СТРУКТУРНА СХЕМА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

  • Тамара Макух Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут https://orcid.org/0000-0002-7120-7231
Ключові слова: фінансові ресурси, виробництво, безробіття, ефективність, результативність, управління, планування, активи, капітал

Анотація

Через всесвітню коронавірусну пандемію, відбувається скорочення виробництва, зниження купівельної спроможності населення, зростання безробіття. Підприємства, при достатніх матеріальних, людських, часових та інформаційних ресурсів, переходять на новий рівень управління здійснення господарської діяльності, перебудовуються на менш вразливі форми ведення господарської діяльності, реорганізацію або об’єднання із іншими суб’єктами господарювання. Тому, виникає необхідність у створенні моделі управління, яка б задовольнила забезпечення діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів для здійснення діяльності у такій кризовій ситуації. Запропонована схема формування моделі управління фінансовими ресурсами має враховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності тощо, для досягнення позитивних результатів.

Посилання

Аксель З. Дослідження зв'язку стратегічного і тактичного планування. Журнал європейської економіки. 2006. № 4. С. 464–480.

Васильєва Т.А., Афанасьєва О.Б. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія. Суми : Вид-во «Ярославна», 2013. 488 с.

Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами українських компаній. Київ-Харків : Видавець О.А. Мірошниченко, 2020. 188 с.

Овсійчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Фінансовий менеджмент: методи інвестування капіталу. Київ : Либідь, 2008. 536 с.

Ортіна Г.В. Методологічні концепції визначення стратегічного управління підприємством. Ефективна економіка. 2010. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=197&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwji7c-ejL7IAhVinnIKHalWBjs&usg=AFQjCNEmsWDwB55hI5GoPD0lJVPlMkTxlw

Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. Київ : КНЕУ, 2004. 546 c.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 268 с.

Формування нового світового економічного порядку [Текст] : аналіт. зап. за матер. Чотирнадцятої міжнар. наук. конф., Анталія, 29 верес.-6 жовт. 2009 р. / уклад. Сергій Юрій [та ін.]. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2009. № 4. С. 107–120.

Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств : монографія. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2014. 216 с.

Heidari-Robinson S. ReOrg: How to Get It Right / S. Heidari-Robinson, S. Heywood. Boston : Harvard Business School Pr (US), 2016. 252 p.

Axel Z. (2006) Research of the connection of strategic and tactical planning. Journal of European Economics. № 4. P. 464–480.

Vasilieva T.A., Afanasyeva O.B. (2013) State, enterprises and banks in the system of crisis management: a monograph. Sumy: Publishing House "Yaroslavna", 488 p.

Consequences of the COVID-19 epidemic and quarantine measures for the leading sectors of the Ukrainian economy. Research based on the results of in-depth interviews with owners and top managers of Ukrainian companies. Kyiv-Kharkiv: Publisher О.А. Miroshnichenko, 2020. 188 p.

Ovsiychuk M.F., Sidelnikova L.B. (2004) Financial management: methods of capital investment. Kyiv: Libil, 536 р.

Ortina G.V. (2010) Methodological concepts of definition of strategic management of the enterprise. Effective Economics. № 4. Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=197&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwji7c-ejL7IAhVinnIKHalWBjs&usg=AFQjCNEmsWDwB55hI5GoPD0lJVPlMkTxlw

Podderyogin A.M. (2004) Finance of enterprises. Kyiv: KNЕU, 546 р.

Tereshchenko O.O. (2004) Anti-crisis financial management at the enterprise: monograph. Kyiv: KNEU, 268 p.

The formation of a new world economic order [Text]: analyst. zap. for mater. Fourteenth International. Science. Conf., Antalya, September 29-October 6. 2009 / ed. Serhiy Yuriy [etc.]. Bulletin of Ternopil National Economic University. 2009. № 4. P. 107–120.

Shevchenko N.I. (2014) Reorganization as a way of terminating business associations: monograph. Kyiv: Lira-K Publishing House, 216 p.

Heidari-Robinson, S., & Heywood, S. (2016) ReOrg: How to Get It Right. Boston: Harvard Business School Pr (US), 252 p.

Переглядів статті: 377
Завантажень PDF: 445
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Макух, Т. (2021). СТРУКТУРНА СХЕМА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-5
Розділ
ЕКОНОМІКА