ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: глобальні ланцюги доданої вартості (ГЛДВ), зворотна та форвардна участь у ГЛДВ, позиція у ГЛДВ, країни Центральної Європи та Балтії (ЦЄБ), європейська інтеграція України

Анотація

У статті проведено позиціонування країн Центральної Європи та Балтії у глобальних ланцюгах доданої вартості та їх порівняння з Україною, що має допомогти у формулюванні майбутньої стратегії ефективної інтеграції економіки України в європейські ланцюги вартості. Виявлено, що всі розглянуті країни характеризуються негативною позицією у глобальних ланцюгах доданої вартості. Встановлено, що умовно майже всі країни Центральної Європи та Балтії можна розділити на дві групи: 1) економіки з відносною участю у ГЛДВ, вищою за середню, та позицією у ГЛДВ, нижчою за середню; 2) економіки з відносною участю у ГЛДВ, нижчою за середню, та позицією у ГЛДВ, вищою за середню. Доведено, що в розглянутих країнах інтенсивність участі та позиція в ГЛДВ безпосередньо не пов’язані з досягнутим рівнем економічного розвитку, однак необхідно брати до уваги ступінь розвитку національної інноваційної системи як важливий чинник економічного зростання. Запропоновано звернути увагу на економічну модель Польщі як можливий стратегічний орієнтир для успішної інтеграції економіки України у європейські ланцюги вартості.

Посилання

Денис Шмигаль: Відбудова України – найамбітніший проект ХХІ ст., який відкриває незліченні перспективи для бізнесу. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-vidbudova-ukrainy-naiambitnishyi-proekt-khkhi-st-iakyi-vidkryvaie-nezlichenni-perspektyvy-dlia-biznesu (дата звернення: 20.05.2023)

Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World. World Trade Organization. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/pdf/Global-Value-Chain-Development-Report-2019-Technological-Innovation-Supply-Chain-Trade-and-Workers-in-a-Globalized-World.pdf (дата звернення: 20.05.2023)

EU exports to Ukraine above pre-war levels. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230301-2 (дата звернення: 20.05.2023)

Ruta M. et al. The impact of the war in Ukraine on global trade and investment. World Bank, 2022. 83 p. URL: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/37359 (дата звернення: 20.05.2023)

Riera O., Paetzold Ph. Global Value Chains and Trade in the EBRD regions. European Bank of Reconstruction and Development, 2020. URL: https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/cse-economists/global-value-chains-and-trade-in-ebrd-regions.html (дата звернення: 20.05.2022)

Fagerberg J., Lundvall B. Å., Srholec M. Global Value Chains, National Innovation Systems and Economic Development. The European Journal of Development Research. 2018. No 30(3), P. 533–556.

European Innovation Scoreboard 2022. European commission. 120 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e0330d-534f-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-272941691 (дата звернення: 20.05.2022)

Sturgeon T. J., Memedović O. Mapping global value chains: Intermediate goods trade and structural change in the world economy. United Nations Industrial Development Organization, 2011. URL: https://open.unido.org/api/documents/4811381/download/Mapping%20Global%20Value%20Chains%20-%20Intermediate%20Goods%20Trade%20and%20Structural%20Change%20in%20the%20World%20Economy (дата звернення: 20.05.2022)

Патлатой О.Є. Транзитивні економічні системи у глобальних ланцюгах доданої вартості на новому етапі глобалізації. Теорія розвитку національної транзитивної економічної системи в умовах нового етапу глобалізаці ї: монографія / за заг. ред. М.І. Звєрякова. Одеса : ОНЕУ, 2023. С. 244–275.

The official site of Cabinet of Ministers of Ukraine (2023). Denys Shmyhal: Vidbudova Ukrainy – naiambitnishyi proekt ХХI st., yakyi vidkryvaie nezlichenni perspektyvy dlia biznesu [Denys Shmyhal: Reconstruction of Ukraine is the most ambitious project of the 21st century, which opens countless prospects for business]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-vidbudova-ukrainy-naiambitnishyi-proekt-khkhi-st-iakyi-vidkryvaie-nezlichenni-perspektyvy-dlia-biznesu (accessed on: 20 May 2023) (in Ukrainian)

WTO (2021). Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World, World Trade Organization. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/pdf/Global-Value-Chain-Development-Report-2019-Technological-Innovation-Supply-Chain-Trade-and-Workers-in-a-Globalized-World.pdf (accessed on: 20 May 2023)

Eurostat (2023). EU exports to Ukraine above pre-war levels, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230301-2 (accessed on: 20 May 2023)

Ruta M. et al. (2022). The impact of the war in Ukraine on global trade and investment. World Bank. Available at: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/37359 (accessed on: 20 May 2023)

Riera, O. & Paetzold, Ph. (2020). Global Value Chains and Trade in the EBRD regions, European Bank of Reconstruction and Development. Available at: https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/cse-economists/global-value-chains-and-trade-in-ebrd-regions.html (accessed on: 20 May 2023)

Fagerberg, J. Lundvall, B. Å. & Srholec, M. (2018). Global Value Chains, National Innovation Systems and Economic Development”. The European Journal of Development Research, vol. 30(3), pp. 533-556.

European commission (2022). European Innovation Scoreboard 2022. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e0330d-534f-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-272941691 (accessed on: 20 May 2023)

Sturgeon, T. J. & Memedović, O. (2011). Mapping global value chains: Intermediate goods trade and structural change in the world economy. United Nations Industrial Development Organization. Available at: https://open.unido.org/api/documents/4811381/download/Mapping%20Global%20Value%20Chains%20-%20Intermediate%20Goods%20Trade%20and%20Structural%20Change%20in%20the%20World%20Economy

Patlatoi, O. (2023) Tranzytyvni ekonomichni systemy u hlobalnykh lantsiuhakh dodanoi vartosti na novomu etapi hlobalizatsii [Transitive economic systems in global value chains at the new stage of globalization]. In. M. Zveryakov (Ed.), Teoriia rozvytku natsionalnoi tranzytyvnoi ekonomichnoi systemy v umovakh novoho etapu hlobalizatsii – The theory of the development of the national transitive economic system in the conditions of the new stage of globalization (pp. 244-275). Odesa: ONEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Патлатой, О. (2023). ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-25
Розділ
ЕКОНОМІКА