КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ключові слова: класифікація, види продукції бджільництва, бухгалтерський облік, облік бджільництва, види меду

Анотація

Галузь бджільництва, яка відноситься до сільського господарства відіграє важливу роль у розвитку економіки України. Продукція бджільництва і мед на економічному ринку мають велику цінність, приносить економічну вигоду пасічникам і господарствам та підвищує рентабельність галузі. За останні роки продукцію бджільництва часто стали використовувати в апітерапії, харчовій та фармацевтичній промисловості. Саме вона утворюється в результаті життєдіяльності бджолиних сімей. Стаття присвячена розгляду класифікації продукції бджільництва для потреб бухгалтерського обліку. Зокрема: воску, прополісу, маточному молочку, квітковому пилку, бджолиному обніжжю і бджолині отруті, підмору та інших. Впровадження технології виробництва цих продуктів на пасіках дає змогу певною мірою задовольнити зростаючий попит на них. Практично вся продукція бджільництва має лікувальні властивості, різноманітна за складом та неповторна своєю природою. Бджільництво, ще називають народногосподарською галуззю. Аналізуючи питання класифікації продукції бджільництва для потреб бухгалтерського обліку, варто зазначити, що медова продукція є стратегічно важливою та має безвідходне виробництво. Використання сортів меду у випічці, у пергово-медових сумішах, виготовлення арома-свічок з воску, використання воску в домашньому господарстві та для лікування у косметології, використання маточного молочка, бджолиної отрути, квіткового пилку в медицині, все це, є актуальним на сьогоднішньому ринку. Таким чином, пасічник використовує всю продукцію бджільництва, тим самим забезпечує своє господарство стабільністю розвитку та галузі в цілому. На основі літературних джерел та наукових досліджень проаналізовано класифікацію всієї солодкої продукції, розглянуто хімічний склад медів задля розкриття його якісних характеристик. Адже саме якісні характеристики не тільки меду, але й всієї бджолиної продукції, забезпечують вихід на зовнішні ринки збуту. Встановлено, що комплексне використання бджіл збільшує прибуток від них, а співвідношення виробництва різних продуктів на пасіках визначають з урахуванням можливостей кормової бази, спеціалізації галузі, рівня кваліфікації бджолярів та ряд інших факторів.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : навчальний посібник 6-те вид., переробл та доп. Житомир : ПП «Рута», 2005. 756 с.

Здирко Н.Г., Шульган М.Я. Розвиток галузі бджільництва в Україні: аналіз стану та тенденцій. Агросвіт. 2022. № 11–12. С. 21–28. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.11-12.21

Разанов С.Ф., Безпалий І.Ф., Бала В.І., Донченко Т.А. Технологія виробництва продукції бджільництва. Навчальний підручник. Київ, 2010. 277 с.

Поліщук В.П. Бджільництво: редакція журналу «Український пасічник». Львів, 2001. 296 с.

Корбут О.В. Продукти бджільництва для здоров’я людей : науково-популярне видання. Київ, 2013. 192 с.

Плахтій П.Д. Продукти бджільництва в оздоровленні людини. Кам’янець-Подільський : «МЕДОБОРИ», 2002. 168 с.

Коваль О.В., Бурко К.В. Напрями удосконалення управлінського обліку в бджільництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 121–135.

Іванова В.Д. Технологія виробництва продуктів бджільництва : курс лекцій. Миколаїв : МДАУ, 2009. 245 с.

Ярош Ю.М., Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції: навчальний посібник для аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Київ, 2005. 524 с.

План рахунків бухгалтерського обліку. URL: https://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/388-plan-raxunkiv.html

Про бджільництво: Закон України від 22.02.2000 № 1492-III//Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws

Бачинський В.І., Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : Навчальний посібник. Львів. 2010. 319 с.

Butynets F.F. (2005). Bukhhalterskyi finansovyi oblik : navchalnyi posibnyk [Accounting and financial accounting]. Zhytomyr: PE “Ruta”. [in Ukrainian]

Zdyrko N.G. & Shulhan M.Y. (2022). Rozvytok haluzi bdzhilnytstva v Ukraini: analiz stanu ta tendentsii [Development of the beekeeping industry in Ukraine: analysis of the state and trends]. Agroworld, 11(12), 21-28. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.11-12.21 [in Ukrainian]

Razanov S.F., Bezpaly I.F., Bala V.I., & Donchenko T.A. (2010). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii bdzhilnytstva [A production technology of beekeeping products]. Study guide. Kyiv. [in Ukrainian]

Polishchuk V.P. (2001). Bdzhilnytstvo: redaktsiia zhurnalu «Ukrainskyi pasichnyk»" [A beekeeping]. Lviv. [in Ukrainian]

Korbut O.V. (2013). Produkty bdzhilnytstva dlia zdorovia liudei: naukovo-populiarne vydannia [Beekeeping products for human health: popular science edition]. Kyiv. [in Ukrainian]

Plakhtiy P.D. (2002). Produkty bdzhilnytstva v ozdorovlenni liudyny [A beekeeping products in human health]. Kamianets-Podilskyi: “HONEY GATHERERS”. [in Ukrainian]

Koval O.V., & Burko K.V. (2022). Napriamy udoskonalennia upravlinskoho obliku v bdzhilnytstvi [Directions for improving management accounting in beekeeping]. Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 1(59), 121–135. Retrieved from: http://efm.vsau.org/en/particles/directions-of-improvement-of-management-accounting-in-beekeeping [in Ukrainian]

Ivanova V.D. (2009). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktiv bdzhilnytstva : kurs lektsii [Production technology of beekeeping products: a course of lectures]. Mykolaiv: MDAU. [in Ukrainian]

Yarosh Y.M., & Trusov B.A. (2005). Tekhnolohiia vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii: navchalnyi posibnyk dlia ahrarnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsii [Agricultural production technology: a study guide for agricultural higher educational institutions of the I-II levels of accreditation]. Kyiv. [in Ukrainian]

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku [Accounting Chart of Accounts]. Retrieved from: https://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/388-plan-raxunkiv.html

Pro bdzhilnytstvo: Zakon Ukrainy vid 22.02.2000 № 1492-III [The Law of Ukraine “On Beekeeping”]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws

Bachynskyi V.I., Kutsik P.O., Medvid L.G., & Popitich T.V. (2010). Bukhhalterskyi oblik (zahalna teoriia): navchalnyi posibnyk [Accounting (general theory): Study guide]. Lviv. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 195
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Шульган, М. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-34
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ