ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ В ТОРГІВЛІ: РІЗНОВИДИ, МЕТОДИ ВИБОРУ, ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: логістична стратегія, торгівля, стратегічне управління, інноваційні зміни, сталий розвиток, підприємство, менеджерські рішення

Анотація

Складність логістичних завдань у торгівлі актуалізує проблематику пошуку нових менеджерських рішень та інструментів. Метою дослідження є визначення ймовірних напрямів інноваційних змін у логістичних стратегіях підприємств торгівлі та розвиток підходів до їх вибору. Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Встановлено, що інноваційні зміни у логістичній стратегії підприємств торгівлі за умови орієнтації на сталий розвиток мають ураховувати кліматичні і ринкові зміни, цифровізацію та життєвий цикл підприємства і його товарної пропозиції. Розроблено моделі для вибору логістичних стратегій, використання яких дозволяє більш науково обґрунтовано приймати менеджерські рішення. З практичної точки зору це сприяє зміцненню конкурентних позицій та сталому розвитку підприємств торгівлі.

Посилання

Brittain Ladd (2021). Retail Strategy And Learning How To 'Think Big'. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/01/11/retail-strategy-and-learning-how-to-think-big/

Samli, A.C. (2015). Consumer Behavior and Retail Strategy. In: Coping with Retail Giants. Palgrave Macmillan, New York. P. 83–102. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137476340_8

Стратійчук В.М. (2019). Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі. Вісник КНТЕУ. № 5(127). С. 59–74. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)06

Гросул В.А., Усова М.О. (2022). Стратегічні аспекти управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі. Інноваційна економіка. № 1. С. 38–43. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.5.

Vorspi Cami L., Grinko A., Hrinko P., Bielialov T., Mykolaichuk I. (2021). Strategic management of innovative development of business entities. Economics and Finance, Vol. 9, Issue 3, P. 4–19. URL: http://economics-and-finance.com/files/archive/EF_2021_3.pdf.

Бай С., Дєєва Н. , Мельник Т., Пугачевська К. (2021). УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ СВІТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІЙН: СПОСТЕРІГАЧ, АКТИВНИЙ УЧАСНИК ЧИ ЖЕРТВА? Financial and credit activity problems of theory and practice. Том 1, № 36. С. 504–514. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.228113

П’ятницька Г.Т., Григоренко О.М. (2019). Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вид-во “Львівська політехніка”. Т. 1, № 1. С. 121–129. URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49802

Гринько, Т., Гвініашвілі, Т. (2022). Стратенічне управління запасами торговельного підприємства. Економічний простір. № 181. С. 89–94. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-15

Кулакова С., Калембет А., Подкопова Д. (2023). Особливості формування логістичних витрат підприємств в умовах воєнного стану. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку. № 1(8). С. 22–29. DOI: https://doi.org/10.26565/2786-4995-2023-1-03

П’ятницька Г.Т., Шевчун М.Б. (2021). Моделювання результативного управління логістичними процесами підприємства торгівлі. Бізнес Інформ. № 7. С. 234–241. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-234-241

П’ятницька Г.Т., Шевчун М.Б., Яцишина К.В. (2020). Інформаційне забезпечення управління якістю логістичних процесів підприємства торгівлі: визначення та організація. Вісник ЛТЕУ. Серія «Економічні науки». № 61. С. 18–26. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-61-03

Oakden R. (2023). Logistics strategy to cover the longer five-year term. Logistics blog and Supply Chains blog. URL: https://www.learnaboutlogistics.com/logistics-strategy-to-cover-the-longer-five-year-term/

Коваленко Г.О., Чукіна І.В. (2021). Логістичні стратегії сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. № 1. С. 65–70.

Плекан У.М. (2020). Оптимізація вибору логістичної стратегії підприємства. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 12-13 лютого 2020 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2020. С. 376–377.

Черленяк І.І., Агій Я.Ю. (2016). Побудова ефективної стратегії управління логістичною системою фірми як джерело конкурентних переваг. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Вип. 1. С. 184–190.

Маселко Т.Є., Геник О.В. (2015). Особливості формування логістичної стратегії на меблевих підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 25.1. С. 297–302.

Ільченко Н.Б. (2016). Концептуальні підходи до формування логістичної стратегії підприємства торгівлі. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. Вип. 1, Том 21. С. 112–117.

Шишкін В.О., Оверченко А.І. (2015). Впровадження логістичної стратегії як умова ефективного функціонування виробничого підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Вип. 2(12), Том 3. С. 66–72.

Мошак О.В. (2015). Логістичної стратегії в системі управління підприємством. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 70-ій річниці створення ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, 5 грудня 2015 р.). Ужгород : ДВНЗ УНУ, 2015. С. 161–162.

Харрисон А., Ван Хоук Ремко (2007). Управление логистикой: разработка стратегий логистических операций. Пер. с англ.; за наук. ред. О.Е. Михейцева. Днепропетровск : Балан Бизнес Букс. 368 с.

Репич Т.А. (2007). Логистические стратегии управления материальными потоками. Мясной бизнес. № 4. С. 92–94.

Шевчун М.Б. (2021). Управління якістю логістичних процесів торговельного підприємства: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київ, 247 с.

Ільченко Н.Б. (2016). Логістичні стратегії в торгівлі : монографія. Київ : КНТЕУ. 432 с.

Пальчик І.М. (2014). Формування логістичної стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575

П’ятницька Г.Т., Шевчун М.Б. (2020). Логістичні процеси в торгівлі: систематизація наукових поглядів та оцінювання впливу на управління підприємствами. Бізнес Інформ. № 7. C. 322–330. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-322-330

Brittain Ladd (2021). Retail Strategy And Learning How To 'Think Big'. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/01/11/retail-strategy-and-learning-how-to-think-big/

Samli, A.C. (2015). Consumer Behavior and Retail Strategy. In: Coping with Retail Giants. Palgrave Macmillan, New York. P. 83–102. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137476340_8

Stratijchuk V.M. (2019). Stratehichne upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstv torhivli [ Strategic management of current assets of trade enterprises]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU. № 5(127). S. 59–74. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)06 [in Ukrainian].

Hrosul V.A., Usova M.O. (2022). Stratehichni aspekty upravlinnia ryzykostijkistiu pidpryiemstva rozdribnoi torhivli [Strategic aspects of managing the risk tolerance of a retail enterprise]. Innovatsijna ekonomika – Innovative economy. № 1. S. 38–43. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.5 [in Ukrainian].

Vorspi Cami L., Grinko A., Hrinko P., Bielialov T., Mykolaichuk I. (2021). Strategic management of innovative development of business entities. Economics and Finance, Vol. 9, Issue 3, P. 4–19. URL: http://economics-and-finance.com/files/archive/EF_2021_3.pdf.

Baj S., Dieieva N. , Mel'nyk T., Puhachevs'ka K. (2021). Ukrayns'kyj biznes v umovakh svitovykh torhovel'nykh vijn: sposterihach, aktyvnyj uchasnyk chy zhertva? [Ukrainian business in the conditions of global trade wars: observer, active participant or victim?] Financial and credit activity problems of theory and practice. Tom 1, № 36. S. 504–514. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.228113 [in Ukrainian].

P'iatnyts'ka H.T., Hryhorenko O.M. (2019). Elektronna komertsiia V2S: rozvytok u Skhidnij Yevropi, ryzyky ta efekt instytutsional'noho vytisnennia. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku [B2C electronic commerce: development in Eastern Europe, risks and the effect of institutional displacement. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development]. Vyd-vo “L'vivs'ka politekhnika” – Publication "Lviv Polytechnic". T. 1, № 1. S. 121–129. URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49802 [in Ukrainian].

Hryn'ko, T., Hviniashvili, T. (2022). Stratenichne upravlinnia zapasamy torhovel'noho pidpryiemstva [Strategic inventory management of a trading enterprise]. Ekonomichnyj prostir – Economic space. № 181. S. 89–94. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-15 [in Ukrainian].

Kulakova S., Kalembet A., Podkopova D. (2023). Osoblyvosti formuvannia lohistychnykh vytrat pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of the formation of logistics costs of enterprises in the conditions of martial law]. Finansovo-kredytni systemy: perspektyvy rozvytku – Financial and credit systems: development prospects. № 1(8). S. 22–29. DOI: https://doi.org/10.26565/2786-4995-2023-1-03

P'iatnyts'ka H.T., Shevchun M.B. (2021). Modeliuvannia rezul'tatyvnoho upravlinnia lohistychnymy protsesamy pidpryiemstva torhivli [Modeling effective management of logistics processes of a trade enterprise]. Biznes Inform – Business Inform. № 7. S. 234–241. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-234-241 [in Ukrainian].

P'iatnyts'ka H.T., Shevchun M.B., Yatsyshyna K.V. (2020). Informatsijne zabezpechennia upravlinnia iakistiu lohistychnykh protsesiv pidpryiemstva torhivli: vyznachennia ta orhanizatsiia [Information support for quality management of logistics processes of a trade enterprise: definition and organization]. Visnyk LTEU. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of LTEU. Series "Economic Sciences". № 61. S. 18–26. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2020-61-03

Oakden R. (2023). Logistics strategy to cover the longer five-year term. Logistics blog and Supply Chains blog. URL: https://www.learnaboutlogistics.com/logistics-strategy-to-cover-the-longer-five-year-term/

Kovalenko H.O., Chukina I.V. (2021). Lohistychni stratehii sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Logistics strategies of agricultural enterprises]. Ahrosvit – Agroworld. № 1. S. 65–70 [in Ukrainian].

Plekan U.M. (2020). Optymizatsiia vyboru lohistychnoi stratehii pidpryiemstva. Pidpryiemnytstvo v ahrarnij sferi: hlobal'ni vyklyky ta efektyvnyj menedzhment [Optimizing the choice of the company's logistics strategy. Entrepreneurship in the agricultural sector: global challenges and effective management]: materialy I Mizhnarodnoi nauk.-prakt konf. Entrepreneurship in the agrarian sphere: global challenges and effective management: materials of the 1st International Science-Practice. conf (Zaporizhzhia, 12-13 liutoho 2020 r.). Zaporizhzhia: ZNU, 2020. S. 376–377 [in Ukrainian].

Cherleniak I.I., Ahij Ya.Yu. (2016). Pobudova efektyvnoi stratehii upravlinnia lohistychnoiu systemoiu firmy iak dzherelo konkurentnykh perevah [Building an effective strategy for managing the company's logistics system as a source of competitive advantages]. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University Vyp. 1. S. 184–190 [in Ukrainian].

Maselko T.Ye., Henyk O.V. (2015). Osoblyvosti formuvannia lohistychnoi stratehii na meblevykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of logistics strategy formation at furniture enterprises]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine .Vyp. 25.1. S. 297–302 [in Ukrainian].

Il'chenko N.B. (2016). Kontseptual'ni pidkhody do formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstva torhivli [Conceptual approaches to the formation of a logistics strategy of a trade enterprise]. Visnyk ONU im. I.I. Mechnikova – Bulletin of ONU named after I.I. Mechnikova. Vyp. 1, Tom 21. S. 112–117 [in Ukrainian].

Shyshkin V.O., Overchenko A.I. (2015). Vprovadzhennia lohistychnoi stratehii iak umova efektyvnoho funktsionuvannia vyrobnychoho pidpryiemstva [Implementation of a logistics strategy as a condition for the effective functioning of a production enterprise]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti. – Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. Vyp. 2(12), Tom 3. S. 66–72 [in Ukrainian].

Moshak O.V. (2015). Lohistychnoi stratehii v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Logistics strategy in the enterprise management system]. Materialy mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 70-ij richnytsi stvorennia DVNZ «Uzhhorods'kyj natsional'nyj universytet» – Materials of international science and practice. conference dedicated to the 70th anniversary of the establishment of the Uzhhorod National University (Uzhhorod, 5 hrudnia 2015 r.). Uzhhorod: DVNZ UNU, 2015. S. 161-162 [in Ukrainian].

Kharryson A., Van Khouk Remko (2007). Upravlenye lohystykoj: razrabotka stratehyj lohystycheskykh operatsyj. [Logistics Management: Developing Logistics Operations Strategies] Per. s anhl.; za nauk. red. O.E. Mykhejtseva. Dnepropetrovsk: Balan Byznes Buks – Balance Business Books 368 s. [in Russian].

Repych T.A. (2007). Lohystycheskye stratehyy upravlenyia materyal'nymy potokamy. [Logistics strategies for managing material flows] Miasnoj byznes - Meat business. № 4. S. 92–94 [in Russian].

Shevchun M.B. (2021). Upravlinnia iakistiu lohistychnykh protsesiv torhovel'noho pidpryiemstva [Quality management of logistics processes of a trade enterprise]: Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kand. ekon. nauk za spetsial'nistiu 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diial'nosti) – Dissertation on the health of the scientific level of Cand. economy sciences for specialty 08.00.04 – economics and business management (for types of economic activity). Kyiv, 247 s. [in Ukrainian].

Il'chenko N.B. (2016). Lohistychni stratehii v torhivli [Logistics strategies in trade]: monohrafiia. Kyiv: KNTEU. 432 s. [in Ukrainian].

Pal'chyk I.M. (2014). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Formation of the logistics strategy of the enterprise in modern business conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575 [in Ukrainian].

P'iatnyts'ka H.T., Shevchun M.B. (2020). Lohistychni protsesy v torhivli: systematyzatsiia naukovykh pohliadiv ta otsiniuvannia vplyvu na upravlinnia pidpryiemstvamy [Logistics processes in trade: systematization of scientific views and assessment of the impact on enterprise management]. Biznes Inform – Business Inform. № 7. P. 322–330. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-322-330 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
П’ятницька, Г., & Шевчун, М. (2023). ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ В ТОРГІВЛІ: РІЗНОВИДИ, МЕТОДИ ВИБОРУ, ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-48
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ