ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І УЧАСТЬ У НИХ ЄС

Ключові слова: глобалізаційні процеси, глобалізація, глобальні проблеми, Європейський союз, інтеграція

Анотація

В статті розглянуто вплив глобалізаційних процесів на Європейський союз і на розвиток його міжнародного співробітництва. Глобалізаційні процеси – це процеси, які відбуваються внаслідок розвитку людства в різних сферах і, в які залучені різні країни світу. Це об'єктивні процеси системного характеру, що охоплюють всі сфери життя суспільства. Глобалізаційні процеси є логічним наслідком еволюційного розвитку світу, і, в той же час, є причиною проблем і ситуацій, до вирішення яких залучені різні країни світу. Регіональні інтеграційні процеси та глобалізація нерозривно пов’язані, оскільки існування останньої неможливе без відтворення на локальному та регіональному рівнях. Вчені все більше розглядають євроінтеграційні процеси як спосіб реального прояву глобалізації та шлях її входження в життя конкретних регіонів світового суспільства. Вплив глобалізаційних та інтеграційних тенденцій проявився у нерівномірності розвитку країн і регіонів, в тому числі, країн ЄС, а хвиля економічних криз посилила цю нерівномірність. Тому головною метою регіональної політики ЄС було і залишається створення умов для реалізації наявного потенціалу та максимізації його внеску в національні програми економічного розвитку з метою покращення економіки в цілому і інтеграції в глобальну міжнародну систему.

Посилання

Процеси глобалізації у сучасному світі: за і проти. URL: https://naurok.com.ua/urok-procesi-globalizaci-u-suchasnomu-sviti-za-i-proti-84375.html (дата звернення: 24.03.2023).

Глобалізація як феномен сучасності. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2009/09/2/205852/ (дата звернення: 24.03.2023).

Глобалізація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 19.03.2023).

Глобалізація сучасного світового господарства: сутність та основні ознаки процесу. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19136/ (дата звернення: 08.04.2023).

Європейський вимір глобалізації. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/index.php/pl/article/view/2803/2842 (дата звернення: 21.03.2023).

Європейська інтеграція URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 18.03.2023).

Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/3843/1/17-Viter.pdf (дата звернення: 18.03.2023).

Проскурня О.М. Світова та конкурентна політика країн Європейського союзу : конспект лекцій. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Харків : НТУ «ХПІ», 2020. 41 с. URL: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/wp-content/uploads/sites/28/2020/03/Meterial_for_M1..pdf (дата звернення: 18.03.2023).

Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 330 с.

Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна економіка: принципи, становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія. Львів : Видавництво ЛКА, 2015. 594 с.

Микитась В.В. Глобалізація як контекст формування економічної політики держави. Економічна теорія та історія економічної думки. 2016. № 4. С. 11–14.

Кирилов Ю.Є. Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік. Ефективна економіка. 2016. № 12.

Зовнішня політика ЄС та перспективи подальшого розширення. URL: https://eugov.chmnu.edu.ua/miltymediinyi-posibnyk/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-4-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D1%81-%D1%82/ (дата звернення: 24.03.2023).

Технологічна глобалізація. URL: https://uk.economy-pedia.com/11040208-technological-globalization (дата звернення: 20.03.2023).

The Social Dimension of Globalization. URL: https://www.ilo.org/public/english/wcsdg/globali/globali.htm (дата звернення: 15.04.2023).

Глобалізація як тенденція розвитку людства. URL: https://pidru4niki.com/1234071461964/politekonomiya/globalizatsiya_tendentsiya_rozvitku_lyudstva_globalni_problemi_svitovogo_gospodarstva (дата звернення: 16.04.2023).

Top 50 countries in the Globalization Index 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/ (дата звернення: 14.04.2023).

The European Union’s Competitive Globalism URL: https://carnegieeurope.eu/2022/02/17/european-union-s-competitive-globalism-pub-86329 (дата звернення: 14.04.2023).

Facts: the benefits of economic globalisation in Europe. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190603STO53520/facts-the-benefits-of-economic-globalisation-in-europe (дата звернення: 04.04.2023).

Globalisation's impact on employment and the EU. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190712STO56968/globalisation-s-impact-on-employment-and-the-eu (дата звернення: 23.03.2023).

Глобальні виклики для ЄС: 5 сценаріїв і реальність URL: https://voxukraine.org/globalni-vikliki-dlya-yes-5-stsenariyiv-i-realnist/ (дата звернення: 23.03.2023).

Protsesy hlobalizatsii u suchasnomu sviti: za i proty [Globalization processes in the modern world: pros and cons]. Available at: https://naurok.com.ua/urok-procesi-globalizaci-u-suchasnomu-sviti-za-i-proti-84375.html

Hlobalizatsiia yak fenomen suchasnosti [Globalization as a modern phenomenon]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2009/09/2/205852/

Hlobalizatsiia [Globalization]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Hlobalizatsiia suchasnoho svitovoho hospodarstva: sutnist ta osnovni oznaky protsesu [Globalization of the modern world economy: essence and main features of the process]. Available at: https://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19136/

Yevropeiskyi vymir hlobalizatsii [The European dimension of globalization]. Available at: https://jpl.donnu.edu.ua/index.php/pl/article/view/2803/2842

Yevropeiska intehratsiia [European integration]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Vplyv hlobalizatsii na yevropeiski intehratsiini protsesy [Impact of globalization on European integration processes]. Available at: https://elibrary.ivinas.gov.ua/3843/1/17-Viter.pdf

Proskurnia, O.M. (2020). Svitova ta konkurentna polityka krain Yevropeiskoho soiuzu [Global and competitive policy of the countries of the European Union]. Available at: http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/wp-content/uploads/sites/28/2020/03/Meterial_for_M1..pdf

Knysh, M. & Kotyk, L. (2015). Hlobalni problemy liudstva [Global problems of humanity] Lviv: LNU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian]

Kutsyk, P.O., Kovtun, O.I., & Bashnianyn, H.I. (2015). Hlobalna ekonomika: pryntsypy, stanovlennia, funktsionuvannia, rehuliuvannia ta rozvytku [Global economy: principles, formation, functioning, regulation and development: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo LKA. [in Ukrainian]

Mykytas, V. (2016). Hlobalizatsiia yak kontekst formuvannia ekonomichnoi polityky derzhavy. Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, 4, 11-14. [in Ukrainian]

Kyrylov, Yu. (2016). Vplyv protsesiv hlobalizatsii na rozvytok natsionalnykh ekonomik [Global economy: principles, formation, functioning, regulation and development]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. [in Ukrainian]

Zovnishnia polityka YeS ta perspektyvy podalshoho rozshyrennia [EU foreign policy and prospects for further expansion]. Available at: https://eugov.chmnu.edu.ua/miltymediinyi posibnyk/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-4-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%94%D1%81-%D1%82/

Tekhnolohichna hlobalizatsiia [Technological globalization]. Available at: https://uk.economy-pedia.com/11040208-technological-globalization

The Social Dimension of Globalization. Retrieved from: https://www.ilo.org/public/english/wcsdg/globali/globali.htm

Hlobalizatsiia yak tendentsiia rozvytku liudstva [Globalization as a trend of human development]. Available at: https://pidru4niki.com/1234071461964/politekonomiya/globalizatsiya_tendentsiya_rozvitku_lyudstva_globalni_problemi_svitovogo_gospodarstva

Top 50 countries in the Globalization Index 2022. Available at: https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/

The European Union’s Competitive Globalism. Available at: https://carnegieeurope.eu/2022/02/17/european-union-s-competitive-globalism-pub-86329

Facts: the benefits of economic globalisation in Europe. Available at: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190603STO53520/facts-the-benefits-of-economic-globalisation-in-europe

Globalisation's impact on employment and the EU. Available at: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20190712STO56968/globalisation-s-impact-on-employment-and-the-eu

Globalni vikliki dlya ES: 5 stsenariyiv i realnIst [Global challenges for the EU: 5 scenarios and reality]. Available at: https://voxukraine.org/globalni-vikliki-dlya-yes-5-stsenariyiv-i-realnist/

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Сай, Л., Назаренко, В., & Осередчук, А. (2023). ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І УЧАСТЬ У НИХ ЄС. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-18
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ