ЦІЛІ ЕФЕКТИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СПРАВЕДЛИВОГО РЕГУЛЯТОРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ключові слова: адміністрування податку, система оподаткування, прогресивне оподаткування, SWOT-аналіз

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб з метою забезпечення ефективного регулювання оподаткування доходів фізичних осіб. Основним податком, за допомогою якого здійснюється соціальна політика в розвинених країнах, є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). До переваг цього податку можна віднести його соціальну справедливість, оскільки за певних умов рівень оподаткування напряму залежить від розміру доходу платника податків. Крім того, прогресивні податкові ставки можуть бути використані для зменшення податкового навантаження на групи з низькими доходами та збільшення податкового навантаження на групи з високими доходами. У зв'язку зі змінами в українському законодавстві, питання нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб є актуальним та соціально значущим, якому слід приділяти більше уваги з метою забезпечення ефективного регулювання оподаткування доходів фізичних осіб.

Посилання

Eric M. Zolt, Richard M. Bird. (2005). Redistribution Via Taxation: The Limited Role Of The Personal Income Tax In Developing Countries. UCLA Law Review, Vol. 52, 2005. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=804704

Коломієць О. О. (2019). Актуальні проблеми реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialnapolitika/aktualni-problemi-reformuvannyaopodatkuvannya-dokhodiv-fizichnikh

Божанова О. В., Петрова Л. В. (2020). Реформування податку з доходу фізичних осіб: сучасний стан та перспективи. Економічний вісник, №2, 65-74. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2020/2/EV20202_065-074.pdf

Романюк О. В (2020). Україні хочуть збільшити податки: кому доведеться платити більше. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/v-ukraine-hotyat-uvelichit-nalogi-komu-pridetsya-platit-bolshe-1618444.html

Букреєва Д. С., Сітковська В. (2018). І. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб як справедливий регулятор соціально-економічного розвитку країни. Мукачівський державний університет, №17, 506-512. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/74.pdf

Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Адміністрування податків, які сплачує бізнес. Системний звіт Business Ombudsman. 2020.URL: https://boi.org.ua/files/5d/qd/admtaxesukr.pdf

Цимбалюк І. (2019). Особливості функціонування податкової системи України та оцінка її фіскальної ефективності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. No1(17). 106–115.

До бюджету надійшло 130 мільярдів військового збору за 8 років. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/4/682076/

Eric M. Zolt, Richard M. Bird.(2019). Redistribution Via Taxation: The Limited Role Of The Personal Income Tax In Developing Countries. UCLA Law Review, Vol. 52. URL: https://www.uclalawreview.org/wp-content/uploads/2019/09/39_52UCLALRev16272004-2005.pdf

Kolomiets O. O. (2019). Aktualni problemy reformuvannia opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib v Ukraini. [Actual problems of personal income tax reform in Ukraine]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen – National Institute of Strategic Studies. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialnapolitika/aktualni-problemi-reformuvannyaopodatkuvannya-dokhodiv-fizichnikh [in Ukrainian]

Bozhanova O. V., Petrova L. V. (2020). Reformuvannia podatku z dokhodu fizychnykh osib: suchasnyi stan ta perspektyvy. [Reforming the personal income tax: current state and prospects]. Ekonomichnyi visnyk – Еconomic bulletin, 2, 65-74. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2020/2/EV20202_065-074.pdf [in Ukrainian]

Romaniuk O. V (2020). Ukraini khochut zbilshyty podatky: komu dovedetsia platyty bilshe. [Ukraine wants to increase taxes: who will have to pay more]. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/v-ukraine-hotyat-uvelichit-nalogi-komu-pridetsya-platit-bolshe-1618444.html [in Ukrainian]

Bukreieva D. S., Sitkovska V. (2018). I. Prohresyvne opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib yak spravedlyvyi rehuliator sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy.[ Progressive taxation of personal income as a fair regulator of the country's socio-economic development]. Mukachivskyi derzhavnyi universytet – Mukachevo State University, №17, 506-512. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/74.pdf. [in Ukrainian]

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. [Tax Code of Ukraine: Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. [in Ukrainian]

Administruvannia podatkiv, yaki splachuie biznes. [ Administration of taxes paid by the business]. Systemnyi zvit Business Ombudsman – Business Ombudsman system report. 2020. URL: https://boi.org.ua/files/5d/qd/admtaxesukr.pdf [in Ukrainian]

Tsymbaliuk I. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannia podatkovoi systemy Ukrainy ta otsinka yii fiskalnoi efektyvnosti [Peculiarities of the functioning of the tax system of Ukraine and assessment of its fiscal efficiency]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky – Economic journal of the East European National University named after L. Ukrainka. №1(17). 106–115. [in Ukrainian]

Do biudzhetu nadiishlo 130 miliardiv viiskovoho zboru za 8 rokiv [The budget received 130 billion military levies for 8 years]. Ekonomichna Pravda – Economic truth. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/4/682076/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Тучак, Т., & Колокольна, А. (2022). ЦІЛІ ЕФЕКТИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СПРАВЕДЛИВОГО РЕГУЛЯТОРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-68
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ