vue.gov.ua/

Durniak, B.V., Shtanhret, A.M., & Martyniv, V.V. (2008). Stan i tendentsii rozvytku pidpryiemnytstva u vydavnycho-polihrafichnii haluzi [The state and trends of the development of entrepreneurship in the publishing and printing industry]. Naukovi zapysky – Scientific Papers, 2 (14), 77–82.

Palyha, Ye.M., & Bosak, I.P. (2016). Suchasni tendentsii funktsionuvannia pidpryiemstv vydavnycho-polihrafichnoi haluzi ta alternatyvy yikh rozvytku [Modern trends in the functioning of enterprises in the publishing and printing industry and alternatives to their development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. "Economy" series, 1(47), T. 2, 285–290.

Shvaika, L.A., Senkivskyi, V.M., & Melnykov, O.V. (2012). Ekonomichnyi rozvytok vydavnycho-polihrafichnoi haluzi Ukrainy: doslidzhennia sutnosti, pokaznykiv, faktoriv i rezultativ [Economic development of the publishing and printing industry of Ukraine: study of essence, indicators, factors and results]. Naukovi zapysky – Scientific Papers, 4(41), 95–102.

Buriak, S. (2021). Knyhovydavnycha diialnist suchasnoi Ukrainy: stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Book publishing activity of modern Ukraine: state, trends and prospects of development]. Visnyk knyzhkovoi palaty Ukrainy – Bulletin of the Book Chamber of Ukraine, 1, 10–21. Available at: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/255741

Afonin, O. (2020). Pro doliu ukrainskoho knyhovydannia: realnist i perspektyvy [About the fate of Ukrainian book publishing: reality and prospects]. Visnyk knyzhkovoi palaty Ukrainy – Bulletin of the Book Chamber of Ukraine, 9, 10–15. Available at: http://visnyk.ukrbook.net/article/view/218269

Vypusk knyzhkovoi produktsii Ukrainy. Ofitsiinyi vebsait Knyzhkovoi palaty Ukrainy [Publication of book products of Ukraine. Official website of the Book Chamber of Ukraine]. Available at: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#neperiod

Vypusk periodychnykh i prodovzhuvanykh vydan. Ofitsiinyi vebsait Knyzhkovoi palaty Ukrainy [Publication of periodicals and continuing editions. Official website of the Book Chamber of Ukraine]. Available at: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#period

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsiinyi sait [State Statistics Service of Ukraine. Official site]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Uzahalneni dani Derzhavnoho reiestru vydavtsiv, vyhotovliuvachiv i rozpovsiudzhuvachiv vydavnychoi produktsii. Ofitsiinyi vebportal Derzhkomteleradio [Generalized data of the State Register of Publishers, Manufacturers and Distributors of Publishing Products. The official web portal of the State Committee of Television and Radio]. Available at: https://comin.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=133&tag=%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96

Bez paperu, zamovlen i zi zruinovanoiu infrastrukturoiu: chym zhyvut ukrainski drukarni zaraz [Without paper, orders and with a destroyed infrastructure: how are Ukrainian printing houses living now]. Available at: https://chytomo.com/bez-paperu-zamovlen-i-zi-zrujnovanoiu-infrastrukturoiu-chym-zhyvut-ukrainski-drukarni-zaraz/

Yak pratsiuiut ukrainski vydavtsi v umovakh viiny – opytuvannia [How Ukrainian publishers work in the conditions of war – a survey]. Available at: https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-vijny-opytuvannia/

Suchasnyi stan knyzhkovoho rynku: Zminy porivniano z poperednimy desiatylittiamy [The current state of the book market: Changes compared to previous decades]. Available at: http://www.ecotep.com.ua/%d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d1%83/

Polihrafiia v 2023 rotsi: tendentsii ta trendy [Polygraphy in 2023: trends and trends]. Available at: http://www.ecotep.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%B2-2023-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/

Rynok polihrafichnykh posluh v Ukraini: konservatyzm tut ne vitaietsia [The market of printing services in Ukraine: conservatism is not welcome here]. Available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-poligraficheskih-uslug-v-ukraine-konservatizm-zdes-ne-privetstvuetsya

Переглядів статті: 439
Завантажень PDF: 317
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Кваско, А., & Сухорукова, О. (2023). СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ