ЕКОЛОГІЧНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ЯК ДРАЙВЕР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: екологічна поведінка, екологічний маркетинг, соціальна відповідальність, соціальна орієнтованість, сталий розвиток, просування, трансформація, глобалізація

Анотація

У статті визначено важливість врахування екологічної поведінки споживача при формуванні соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто сутність екологічної поведінки споживачів через призму класичних маркетингових категорій (мотиву (стимулу), потреби, запиту, товару, обміну, угоди та ринку). Визначено, що в контексті екологічної поведінки споживача ключовим мотивом є бажання людини почувати себе здоровою та оточувати себе відповідними матеріальними цінностями. Встановлено, що потреба в безпеці пояснює постійне зростання попиту на екологічні товари та бажання ряду споживачів поводитись екологічно правильно. Виявлено, що екологічне споживання найближчим часом набиратиме обертів за умови пропорційного зростання доходів населення та стабілізації глобальної економіки. Уточнено, що задля формулювання поняття «екологічний продукт» необхідною є розробка чіткої законодавчої регламентації процесу екологічного виробництва із відображенням усіх технологічних принципів виробництва та характеристик екологічного продукту.

Посилання

Ареф’єва О.В., Полоус О.В. Соціально-економічні умови інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємства. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування ім. Макарова. 2019. № 2 (476). С. 29–36. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.2(476).5

Букреєва Д.С., Денисенко К.В. Соціальна відповідальність бізнесу як основа забезпечення ділової активності підприємств: євроінтеграційний аспект. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-52

Грішнова О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 10 (151). C. 2–18.

Камишнова Е.В. Аналіз екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності в об’єднаннях підприємств України. Економічний аналіз. 2017. Том 27. № 4. С. 205–210.

Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

Лихолат С. М., Левицька М. Є. Вплив пандемії covid-19 на розвиток корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10013 (дата звернення: 31.01.2023).

Смоленніков Д. Важливість впровадження принципів соціально-екологічної відповідальності на підприємствах теплоенергетики. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1. С. 158–167.

Харун О.А., Грицина Л.А. Розвиток соціальної відповідальності за умов поглиблення євроінтеграційних процесів. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 6. Т. 1. С. 225–231. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6-35

Gill G. Sustainability trends 2023: 7 ways retailers will make a difference. URL: https://www.the-future-of-commerce.com/2022/10/13/sustainability-trends-2023/

Gong Y.J., Yan C., Ho K.C. The effect of managerial ability on corporate social responsibility and firm value in the energy industry. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 2020. № 28. Р. 581–594.

Guo M., Shen S. Managerial shareholding and CSR: Does internal control quality matter?—Evidence from China. Sustainability. 2019. № 11. Р. 4206.

Kim Y.S., Kim Y., Kim H.D. Corporate social responsibility and internal control effectiveness. Asia Pac. J. Financ. Stud. 2017. № 46. Р. 341–372.

Mohammadi S., Saeidi H. Corporate social responsibility and financial accounting concepts: Evidence from an emerging market. Sustain. Account. Manag. Policy J. 2022. № 13. Р. 740–764.

Speetjens R. Consumer trends in 2023: Consumer health and sustainable consumption. URL: https://www.robeco.com/sg/insights/2023/01/consumer-trends-in-2023-consumer-health-and-sustainable-consumption.html

Aref’ieva, O.V., Polous, O.V. (2019). Sotsialno-ekonomichni umovy intelektualizatsii upravlinnia kholistychnym rozvytkom pidpryiemstva [Socio-economic conditions of intellectualization management of holistic development of the enterprise`s]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia im. Makarova, 2 (476), 29–36. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.2(476).5 [in Ukrainian]

Bukreieva, D.S., Denysenko, K.V. (2022). Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak osnova zabezpechennia dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv: yevrointehratsiinyi aspekt [Corporate social responsibility for business as basis for provision of business activities: european integration aspect]. Ekonomika ta suspilstvo, 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-52 [in Ukrainian]

Hrishnova, O. (2013). Vprovadzhennia ekolohichnoi vidpovidalnosti v praktyku menedzhmentu vitchyznianykh pidpryiemstv [Implementation of environmental responsibility in the management practice of domestic enterprises]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia «Ekonomika», 10 (151), 2–18. [in Ukrainian]

Kamyshnova, E.V. (2017). Analiz ekolohichnykh aspektiv korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v ob’iednanniakh pidpryiemstv Ukrainy [Analysis of environmental aspects of corporate social responsibility in associations of enterprises of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz, 27, 4, 205–210. [in Ukrainian]

Kotler, F., Li, N. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva [Corporate social responsibility. How to do as much good as possible for your company and society]. Kyiv: Standart. [in Ukrainian]

Lykholat, S. M., Levytska, M. Ye. (2022). Vplyv pandemii covid-19 na rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnykh pidpryiemstv [The impact of the covid-19 pandemic on the development of corporate social responsibility of pharmaceutical enterprises]. Efektyvna ekonomika, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10013 [in Ukrainian]

Smolennikov, D. (2016). Vazhlyvist vprovadzhennia pryntsypiv sotsialno-ekolohichnoi vidpovidalnosti na pidpryiemstvakh teploenerhetyky [The importance of implementing the principles of social and environmental responsibility at heat energy enterprises]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 1, 158–167. [in Ukrainian]

Kharun, O.A., Hrytsyna, L.A. (2021). Rozvytok sotsialnoi vidpovidalnosti za umov pohlyblennia yevrointehratsiinykh protsesiv [Development of social responsibility in conditions of deepening European integration processes]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6, 1, 225–231. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6-35 [in Ukrainian]

Gill, G. Sustainability trends 2023: 7 ways retailers will make a difference. Retrieved from: https://www.the-future-of-commerce.com/2022/10/13/sustainability-trends-2023/

Gong, Y.J., Yan, C., Ho, K.C. (2020). The effect of managerial ability on corporate social responsibility and firm value in the energy industry. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag., 28, 581–594.

Guo, M., Shen, S. (2019). Managerial shareholding and CSR: Does internal control quality matter?—Evidence from China. Sustainability, 11. 4206.

Kim, Y.S., Kim, Y., Kim, H.D. (2017). Corporate social responsibility and internal control effectiveness. Asia Pac. J. Financ. Stud., 46, 341–372.

Mohammadi, S., Saeidi, H. (2022). Corporate social responsibility and financial accounting concepts: Evidence from an emerging market. Sustain. Account. Manag. Policy J., 13, 740–764.

Speetjens, R. Consumer trends in 2023: Consumer health and sustainable consumption. Retrieved from: https://www.robeco.com/sg/insights/2023/01/consumer-trends-in-2023-consumer-health-and-sustainable-consumption.html

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Полоус, О., & Гребельник, О. (2022). ЕКОЛОГІЧНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ЯК ДРАЙВЕР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-62
Розділ
МАРКЕТИНГ