ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Володимир Чернишов Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8866-0075
Ключові слова: фактори, економічна безпека, зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, інвестиції, ринок

Анотація

У статті досліджено та узагальнено трактування науковців і практиків щодо таких категорій, як економічна безпека, економічна безпека підприємства, фінансова безпека підприємства та зовнішньоекономічна безпека підприємства з метою системного розуміння сутності та визначення відповідних без пекових характеристик. Актуалізовано роль саме зовнішньоекономічної складової в діяльності підприємств, адже вони підлягають під вплив широкого кола факторів в силу розвитку процесів інтернаціоналізації та глобалізації. Враховуючи динамізм розвитку економічної системи, економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства є стан захищеності від загроз, як внутрішніх, так і зовнішніх, що забезпечує стабільне функціонування та розвиток підприємства шляхом ефективного використання фінансових ресурсів. Виділено фактори впливу на економічну безпеку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, які на відміну від існуючих є системою стратегічних напрямів стимулювання іноземних інвестицій як ефективного управління на всіх рівнях організації зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано стратегічні напрями економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Посилання

Сосновська І.М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Дата звернення: 29.03.2021).

Романчик Т. В. Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств. Тези доповідей XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2016). (м. Харків, 2016 р.). Х. : НТУ «ХПІ», 2016. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25791/3/MicroCAD_2016_Romanchyk_Deiaki_aspekty.pdf. (Дата звернення: 29.03.2021).

Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. К. : Правова єдність, 2009. 544 с.

Філіппова С.В,. Волощук Л.О., Черкасова С.О. Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 196 с.

Тимофеев Т.В. Экономическая безопасность и управление риском предприятий. URL : http://btbcons.ru/articles/?art_id=6]. (Дата звернення: 29.03.2021).

Кузенко Т.Б. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2004. №3. С. 142-151.

Бердар М.К. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2015. № 124/125. С. 73–76.

Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства:монографія. Київ: КНЕУ, 2002, 192 с.

Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми 2011. № 3. Т. 1. С. 167–172.

Маслак О. І., Пирогов Д. Л., Гришко Н. Є. Оцінка економічної безпеки підприємства при зовнішньоекономічній діяльності.Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2012. Вип. 3(74). С. 163–169.

Малишко Є.О., Чернишов В.В. Аналіз впливу стратегічних пріоритетів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Фінансово-кредитна діяльність проблеми теорії та практики. 2020. №3(34). С. 322–329.

Малишко Є.О., Чернишов В.В. Визначення факторів впливу на розвиток ЗЕД підприємств. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» (Харків, 27 листопада 2020 р.). Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. С. 216–217.

Sosnovska, I.M. (2015) Poniattia ta znachennia ekonomichnoi bezpeky vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv. [The concept and importance of economic security of production and economic activities of enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. no 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua. (accessed: 29.03.2021). (in Ukrainian).

Romanchyk, T. V. (2016) Deiaki aspekty ekonomichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv.[ Some aspects of economic security of industrial enterprises]. Tezy dopovidei XIKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia» (MicroCAD-2016) – Tezy dopovidei XIKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia» (MicroCAD-2016). (m. Kharkiv, 2016 r.). Kh. : NTU «KhPI». Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25791/3/MicroCAD_2016_Romanchyk_Deiaki_aspekty.pdf. (accessed: 29.03.2021). (in Ukrainian).

Ortynskyi, V.L., Kernytskyi, I.S., Zhyvko, Z.B. (2009) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov. [Economic security of enterprises, organizations and institutions]. K. : Pravova yednist - Legal unity. 544 p. (in Ukrainian).

Filippova, S.V,. Voloshchuk, L.O., Cherkasova, S.O. (2015) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky v umovakh vartisno-oriientovanoho upravlinnia. [Economic security of enterprises of the real sector of the economy in terms of cost-oriented management]. Odesa : FOP Bondarenko M. O. 196 p. (in Ukrainian).

Tymofeev, T.V. Эkonomycheskaia bezopasnost y upravlenye ryskom predpryiatyi. [Economic security and risk management of enterprises]. Available at: http://btbcons.ru/articles/?art_id=6. (accessed: 29.03.2021). (in Ukrainian).

Kuzenko, T.B. (2004) Taktychne i stratehichne planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. [Tactical and strategic planning of economic security of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky – Current economic problems. no 3. pp. 142-151. (in Ukrainian).

Berdar, M.K. (2015) Zabezpechennia finansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva. [Ensuring financial security of business entities]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Kyiv National University. T. Shevchenko. Economy. no 124/125. pp. 73–76. (in Ukrainian).

Shvydanenko, H.O., Oleksiuk, O.I. (2002) Suchasna tekhnolohiia diahnostyky finansovo-ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise] : monohrafiia. Kyiv: KNEU, 192 p. (in Ukrainian).

Domashenko, M.D. (2011) Analiz naukovykh pidkhodiv do vyznachennia poniattia ekonomichnoi bezpeky zovnishnoekonomichnoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv. [Analysis of scientific approaches to defining the concept of economic security of foreign economic activity of machine-building enterprises] . Marketynh i menedzhment innovatsii. Sumy – Marketing and innovation management. Sumy . no 3. T. 1. pp. 167–172. (in Ukrainian).

Maslak, O. I., Pyrohov, D. L., Hryshko, N. Y. (2012) Otsinka ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva pry zovnishnoekonomichnii diialnosti. [Assessment of economic security of the enterprise in foreign economic activity]. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho – Bulletin of Mykhailo Ostrogradskyi KrNU. V. 3(74). pp. 163–169. (in Ukrainian).

Malyshko, Y.O., Chernyshov, V.V. (2020) Analiz vplyvu stratehichnykh priorytetiv na rozvytok zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv. [Analysis of the impact of strategic priorities on the development of foreign economic activity of enterprises]. Finansovo-kredytna diialnist problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities of the problem of theory and practice. no3(34). pp. 322–329. (in Ukrainian).

Malyshko, Y.O., Chernyshov, V.V. (2020) Vyznachennia faktoriv vplyvu na rozvytok ZED pidpryiemstv. [Determining the factors influencing the development of foreign economic activity of enterprises]. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Ekonomichnyi rozvytok i spadshchyna Semena Kuznetsia» – Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Development and Legacy of Semyon Kuznets" (Kharkiv, 27 lystopada 2020 r.). Kharkiv: KhNEU im.S.Kuznetsia. pp. 216–217. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Чернишов, В. (2021). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-50
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ