ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • Лілія Боденчук Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-3892-3823
  • Сергій Боденчук Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-1113-3389
  • Валентина Нідельчу Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» https://orcid.org/0009-0008-5319-3607
Ключові слова: прибуток, система управління прибутком підприємства, фактори впливу на прибуток підприємства, елементи системи управління прибутком підприємства, принципи управління прибутком підприємства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання формування системи управління прибутком підприємства. У статті проведено дослідження динаміки фінансових результатів діяльності українських підприємств за 2017-2021рр. та структура підприємств за ознакою прибутковості за той же період. Наведена модель системи управління прибутком підприємства, яка включає такі елементи, як взаємодія із зовнішнім середовищем та внутрішнє середовище підприємства, до якого відносяться суб`єкт та об`єкт управління прибутком, а також функції, методи та принципи управління. У статті наведено перелік факторів зовнішнього середовища, які здійснюють вплив на ефективність діяльності підприємства та його прибутковість. Визначені функції системи управління прибутком у взаємозв`язку із функціями прибутку. У статті також досліджено методи та принципи управління прибутком, як елементів системи управління прибутком.

Посилання

Офіційний сайт статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.03.2023)

Павлюк І. О. Управління прибутком підприємства в умовах сьогодення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 1. С. 84–88.

Белінська С. М., Крисіна І. О. Управління прибутком підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/18.pdf (дата звернення: 27.03.2023)

Мордань Є. Ю., Малиш Д. О., Рябуха А. Ю. Теоретичні основи системи управління прибутком підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 40. С. 384–391.

Ларіонова К., Капінос Г. Механізм управління прибутком підприємства. Modeling the development of the economic systems. 2022. № 1. С. 120–128.

Жигалкевич Ж. М., Фісенко Е. С. Система управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства. Економіка і суспільство. 2016. № 4. С. 145–148.

Ofitsiinyi sait statystyky Ukrainy [Official website of statistics of Ukraine]. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (access date 27.03.2023).

Pavlyuk, I. (2020). Upravlinnia prybutkom pidpryiemstva v umovakh sohodennia [Enterprise profit management in today's conditions]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences. № 1, 84–88. [in Ukrainian].

Belinska, S., & Krysina, I. (2022). Upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Enterprise profit management]. Efficient economy. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/18.pdf (access date 27.03.2023).

Mordan, E., Malysh, D., & Ryabukha, A. (2020). Teoretychni osnovy systemy upravlinnia prybutkom pidpryiemstva. [Theoretical foundations of the company's profit management system]. Market infrastructure. № 40, 384–391. [in Ukrainian].

Larionova, K., & Kapinos, G. (2022). Mekhanizm upravlinnia prybutkom pidpryiemstva. [Mechanism of enterprise profit management]. Modeling the development of the economic systems. № 1, 120–128. [in Ukrainian].

Zhigalkevich, Zh., & Fisenko, E. (2016). Systema upravlinnia prybutkom yak umova efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstva [The profit management system as a condition for the effective functioning of the enterprise]. Economy and society. № 4, 145–148. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Боденчук, Л., Боденчук, С., & Нідельчу, В. (2023). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-25
Розділ
ЕКОНОМІКА