ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ФОРМАТІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Марина Рябенька Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-3024-137X
Ключові слова: підприємство ресторанного господарства, ресторанний бізнес, заклади харчування, інноваційні підходи, формати ресторанів

Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України, зокрема нові формати закладів, які використовуються для утримання постійних і залучення нових клієнтів. Проаналізовані актуальні проблеми щодо застосування сучасних тенденцій розвитку ресторанного господарства. На основі аналізу визначено особливості та обґрунтовані перспективи розвитку підприємств. Визначено причини, що гальмують розвиток об’єктів ресторанного господарства та інноваційні підходи для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах конкуренції. Доведено, що впровадження інновацій забезпечує закладам ресторанного господарства конкурентні переваги. Перераховано тенденції, що зумовлюють появу нових видів організації ресторанного господарства, зростання конкуренції між ними, поглинання неконкурентоспроможних. У статті визначені напрямки розвитку ресторанного господарства з точки зору соціальної та економічної потреби клієнта.

Посилання

Загирова М.С. Современные форматы предприятий общественного питания. Молодой ученый. 2020. № 16 (306). С. 237–239.

Воловельская И.В., Калинковская Е., Гончарова А. Анализ ресторанного бизнеса в мире и Украине. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-restorannogo-biznesa-v-mire-i-ukraine (дата звернення: 10.03.2021).

Пулатов А. А., Носирбеков Т. М. Анализ современных форматов предприятий индустрии питания. Интернаука. 2020. №. 10-2. С. 33–37.

Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. Київ : Изд. дом «Вильямс». 2013. 156 с.

Гірняк Л.І., Глагола В.А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. № 16. С. 71–78.

Івашина Л.П. Перспективи розвитку ресторанного бізнесу як складника індустрії гостинності. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 597–600.

П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства. Економіка розвитку. 2013. № 1(65). С. 122–126.

Zahyrova M.S. (2020) Sovremennыe formatы predpryiatyi obshchestvennoho pytanyia [Modern formats of catering establishments]. Molodoi uchenyi, no 16 (306), pp. 237–239.

Volovelskaia Y.V., Kalynkovskaia E., Honcharova A. (2017) Analyz restorannoho byznesa v myre y Ukrayne [Analysis of the restaurant business in the world and Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-restorannogo-biznesa-v-mire-i-ukraine (accessed 10.03.2021).

Pulatov A.A., Nosyrbekov T.M. (2020) Analyz sovremennыkh formatov predpryiatyi yndustryy pytanyia [Analysis of modern formats of food industry enterprises]. Ynternauka, no 10-2, pp. 33–37.

Kotler F. (2013) Osnovы marketynha: per. s anhl. [Basics of marketing]. Kyiv: Yzd. dom «Vyliams», 156 p. (in Ukrainian)

Hirniak L.I., Hlahola V.A. (2018) Suchasnyi stan, perspektyvy ta tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva v Ukraini [Current state, prospects and trends in the restaurant industry in Ukraine]. Infrastruktura rynku, no 16, pp. 71–78.

Ivashyna L.P. (2018) Perspektyvy rozvytku restorannoho biznesu yak skladnyka industrii hostynnosti. [Prospects for the development of the restaurant business as a component of the hospitality industry]. Ekonomika i suspilstvo, no 14, pp. 597–600.

Piatnytska H.T., Piatnytska N.O. (2013) Vplyv innovatsiinykh zmin na diialnist pidpryiemstv restorannoho hospodarstva. [The impact of innovative changes on the activities of restaurant enterprises]. Ekonomika rozvytku, no 1(65), pp. 122–126.

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Рябенька, М. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ФОРМАТІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-51
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА