АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІКИ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: послуга, сервісна економіка, ВВП, тенденції розвитку, цифровізація, економічна політика

Анотація

В статті досліджуються актуальні тенденції економіки послуг (сервісної економіки). Економіка послуг значно зросла за останні кілька десятиліть, а такі сектори, як охорона здоров’я, освіта, фінанси, транспорт і зв’язок, сприяють більшості видів економічної діяльності та зайнятості в багатьох країнах. Зростання економіки послуг обумовлюється такими факторами, як технологічний прогрес, глобалізація та зміна споживчих уподобань, і вона відіграє вирішальну роль у підтримці інших секторів економіки. Починаючи з 2000 року сектор послуг зазнав значного зростання доданої вартості, що відповідає розгортанню Індустрії 4.0 і цифровізації. Стабільна частка сектору у світовому ВВП і торгівлі послугами відіграла значну роль у зростанні макроекономічних показників, хоча негативні наслідки спостерігалися в кризові роки, такі як світова фінансова криза та пандемія Covid-19. Сектор цифрових послуг може забезпечити економічну підтримку постраждалих національних економік у часи нестабільності через його віддалений характер.

Посилання

Converging Technologies for Improving Human Performance Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science // NSF/doc-sponsored report. URL: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/1/NBIC_report.pdf

Пугачевська К. Й. Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 18. С. 52–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_18_12

Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри [Service Economy in the Context of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 лист. 2017 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2017. 508 с. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/af79a21f34e2148f973df0f0ce5d32c1.pdf

Нямещук Г. В. Якісні характеристики формування нової економіки в контексті інформатизації світогосподарського розвитку. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. № 118 (2). С. 113–121.

Нямещук Г. В. Технологічна революція 4.0 і нові глобальні ринки. Економічний простір. 2019. № 151. С. 65–76.

Lukianenko O., Niameshchuk A. Development of the Platform Economy in the Global Digital Environment. International Economic Policy. 2020. № 32/33. P. 26–48.

Gross value added at basic prices (GVA) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.FCST.CD

Services, value added / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.CD

Manufacturing, value added / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD

GDP / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Services, value added (% of GDP) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS

Manufacturing, value added (% of GDP) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS

Services, value added (annual % growth) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.KD.ZG

Manufacturing, value added (annual % growth) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.KD.ZG

GDP growth (annual %) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Trade in services (% of GDP) / International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files, and World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS

Trade (% of GDP) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

Service exports (BoP, current US$) / International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.NFSV.CD

Service imports (BoP, current US$) / International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.NFSV.CD

Services production (volume) index overview / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Services_production_(volume)_index_overview#Overview:_Services_production_since_2015

Converging Technologies for Improving Human Performance Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science // NSF/doc-sponsored report. URL: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/1/NBIC_report.pdf

Puhachevska K. Y. Sfera posluh v Ukraini: osoblyvosti rozvytku ta stratehichni perspektyvy. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment. 2016. Vyp. 18. S. 52–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_18_12

Servisna ekonomika v umovakh hlobalnoi konkurentsii: pravovyi ta instytutsiinyi vymiry : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 15-16 lyst. 2017 r.) / vidp. red. A. A. Mazaraki. Kyiv : KNTEU, 2017. 508 s. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/af79a21f34e2148f973df0f0ce5d32c1.pdf

Niameshchuk H. V. Yakisni kharakterystyky formuvannia novoi ekonomiky v konteksti informatyzatsii svitohospodarskoho rozvytku. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2014. № 118 (2). S. 113–121.

Niameshchuk H. V. Tekhnolohichna revoliutsiia 4.0 i novi hlobalni rynky. Ekonomichnyi prostir. 2019. № 151. S. 65–76.

Lukianenko O., Niameshchuk A. Development of the Platform Economy in the Global Digital Environment. International Economic Policy. 2020. № 32/33. P. 26–48.

Gross value added at basic prices (GVA) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.FCST.CD

Services, value added / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.CD

Manufacturing, value added / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD

GDP / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Services, value added (% of GDP) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS

Manufacturing, value added (% of GDP) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS

Services, value added (annual % growth) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.KD.ZG

Manufacturing, value added (annual % growth) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.KD.ZG

GDP growth (annual %) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Trade in services (% of GDP) / International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files, and World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS

Trade (% of GDP) / World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

Service exports (BoP, current US$) / International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.NFSV.CD

Service imports (BoP, current US$) / International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.NFSV.CD

Services production (volume) index overview / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Services_production_(volume)_index_overview#Overview:_Services_production_since_2015

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Нямещук, Г., & Галушко, О. (2023). АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІКИ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-75
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ