ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВТОРИННОГО РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРІОРИТЕТИ

Ключові слова: відходи, вторинне ресурсокористування, стимулювання, децентралізація, місцеві бюджети, територіальна громада

Анотація

У статті обґрунтовується доцільність активізації процесів вторинного ресурсокористування як важливої передумови нарощення матеріальної бази промислового виробництва та забезпечення енергетичної самодостатності країни, регіонів та територіальних громад базового рівня в умовах воєнного стану. Встановлено, що прискорення темпів активізації процесів вторинного ресурсокористування залежить від децентралізації процесів управління поводженням з промисловими та побутовими відходами. Обґрунтовано, що ключовим елементом децентралізації управління поводженням з відходами є розроблення територіальної моделі фінансово-економічного стимулювання вторинного ресурсокористування, яка охоплюватиме комплекс методів, інструментів та важелів регуляторного впливу на суб’єкти підприємницької діяльності, їх об’єднання та домогосподарства, що здійснюють діяльність, пов’язану із розміщенням, сортуванням, транспортуванням, утилізацією та знешкодженням промислових та побутових відходів. Доведено, що в основі територіальної моделі фінансово-економічного стимулювання вторинного ресурсокористування мають лежати такі інституційно-методологічні передумови: моніторинг, облік та інвентаризація відходів; оцінювання обсягів та вартості відходів, а також величини збитків, пов’язаних із розміщенням відходів; інституційно-майнове та дозвільно-ліцензійне супроводження органами місцевої влади сфери поводження з відходами; організація системи консультування суб’єктів поводження з відходами та діджиталізація вторинного ресурсокористування на регіональному та муніципальному рівні. Доведено, що такі інституційно-методологічні передумови формування територіальної моделі фінансово-економічного стимулювання вторинного ресурсокористування мають детермінувати набір бюджетних, податкових та кредитних інструментів впливу на суб’єкти поводження з відходами. Обґрунтовано, що, незважаючи на поглиблення процесів фіскально-бюджетної децентралізації, на рівні регіону та територіальних громад базового рівня перелік фінансових інструментів стимулювання вторинного ресурсокористування є надмірно звуженим, що вимагає їх диверсифікації та диференціації через внесення змін і доповнень у законодавство про відходи, бюджетно-податкове законодавство та законодавство про місцеве самоврядування.

Посилання

Боронос В.Г., Шкарупа О.В., Коновалов М.Г. Екологічна модернізація системи управління поводження з твердими побутовими відходами в Україні на основі досвіду ЄС та Норвегії. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 2. С. 222–234.

Вахович І.М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації. Монографія. Луцьк : «Надстир’я», 2007. 493 с.

Голян В.А., Рудинець М.В., Рошкевич В.Ф. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 5–12.

Губанова О.Р. Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування. Вісник Одеського державного екологічного університету. 2012. Вип. 13. С. 29–37.

Маковецька Ю.М. Сучасний стан вторинного ресурсокористування в Україні. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2011. С. 241–247.

Мединська Н.В. Інвестиційне забезпечення сфери поводження з відходами як складник економічного механізму природокористування. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 72. Частина 2. C. 63–69.

Попова Ю.М., Свистун Л.А., Панасенко Д.І. Публічне управління твердими побутовими відходами: іноземний досвід. Modern Economics. 2019. № 15. С. 153–158.

Boronos V.H., Shkarupa O.V., Konovalov M.H. (2016) Ekolohichna modernizatsiia systemy upravlinnia povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy v Ukraini na osnovi dosvidu YeS ta Norvehii [Ecological modernization of the solid waste management system in Ukraine based on the experience of the EU and Norway]. Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 2, pp. 222–234.

Vakhovych I.M. (2007) Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: metodolohiia formuvannia ta mekhanizmy realizatsii. Monohrafiia [Financial policy of sustainable development of the region: formation methodology and implementation mechanisms. Monograph]. Lutsk : «Nadstyria», 493 p.

Holian V.A., Rudynets M.V., Roshkevych V.F. (2018) Investuvannia proektiv pererobky vidkhodiv v umovakh detsentralizatsii: suchasnyi stan ta priorytety [Investing in waste processing projects in conditions of decentralization: current status and priorities]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 5–12.

Hubanova O.R. (2012) Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu stymuliuvannia vtorynnoho resursokorystuvannia [Theoretical and methodological foundations of the formation of an organizational and economic mechanism for stimulating secondary resource use]. Visnyk Odeskoho derzhavnoho ekolohichnoho universytetu, vol. 13, pp. 29–37.

Makovetska Yu.M. (2011) Suchasnyi stan vtorynnoho resursokorystuvannia v Ukraini [The current state of secondary resource use in Ukraine]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia. P. 241–247.

Medynska N.V. (2021) Investytsiine zabezpechennia sfery povodzhennia z vidkhodamy yak skladnyk ekonomichnoho mekhanizmu pryrodokorystuvannia [Investment support in the field of waste management as a component of the economic mechanism of nature management]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 72(2), pp. 63–69.

Popova Yu.M., Svystun L.A., Panasenko D.I. (2019) Publichne upravlinnia tverdymy pobutovymy vidkhodamy: inozemnyi dosvid [Public management of solid household waste: foreign experience]. Modern Economics, vol. 15, pp. 153–158.

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Недопад, Г. (2022). ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВТОРИННОГО РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРІОРИТЕТИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-59
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ