ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВІЙНИ: ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ ГРОМАДЯН

Ключові слова: емоції, поведінкова економіка, споживання, повномасштабна війна, економічні рішення громадян, нестабільність, споживча поведінка, поведінкові фактори

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу емоцій, які породжує війна, на різні аспекти життя громадян та їх економічні рішення, зокрема на поведінку людей в умовах зростання ризиків і зниження безпеки, непередбачуваності змін у динаміці макроекономічних та соціально-економічних показників. Доведено, що зміни у поведінці суб’єктів економічної системи (фізичних і юридичних осіб) в умовах трансформації економіки є неминучими, проте їх джерелом не завжди можуть бути обґрунтовані мотиви та об’єктивні економічні фактори. В силу людської природи емоції можуть переважати у процесах вибору та в умовах війни досить часто є захисною реакцією особи на різного характеру фактори. Також доведено, що емоції, як основні прояви прагнень і страхів громадян, мають прямий вплив на економічні рішення, можуть змінювати не лише поведінку, а і цілі, орієнтири, інтереси людини. Враховуючи існування такої залежності, її вивчення є особливо важливим аспектом в умовах воєнної нестабільності. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння (для визначення основних змін у поведінці і економічних рішеннях громадян під час війни, змін у інтересах, зумовлених актуальними трансформаціями), абстракції, аналізу та узагальнення (для здійснення узагальнень про роль емоцій у процесах прийняття економічних рішень громадян в умовах нестабільності та висновків про вплив війни на поведінку людини). В науковій статті було узагальнено особливості процесів прийняття економічних рішень економічними агентами, основні трансформації в умовах війни, детерміновано роль емоційних і когнітивних факторів. Було проаналізовано як залежать економічні рішення громадян від їх поведінки, яка в умовах воєнної невизначеності у значній мірі формується на основі емоцій; закцентовано увагу на важливості контролю емоцій та формування рішень на основі об’єктивних економічних факторів і мотивів.

Посилання

Лебон Г. Психология народов и масс. Київ : Видавничий союз «Андронум». 2020. 210 с.

Langer E. J., & Roth J. The effects of enhanced personal responsibility for the aged. Journal of Personality and Social Psychology. 1976. №34. Р. 191–198.

Raiffa H. Decision analysis; introductory lectures on choices under uncertainty. Mass.: Reading, 1968. 309 p.

Tversky A., Kahneman D. Rational choice and the framing of decisions. The Journal of Business. 1986. Vol. 59(4). Pt. 2. Р. 251–278.

Кужелєв М. О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування. Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. 2012. Вип. 1 (18). С. 24–34.

Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. Електронне наукове видання. 2018. № 2. С. 154–168.

Illiashenko P. Behavioral Finance: Household Investment and Borrowing Decisions. Visnyk of the National Bank of Ukraine. 2017. № 242. P. 28–48. DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2017.242.015

Illiashenko P. Behavioral Finance: History and Foundations. Visnyk of the National Bank of Ukraine. 2017. № 239. P. 28–54. DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2017.239.028

Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. 452 с.

Тельнов А. С. Решміділова С. Л. Розвиток поведінкової економіки у прийнятті економічних рішень. Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. С. 160–170.

Базецька Г. І. Економічна поведінка в умовах невизначеності. Економічна теорія та право. 2021. № 4 (47). С. 53–68. DOI: https://doi.org/10.31359/2411-5584-2021-47-4-53

Кваша О. В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 225–231. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.5.225

Пищуліна О., Юрчишин В., Маркевич К., Міщенко М., Добровольський Д. Соціально-економічні та гуманітарні наслідки російської агресії для українського суспільства. Київ : Центр Разумкова, 2022. 277 с.

Пищуліна О., Маркевич К. Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації: аналітична записка. Київ : Razumkov centre, 2022. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf

Lebon, H. (2020). Psyhologyja narodov y mass [Psychology of nations and masses]. Kyiv: Publishing Union “Andronum”. [in Russian]

Langer, E. J. and Roth, J. (1976). The effects of enhanced personal responsibility for the aged. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 191–198.

Raiffa, H. (1968). Decision analysis; introductory lectures on choices under uncertainty. USA: Reading.

Tversky, A., Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. The Journal of Business, vol. 59(4), pt. 2, pp. 251–278.

Kuzhelyev, M. O. (2012). Korporatyvnyj kontrol': metodologija doslidzhennja, finansovyj aspekt ta modeli formuvannja [Corporate control: research methodology, financial aspect and development models]. Finansy, uchet, banki: sbornik nauchnyh trudov – Finances, accounting, banks: a collection of scientific works, 1 (18), 24–34. [in Ukrainian]

Kuzheljev, M. O., Nechyporenko, A. V. (2018). Vplyv povedinkovyh faktoriv na upravlinnja finansovoju dijalnistju korporacii: teoretychni aspekty [The influence of behavioral factors on the management of financial activities of the corporation: theoretical aspects]. Zbirnyk naukovyh prac Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. – Collection of scientific works of the State Fiscal Service University of Ukraine, 2, 154–168 [in Ukrainian].

Illiashenko, P. (2017). Behavioral Finance: Household Investment and Borrowing Decisions. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 242, 28–48. DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2017.242.015

Illiashenko, P. (2017). Behavioral Finance: History and Foundations. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 239, 28–54. DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2017.239.028

Onyshko, S. V. (Ed.) (2016). Rehuliatyvnyi potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobalnykh vyklykiv [The regulatory potential of the financial market in the face of global challenges]. Irpin: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy. [in Ukrainian]

Telnov, A. S. Reshmidilova, S. L. (2020). Rozvytok povedinkovoi ekonomiky u pryjnjatti ekonomichnyh rishen [Development of behavioral economics in making economic decisions]. Ekonomichnyj visnyk. Serija: Finansy, oblik, opodatkuvannja – Economic Herald. Series: Finances, accounting, taxation, 5, 160–170. [in Ukrainian]

Bazetska, H. I. (2021). Ekonomichna povedinka v umovakh nevyznachenosti [Economic behavior under uncertaintyhud]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 4 (47), 53–68. DOI: https://doi.org/10.31359/24115584-2021-47-4-53 [in Ukrainian]

Kvasha, O. (2020). Osnovni polozhennja ta gipotezy povedinkovyh finansiv [Basic assumptions and hypotheses of behavioral finance]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 5, 225–231. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.5.225 [in Ukrainian]

Pyshhulina, O., Jurchyshyn, V., Markevych, K., Mishhenko, M., Dobrovolskyj, D. (2022). Socialno-ekonomichni ta gumanitarni naslidky rosijskoi agresii dlja ukrainskogo suspilstva [Socio-economic and humanitarian consequences of Russian aggression for Ukrainian society]. Kyiv: Centr Razumkova. [in Ukrainian]

Pyshhulina, O., Markevych, K. (2022). Rynok praci v umovah vijny: osnovni tendencii ta naprjamy stabilizacii: analitychna zapyska [The labor market in the conditions of war: main trends and directions of stabilization: analytical note]. Kyiv: Razumkov centre. Available at: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Гудзь, М. (2023). ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВІЙНИ: ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ ГРОМАДЯН. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-27
Розділ
ЕКОНОМІКА