ОЦІНКА БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ

  • Світлана Пустовгар Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, ННІ «Каразінська школа бізнесу» https://orcid.org/0000-0002-4199-8044
  • Тетяна Муханова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, ННІ «Каразінська школа бізнесу» https://orcid.org/0009-0003-0155-9789
Ключові слова: бренд, конкурентоспроможність бренду, конкурентний аналіз, ідентичність бренду, бальна оцінка

Анотація

Оцінка бренду на основі конкурентного аналізу є надзвичайно важливою для сучасних організацій. Вона допомагає підтримувати актуальність і релевантність бренду в швидкозмінному бізнес-середовищі. Метою статті є удосконалення інструментарію оцінки бренду підприємства на основі конкурентного аналізу та його апробація на прикладі салону краси «PIED-DE-POUL». Дослідження передбачало використання методів бальної оцінки, аналізу для оцінки бренду підприємства. За результатами дослідження удосконалено інструментарій оцінювання бренду підприємства на основі бальної оцінки. Удосконалений інструментарій передбачав визначення груп факторів та показників для оцінки бренду підприємства з використанням моделі ідентичності бренду Д. Аакера та моделі М. Шеррінгтона; оцінювання відносної важливості показників та міри їх прояву на підприємствах; розрахунок зваженої оцінки, яка є показником конкурентоспроможності бренду. З використанням удосконаленого інструментарію визначено сильні та слабкі сторони в діяльності салону краси «PIED-DE-POUL» порівняно з конкурентами.

Посилання

Головко А.Я. Брендинг в Україні: ґенеза та перспективи. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 5(84). С. 82–85.

Гриценюк В.В., Руснак А.В., Надточій І.І. Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7545

Денисенко М.П., Мельник А.О., Зінорук Л.В. Брендинг як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_11_13

Деркач О.Г., Кузьміна А.О. Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої системи управління підприємством. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 5(79). С. 140–147.

Пащенко О.П. Брендинг туристичного підприємства: стратегічний аспект. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 566–573.

Поплавська В.В. Теоретичні засади та моделі брендингу: облікові аспекти. Вісник ЖДТУ. 2019. № 1. C. 101–108.

Салюк А.П., Холодний Г.О. Формування бренда підприємства: чинники впливу та особливості. Бізнес-інформ. 2018. № 9. С. 265–271.

Харчук О.А. Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку. Економіка. 2016. № 3. С. 414–420.

Нескородєва І.І., Пустовгар С.А. Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу. Фінанси України. 2014. № 7. С. 114–125.

Нескородєва І.І., Чувакова А.А. Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням метода нечітких множин. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 28. С. 38–47.

Aaker D. Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success Paperback. Morgan James Publishing, 2014. 220 р.

Сегментація аудиторії за допомогою методики 5W Шеррінгтона. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/segmentatsija-auditorii-s-pomoschju-metodiki-5w-sherringtona

Holovko A.Ya. (2008). Brendynh v Ukrayini: geneza ta perspektyvy [Branding in Ukraine: genesis and prospects]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, № 5(84), pp. 82–85.

Hrytsenyuk V.V., Rusnak A.V., Nadtochiy I.I. (2019). Sutnistʹ brendynhu ta yoho rolʹ u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [The essence of branding and its role in ensuring the competitiveness of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, № 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7545

Denysenko M.P., Melʹnyk A.O., Zinoruk L.V. (2019). Brendynh yak chynnyk pidvyshchennya efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Branding as a factor in increasing the efficiency of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, № 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_11_13

Derkach O.H., Kuzʹmina A.O. (2020). Metodychni pidkhody do formuvannya brend-oriyentovanoyi systemy upravlinnya pidpryyemstvom [Methodical approaches to the formation of a brand-oriented enterprise management system]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, № 5(79), pp. 140–147.

Pashchenko O.P. (2017). Brendynh turystychnoho pidpryyemstva: stratehichnyy aspekt [Branding of a tourist enterprise: a strategic aspect]. Ekonomika i suspilʹstvo, № 9, pp. 566–573.

Poplavsʹka V.V. (2019). Teoretychni zasady ta modeli brendynhu: oblikovi aspekty [Theoretical foundations and models of branding: accounting aspects]. Visnyk ZHDTU, № 1, pp. 101–108.

Salyuk A.P., Kholodnyy H.O. (2018). Formuvannya brenda pidpryyemstva: chynnyky vplyvu ta osoblyvosti [Formation of the enterprise brand: influencing factors and features]. Biznes-inform, № 9, pp. 265–271.

Kharchuk O.A. (2016). Sutnistʹ brendu yak ekonomichnoho ponyattya: vynyknennya, stanovlennya ta suchasni tendentsiyi rozvytku [The essence of the brand as an economic concept: emergence, formation and modern development trends]. Ekonomika, № 3, pp. 414–420.

Neskorodyeva I.I., Pustovhar S.A. (2914). Diahnostyka bankrut·stva pidpryyemstva z vykorystannyam tekhnolohiyi faktornoho analizu [Diagnosis of enterprise bankruptcy using the technology of factor analysis]. Finansy Ukrayiny, № 7, pp. 114–125.

Neskorodyeva I.I., Chuvakova A.A. (2009). Udoskonalennya mekhanizmu otsinky kredytospromozhnosti pozychalʹnyka banku z vykorystannyam metoda nechitkykh mnozhyn [Improvement of the mechanism for assessing the creditworthiness of a bank borrower using the method of fuzzy sets]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 28, pp. 38–47.

Aaker D. (2014). Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success Paperback. Morgan James Publishing, 220 р.

Sehmentatsiya audytoriyi za dopomohoyu metodyky 5W Sherrinhtona [Audience segmentation using Sherrington's 5W method]. Available at: https://elit-web.ua/ua/blog/segmentatsija-auditorii-s-pomoschju-metodiki-5w-sherringtona

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Пустовгар, С., & Муханова, Т. (2023). ОЦІНКА БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-41
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ