ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ: СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Ключові слова: Ісламська модель менеджменту, іслам, релігійний менеджмент, принципи менеджменту

Анотація

Статтю присвячено дослідженню принципів та базових характеристик ісламської моделі менеджменту. Проаналізовано основні дослідження, визначено особливості тлумачення терміну «ісламський менеджмент», виокремлено принципи, які лежать в основі ісламського менеджменту; описано його джерела та основні характеристики. Робота є міждисциплінарним дослідженням на перетині досліджень, зроблених у сфері економіки, культурології, фінансової справи, філософії, ісламського фікху, етики та ін. З’ясовано, що в основі ісламської моделі менеджменту лежать специфічні уявлення про управління, владу, лідерство, стилі керівництва, реалізацію функцій менеджменту, сенс діяльності та ін. Необхідним є подальші дослідження елементів ісламської моделі менеджменту та особливостей її реалізації на практиці.

Посилання

Баторшина А. Ф., Кузнєцова І. І. Ісламський банкінг: глобальні тренди та конкурентні переваги. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23, ч. 1. С. 10–15.

Корнєєв В. В. Ісламська фінансова модель: особливості розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 1. С. 312–318.

Мозговий О. М., Субочев О. В., Юркевич О. М. Основні моделі функціонування ісламських фінансів: критичний погляд. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 20–25.

Пантєлєєва Н. М. Ісламська банківська справа: сутність, інновації та регулювання. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 3. С. 58–63.

Пшик Б. І. Ісламська фінансова модель: особливості, фінансові інструменти, світові тенденції. Вісник університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 2. С. 20–24.

Сембер С. В., Стойка В. С., Легеза Н. Е. Ісламські банки: особливості функціонування та розвитку. Економіка промисловості. 2016. № 1 (73). С. 5–16.

Чугаєв О. А., Чередниченко А. В. Ісламський банкінг та його фінансові інструменти в контексті концепції потенційної моделі фінансової системи. Економiчний часопис-XXI. 2011. № 3/4. С. 13–16.

Грицишен Д. О. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: напрями адаптації в Україні : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / Житомир. держ. технолог. ун-т. Житомир, 2010.

Возьний К. З. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв’язки. Економічна теорія. 2010. № 4. С. 5–14.

Шаповал В. М. Вплив релігії на формування ділової етики. Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук.пр. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2010. Вип. 22. С. 87–99.

Хазир-Огли Т. «Фікх меншин» як спосіб існування ісламу в Європі // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди від-ня релігієзнав. Нац. акад. наук України. Київ, 2010. Спецвипуск. С. 148–155.

Яріко М. О. Полеміка навколо фікху для меншин як відображення тенденцій розвитку сучасної ісламської думки. Грані. 2008. №3. C. 101–105.

Яріко М. О. Ісламська модель менеджменту: особа, релігія, влада // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Харків, 2016. Вип. 49. С. 185–195.

Mohiuddin G. Management views in Islamic literature: a conceptual analysis on the way of new management dimension. International Journal of Management. 2012. Vol. 3, iss. 2. P. 411–424.

Abbasi A. S., Rehman K. U., Bibi A. Islamic management model. African Journal of Business Management. 2010. Vol. 4 (9). P. 1873–1882.

Islamic Perspective on Management / Hasan Basri & als. // KnE Social Sciences : International Conference Transdisciplinary Paradigm on Islamic Knowledge (ICONIK 2020), Kendari, Indonesia,7–8 September, 2020 / IAIN Kendari and Southeast Asia Academic Mobility (SSEAM). Kendari, 2022. P. 379–394. URL: https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/10757.

Afridi T., Irfan M., Sittar K. Historical perspective of islamic management thoughts: implications for contemporary organizations. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology. 2021. Vol. 18, № 4. P. 890–912.

Qureshi M. F. A. Islamic Management Principles of HRM. URL: https://www.linkedin.com/pulse/islamic-management-principles-hrm-mufti-fahad-ahmed-qureshi.

Saleem Z., Malik M. T., Khattak S. R. Principles of Effective Management According to Quran and Sunnah. Al-Idah. 2016. Vol. 33. P. 102–110.

Popy Novita Pasaribu & als. The Impact of Islamic Business Ethics and Prayer On Job Performance Towards Human-Centered Tawhidic Society 5.0. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 2022. Vol. 6, iss. 3. P. 1019–1028.

Yusuf Kurt & als. The role of spirituality in Islamic business networks: The case of internationalizing Turkish SMEs. Journal of World Business. 2020. Vol. 55, iss. 1. P. 101–134.

Algumzi, A. The impact of Islamic culture on business ethics:Saudi Arabia and the practice of Wasta. Lancaster University. URL: https://doi.org/10.17635/lancaster/thesis/246

Iffatin Nur & als. Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics. International Journal of Scientific Research and Management. 2019. Vol. 7, iss. 10. P. 1412–1423. URL: https://www.researchgate.net/publication/336897656_Probing_Islamic_Values_of_Business_Principles_and_Ethics

Hanafi A. G., Ahmad H. H. The effects of islamic business ethics on family business in Malaysia. International Journal of Management Sciences, Information Technology and Accounting. 2021. Iss. 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/358741680_THE_EFFECTS_OF_ISLAMIC_BUSINESS_ETHICS_ON_FAMILY_BUSINESS_IN_MALAYSIA

Wijaya I. F., Moro A., Belghitar Y. Trust in Islamic Business‐to‐Business Relationships: Evidence from Indonesia. SSRN Electronic Journal. 2020. July. URL: https://www.researchgate.net/publication/343240054_Trust_in_Islamic_Business-to-Business_Relationships_Evidence_from_Indonesia

Abdullah M. A., Azam S. E. Halal Entrepreneurship: Concept and Business Opportunities // Entrepreneurship – Contemporary Issues / ed. by M. Turuk. United Kingdom, 2021. Chapter 7. P. 113–128.

Tieman M. Halal Business Management : A Guide to Achieving Halal Excellence. London : Taylor & Francis Group, 2020. 206 p.

The Future of the Global Muslim Population. URL: https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/

Hasselbach Ch. German authorities divided on niqab, burqa ban. URL: https://www.dw.com/en/german-authorities-politicians-divided-on-niqab-burqa-ban/a-52297543

Batorshyna, A., & Kuznietsova, I. (2019). Islamskyi bankinh: hlobalni trendy ta konkurentni perevahy [Islamic banking: global trends and competitive advantages]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, (23), 10–15. (in Ukrainian)

Kornieiev, V. (2012). Islamska finansova model: osoblyvosti rozvytku [Islamic financial model: features of development]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Herald of social and economic research, (1), 312–318. (in Ukrainian)

Mozghovyi, O., Subochev, O., & Yurkevych, O. (2017). Osnovni modeli funktsionuvannia islamskykh finansiv: krytychnyi pohliad [Basic models of functioning of Islamic finance: a critical view]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, (6), 20–25. (in Ukrainian)

Pantielieieva, N. (2012). Islamska bankivska sprava: sutnist, innovatsii ta rehuliuvannia [Islamic banking: essence, innovations and regulation]. Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii – Scientific bulletin: Finances, banks, investments, (3), 58–63. (in Ukrainian)

Pshyk, B. (2013). Islamska finansova model: osoblyvosti, finansovi instrumenty, svitovi tendentsii [Islamic financial model: features, financial instruments, world trends]. Visnyk universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, (2), 20–24. (in Ukrainian)

Sember, S., Stoyka, V., & Legeza, N. (2016). Islamski banky: osoblyvosti funktsionuvannia ta rozvytku [Islamic banks: features of functioning and development]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, (1 (73)), 5–16. (in Ukrainian)

Chuhaiev, O., & Cherednychenko, A. (2011). Islamskyi bankinh ta yoho finansovi instrumenty v konteksti kontseptsii potentsiinoi modeli finansovoi systemy [Islamic banking and its financial instruments in the context of the concept of a potential model of the financial system]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Journal-XXI, (3/4), 13–16. (in Ukrainian)

Hrytsyshen, D. O. (2010). Islamska model bukhhalterskoho obliku v umovakh hlobalizatsii: napriamy adaptatsii v Ukraini [The Islamic model of accounting in the conditions of globalization: directions of adaptation in Ukraine]: dys…. kand. ekonom. nauk : 08.00.09. Zhytomyr. (in Ukrainian)

Voznyi, K. (2010). Islam i suchasna ekonomika: porivniannia i vzaiemozviazky [Islam and modern economy: comparison and interrelationships]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, (4), 5–14. (in Ukrainian)

Shapoval, V. (б. д.). Vplyv relihii na formuvannia dilovoi etyky [The influence of religion on the formation of business ethics]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and applied questions of economics, (22), 87–99. (in Ukrainian)

Khazyr-Ohly, T. (2010). «Fikkh menshyn» yak sposib isnuvannia islamu v Yevropi ["The Fikh of Minority" as a way of existence of Islam in Europe]. Ukrainske relihiieznavstvo: biuleten – Ukrainian religious studies: bulletin, (Spetsvypusk. Special Issue), 148–155. (in Ukrainian)

Yariko, M. (2008). Polemika navkolo fikkhu dlia menshyn yak vidobrazhennia tendentsii rozvytku suchasnoi islamskoi dumky [Controversy around fiqh for minorities as a reflection of the development trends of modern Islamic thought]. Hrani – Edges, (3), 101–105. (in Ukrainian)

Yariko, M. (2016). Islamska model menedzhmentu: osoba, relihiia, vlada [The Islamic model of management: personality, religion, power]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury – Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture, (49), 185–195. (in Ukrainian)

Mohiuddin, G. (2012). Management views in Islamic literature: a conceptual analysis on the way of new management dimension. International Journal of Management, 3(2), 411–424.

Abbasi, A. S., Rehman, K. U. & Bibi, A. (2010). Islamic management model. African Journal of Business Management, 4 (9), 1873–1882.

Basri, H., Mansur, M., Sukardi, A., Latif, F. A. & Arifin, Z. (2022). Islamic Perspective on Management // In International Conference Transdisciplinary Paradigm on Islamic Knowledge (ICONIK 2020), Kendari, Indonesia,7–8 September, 2020. KnE Social Sciences, 379–394. Available at: https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/10757.

Afridi, T., Irfan, M. & Sittar, K. (2021). Historical perspective of islamic management thoughts: implications for contemporary organizations. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology,18(4), 890–912.

Qureshi, M. F. A. (2015). Islamic Management Principles of HRM. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/islamic-management-principles-hrm-mufti-fahad-ahmed-qureshi.

Saleem, Z., Malik, M. T. & Khattak, S. R. (2016). Principles of Effective Management According to Quran and Sunnah. Al-Idah, 33, 102–110.

Pasaribu, P. N., Efgivia, G. M, Bahra, A. & Halim, A. K. (2022). The Impact Of Islamic Business Ethics And Prayer On Job Performance Towards Human-Centered Tawhidic Society 5.0. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 6(3), 1019–1028.

Kurt, Y., Sinkovics, N., Sinkovics, R. R., & Yamin, M. (2020). The role of spirituality in Islamic business networks: The case of internationalizing Turkish SMEs. Journal of World Business, 55(1), 101–134.

Algumzi, A. (2017). The impact of Islamic culture on business ethics: Saudi Arabia and the practice of Wasta. Lancaster University. DOI: https://doi.org/10.17635/lancaster/thesis/246

Nur, I., Asiyah, B., Puspitarini, R., & Umam, S. (2019). Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics. International Journal of Scientific Research and Management, 7(10), 1412–1423. Available at: https://www.researchgate.net/publication/336897656_Probing_Islamic_Values_of_Business_Principles_and_Ethics.

Hanafi, A. G. & Ahmad, H. H. (2021). The effects of islamic business ethics on family business in Malaysia. International Journal of Management Sciences, Information Technology and Accounting, 1. Available at: https://www.researchgate.net/publication/358741680_THE_EFFECTS_OF_ISLAMIC_BUSINESS_ETHICS_ON_FAMILY_BUSINESS_IN_MALAYSIA

Wijaya, I. F., Moro, A. & Belghitar, Y. (2020). Trust in Islamic Business‐to‐Business Relationships: Evidence from Indonesia. SSRN Electronic Journal, July. Available at: https://www.researchgate.net/publication/343240054_Trust_in_Islamic_Business-to-Business_Relationships_Evidence_from_Indonesia

Abdullah, M. A. & Azam, S. E. (2021). Halal Entrepreneurship: Concept and Business Opportunities. In M. Turuk (ed.). Entrepreneurship — Contemporary Issues. (pp. 113–128). Books on Demand.

Tieman, M. (2020) Halal Business Management: A guide to achieving halal excellence. Taylor & Francis Group.

The Future of the Global Muslim Population (2011). Available at: https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/

Hasselbach, Ch. (2020) German authorities divided on niqab, burqa ban. Available at: https://www.dw.com/en/german-authorities-politicians-divided-on-niqab-burqa-ban/a-52297543

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Яріко, М., Аніщенко, А., & Ростовцев, С. (2022). ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ: СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-44