КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІСТА

Ключові слова: культура, економіка, креативне місто, проект, ревіталізація, кластер, міське заощадження, культура міста

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку культури в сучасному місті та її роль в його економічному піднесенні. Акцентовано увагу на зміні парадигми розвитку міста в ХХІ ст. – від промислових до креативних. Говориться про зростання значення функцій міста, пов’язаних із рекреацією, проведенням вільного часу, культурним і науковим життям. Останні тенденції світової економіки підтверджують, що сфера культури, включаючи креативні індустрії, має значний економічний потенціал, який може позитивно вплинути на сталий розвиток міст за рахунок культурної економіки та економізації культури, а також галузевої реструктуризації та інноваційної модернізації економіки. Культурна діяльність, зорієнтована на різні верстви населення, зміцнює економічне становище міст завдяки широкому залученню населення, формування в нього гордості за своє рідне місто, увиразненню почуття належності до місця проживання; піднесення якості життя, збільшення кількості відвідування різних місць (культурний туризм) та залучення інвестицій, реалізації культурних проектів, розвитку галузей культури, що мають прямий вплив на економічне зростання великих населених пунктів (надання нових робочих місць, збільшення прибутків); створення позитивного іміджу та ідентичності міста.

Посилання

Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку міст: міжнародний досвід. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07bovmmd.htm (дата звернення: 10.12.2020).

Бурдье П. Формы капитала. Экономическая социология. 2002. Т. 3 (5). С. 60–74. URL: http://www.ecsoc.msses.ru (дата звернення: 5.01.2021).

Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. Львів, 2017. 528 с.

Жук Ю. І. Креативне місто: концепція та перспективи її впровадження в малих містах Львівської області. Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 29 – а 35. URL: https://www.researchgate.net/publication/312627732_Kreativne_misto_Koncepcia_ta_perspektivi_ii_vprovadzenna_v_malih_mistah_Lvivskoi_oblasti (дата звернення: 28.10.2020).

Зукин Ш. Культура городов. URL: https://readli.net/chitat-online/?b=1012769&pg=1 (дата звернення: 18.12.2020).

Карасьова Н. А. Досвід розвинених країн у сфері креативної економіки. Бізнес Інформ. 2019. № 10. C. 30–37. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_10_0_30_37 (дата звернення: 29.01.2021).

Киризюк С. В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Херсон, 2014. Вип. 6 (1). С. 68–72.

Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. В. Гнедовский, М. Хрусталева. Москва : Классика – ХХI, 2006. 399 с.

Мазуренко В. П., Копійка Д. В. Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки. Молодий вчений. 2018. № 8. С. 200–205.

Місто книг. URL: https://studway.com.ua/misto-knig/ (дата звернення: 27.02.2021).

Можейко В. Город. Спонтанность креативных пространств. Белорусские новости = Naviny.by. URL: https://naviny.online/article/20180202/1517552298-vadim-mozheyko-gorod-spontannost-kreativnyh-prostranstv (дата звернення: 23.02.2021).

Онлайн-дискуссия «Городская экономия и оптимизация: как большие данные сохраняют ресурсы». URL: https://archsovet.msk.ru/article/sobytiya/onlayn-diskussiya-gorodskaya-ekonomiya-i-optimizaciya-kak-bol-shie-dannye-sohranyayut-resursy (дата звернення: 19.02.2021).

Пайн Б. Дж., Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. Москва: Вильямс; 2005. 441 с.

Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Москва : Альпина Диджитал, 1990. 84 с.

Приклади й результати впровадження інновацій у містах світу: частина 1 / підготував Данило Ожго. URL: http://reformcenter.org.ua/innovations1 (дата звернення: 17.01.2021).

Реферативний огляд європейського права (травень–червень 2014 р.) : інформаційно-аналітичний дайджест / за заг. ред. В. О. Зайчука. 2014. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. 58 с. URL: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31308.pdf (дата звернення: 1.02.2021).

Ричка Ю. Більбао. Музей Гуггенхайма. Як сучасне мистецтво врятувало економіку. День. 1 лип. 2016. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/bilbao-muzey-guggenhayma (дата звернення: 15.01.2021).

Розумна О. П. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи : аналітична доповідь. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2016. 53 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-09/kultu_dypl-26841.pdf (дата звернення: 1.01.2021).

Сич О. А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 4 (108). С. 208–214. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/sepspu_2014_4_26-1.pdf (дата звернення: 5.11.2020).

Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України : монографія / Н. М. Драгомирецька та ін.; за заг. ред. Н. М. Драгомирецької. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. 238 с.

Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. 2017. URL: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/Creative%20Industries%20Report%20for%20Ukraine_UA.pdf (дата звернення: 26.12.2020).

Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее. Москва, 2016. 38 с. URL: https://monster-book.com/reader/16550 (дата звернення: 11.12.2020).

Шевцова А.О. Креативні стратегії розвитку міст: сутність поняття та підходи до його розуміння. Український географічний журнал. 2014. № 2. С. 39–43. URL: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2014_2_39-43.pdf (дата звернення: 20.11.2020).

Шершньова О. Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини. Ефективність державного управління: зб. наукових праць. 2008. Вип. 16/17. С. 187–193. URL: https://eprints.oa.edu.ua/230/1/Normatyvnyj.pdf (дата звернення: 23.12.2020).

Foord Jo. Strategies for creative industries: an international review. Creative Industries Journal. 2008. Vol. 1 (2). Р. 91–113. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.1200&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 17.02.2021).

Howkins J. The Creative Economy. New York: The Penguin Press, 2001. 116 р.

Montgomery J. R. The new wealth of cities: city dynamics and the fifth wave. Aldershot: Ashgate, 2007. 437 p.

Newbigin J. The Creative Economy: An Introductory Guide. London: The British Council, 2010. 86 р.

Richards, G., Palmer, R. Why cities need to be eventful. Eventful cities: Cultural management and urban revitalisation / G. Richards, R. Palmer (Eds.). 2010. Pp. 1– 37. DOI: https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-6987-0.10001-0 (дата звернення: 5.01.2021).

Smith A. Events and urban regeneration. The strategic use of events to revitalise cities, New York; London: Routledge, 2012. 320 p.

Zukin S. Destination culture: How globalization makes all cities look the same. Inaugural Working Paper Series. Center for Urban and GlobalStudies at Trinity College. 2009. Vol. 1 (1). Pp. 1–26.

Boiko-Boichuk O. V. (2020) Svitovi tendentsii rozvytku mist: mizhnarodnyi dosvid [World’ trends in cities development: international experience]. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07bovmmd.htm. (in Ukrainian)

Bourdieu P. (2002) Formy kapitala [Forms of Capital]. Ekonomycheskaia sotsyolohyia – Economic Sociology, Т. 3 (5). 60–74. Available at: http://www.ecsoc.msses.ru. (in Russian)

Davymuka S. A., Fedulova L. I. (2017) Kreatyvnyi sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy [Creative Economy Sector: Experience and Development Directions]. . monohrafiya [a monograp]. Lviv : Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. (in Ukrainian)

Zhuk Yu. I. (2015) Kreatyvne misto: kontseptsiia ta perspektyvy yii vprovadzhennia v malykh mistakh Lvivskoi oblasti [Creative City: Concept and Prospects of its Implementation in Small Towns of Lviv Region]. In Okhorona dovkillia [Environmental Protection]: zbirnyk. naukovyh statei X Vseukrainskykh naukovykh Taliivskykh chytan – A Collection of Scientific Articles of the XI All-Ukrainian Scientific Taliyiv Readings (Part 1, pp. 29–35). Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina, Available at: https://www.researchgate.net/publication/312627732_Kreativne_misto_Koncepcia_ta_perspektivi_ii_vprovadzenna_v_malih_mistah_Lvivskoi_oblasti. (in Ukrainian)

Zukin S. (2015) Kultury gorodov [Cultures of cities]. Available at: https://readli.net/chitat-online/?b=1012769&pg=1. (in Russian)

Karasiova N. A. (2019) Dosvid rozvynenykh krain u sferi kreatyvnoi ekonomiky [Experience of Developed Countries in the Field of Creative Economy]. Biznes Inform – Business Inform, 10, 30–37. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_10_0_30_37. (in Ukrainian)

Kyryziuk S. V. (2014) Mizhnarodni ta vitchyzniani tendentsii rozvytku kreatyvnoi ekonomiky [International and Domestic Trends in the Creative Economy Development]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic sciences, vol. 6 (1), 68–72. (in Ukrainian)

Landry Ch. (2006) Kreativnyi horod [The Creative City]. Moskow : Classika – ХХI. (in Russian)

Mazurenko V. P., Kopiika D. V. (2018) Natsionalni ta hlobalni vymiry rozvytku kreatyvnoi ekonomiky [National and Global Measures of the Development of Creative Economy]. Molodyi vchenyi – A Young Scientist, 8, 200–205. (in Ukrainian)

Misto knyh [The city of books]. Available at: https://studway.com.ua/misto-knig/. (in Ukrainian)

Mozheiko V. (2018) Horod. Spontannost kreatyvnykh prostranstv [City. The Spontaneity of Creative Spaces]. Belorusskye novosty – Belarusian News. Available at: https://naviny.online/article/20180202/1517552298-vadim-mozheyko-gorod-spontannost-kreativnyh-prostranstv. (in Russian)

Onlain-dyskussyia «Horodskaia ekonomyia y optymyzatsyia: kak bolshyie dannyie sokhraniaiut resursy» [Online Discussion "Urban Economy and Optimization: How Big Data Conserves Resources"]. Available at: Available at: https://archsovet.msk.ru/article/sobytiya/onlayn-diskussiya-gorodskaya-ekonomiya-i-optimizaciya-kak-bol-shie-dannye-sohranyayut-resursy. (in Russian)

Pine B. J., Gilmore J. H. (2005) Ekonomyka vpechatlenyi. Rabota – эto teatr, a kazhdyi byznes – stsena [The Economy of Impressions. Work is Theater and Every Business a Stage]. Moskow: Williams. (in Russian)

Porter M. (1990) Mezhdunarodnaia konkurentsyia. Konkurentnyie preymushchestva stran [International Competition. Competitive Advantages of Countries]. [Moskow]: Alpina Dydjital. (in Russian)

Ozhho D. (2020) Pryklady y rezultaty vprovadzhennia innovatsii u mistakh svitu: chastyna 1 [Examples and Results of Innovation in Cities Around the World: part 1. Available at: http://reformcenter.org.ua/innovations1. (in Ukrainian)

Zaichuk V. O. (ed.) (2014) Referatyvnyi ohliad yevropeiskoho prava (traven–cherven 2014 r.) [Abstract review of European law (May-June 2014)]. Kyiv : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31308.pdf. (in Ukrainian)

Rychka Yu. (2016) Bilbao. Muzei Huhhenkhaima. Yak suchasne mystetstvo vriatuvalo ekonomiku [Bilbao. Guggenheim Museum. How modern art saved the economy]. Den – Day, 1 lyp. [1 Jul.]. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/bilbao-muzey-guggenhayma. (in Ukrainian)

Rozumna O. P. (2016) Kulturna dyplomatiia Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy: Analitychna dopovid [Cultural diplomacy of Ukraine: state, problems, prospects: Analytical report]. Kyiv : Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-09/kultu_dypl-26841.pdf. (in Ukrainian)

Sych O. A. (2014) Vykorystannia koshtiv YeS dlia finansuvannia revitalizatsii mist (dosvid Polshchi) [The use of EU funds to finance urban revitalization (Polish experience)]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, Issue 4 (108,. 208–214. Available at: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/sepspu_2014_4_26-1.pdf. (in Ukrainian)

Drahomyretska N. M., Druzhynin S. S., Dumynska S. V., Zhylavska R. P., Kovalova Yu. V. (2019) Suchasnyi stalyi rozvytok v sferi kultury: zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy [Modern sustainable development in the field of culture: foreign experience for Ukraine]. monohrafiya [a monograp]. Odesa : ORIDU NADU. (in Ukrainian)

Farinia K. (2017) Rozvytok kulturnykh ta kreatyvnykh industrii v Ukraini [Development of cultural and creative industries in Ukraine]. Available at: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/Creative%20Industries%20Report%20for%20Ukraine_U.pdf. (in Ukrainian)

Florida R. (2016) Kreatyvnyi klass. Liudy, kotorye sozdaiut budushcheie [The Rise of The Creative Class. Revisited]. Moskow. Available at: https://monster-book.com/reader/16550. (in Russian)

Shevtsova A.O. (2014) Kreatyvni stratehii rozvytku mist: sutnist poniattia ta pidkhody do yoho rozuminnia [Crative strategies of urban development: the concept essence and approached to its understanding]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, 2, 39–43. Available at: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ_2014_2_39-43.pdf. (in Ukrainian)

Shershnova O. (2008) Normatyvno-pravovi zasady rozvytku turystychnoi diialnosti v malykh mistakh Rivnenshchyny [Normative and Legal Grounds of Tourism Developments in Small Towns of Rivne Area]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats – Efficacy Public Administration: Collection of scientific works, 16/17, 187–193. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/230/1/Normatyvnyj.pdf. (in Ukrainian)

Foord Jo. (2008) Strategies for creative industries: an international review. Creative Industries Journal, 1 (2), 91–113. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.463.1200&rep=rep1&type=pdf.

Howkins J. (2001) The Creative Economy. New York: The Penguin Press.

Montgomery J. R. (2007) The new wealth of cities: city dynamics and the fifth wave. Aldershot: Ashgate.

Newbigin J. (2010) The Creative Economy: An Introductory Guide. London: The British Council.

Richards, G., & Palmer, R. (2010). Why cities need to be eventful. In G. Richards, & R. Palmer (Eds.), Eventful cities: Cultural management and urban revitalisation (pp. 1-37). Elsevier. Available at: https://doi.org/10.1016/b978-0-7506-6987-0.10001-0.

Smith A. (2012) Events and urban regeneration. The strategic use of events to revitalise cities, New York; London: Routledge.

Zukin S. (2009) Destination culture: How globalization makes all cities look the same. Inaugural Working Paper Series. Center for Urban and GlobalStudies at Trinity College, 1 (1),1–26.

Переглядів статті: 647
Завантажень PDF: 538
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Сирота, Л. (2021). КУЛЬТУРНА СФЕРА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІСТА . Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-9
Розділ
ЕКОНОМІКА