ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРІВ: ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ

Ключові слова: професійна етика бухгалтера, Кодекс етики професійних бухгалтерів, етичні норми і принципи, соціальна відповідальність, довіра, якість бухгалтерських послуг, проблемні аспекти професії бухгалтера

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності професійної етики бухгалтерів як самостійного елемента професії, її особливостей, проблемних аспектів, пов’язаних із неналежним дотриманням фахівцями етичних норм і принципів. З’ясовано, що професійна етика визначає не лише базові аспекти діяльності бухгалтера, але й диктує певні принципи роботи, від дотримання яких може змінюватись рівень довіри до фахівця. Детерміновано сутність професійної етики бухгалтерів як багатокомпонентної системи вимог до організації комунікації, взаємодії і поведінки працівників. Проаналізовано особливі риси, притаманні даній галузі знань, а також принципи, що її формують. Досліджено проблемні аспекти, пов’язані із неналежним дотриманням ключових етичних принципів, передумови зниження порядності і соціальної відповідальності бухгалтерів, а також наслідки неналежної (з точки зору етичних правил) поведінки фахівців.

Посилання

Поліщук Є.А., Безверхий К.В., Настенко Д.В. Фінансовий контролінг у виявленні корпоративного шахрайства: основні зміни та крос-регіональний аналіз. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Вип. 6.1-2 (56). С. 201–209.

Бондар М.І., Єршова Н.Ю. Моделювання діяльності фахівців зі стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф. (17 листоп. 2017 р., м. Київ). Київ : КНЕУ, 2017. С. 8‒11.

Голов С.Ф., Голубка Я.В., Костюченко В.М., Кузіна Р.В., Чижевська Л.В. Професійна етика бухгалтера : підручник. Житомир : ПП Рута, 2022. 260 с.

Чижевська Л. В. Новації Кодексу етики для професійних бухгалтерів у бізнесі. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (10 грудня 2020 р., м. Київ). Київ : КНЕУ, 2020. 590 с.

Проскуріна Н.М. Застосування етичних норм в сучасних реаліях аудиту. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 19, Вип. 2 (6). С. 99–103.

Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів. IFAC, 2018. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf

Василішин С.І. Трансформація місії та назви професії бухгалтера під впливом запитів зміцнення економічної безпеки підприємств в умовах діджиталізації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/60.pdf (дата звернення: 19.01.2023).

Орєхова А.І. Проблемні аспекти дотримання етичних норм професійними бухгалтерами. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 5–9. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.23.5

Звіт про результати діяльності Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів за 2021 рік. Державна аудиторська служба України, 2021. URL: https://dasu.gov.ua/attachments/7a31d72d-f34b-4d72-b1fe-1c54e72f9edf_Річний_звіт_2021_рік.pdf

Cеменова С.М., Шаповалова А.П. Професійні організації з обліку і аудиту в Європі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 5. С. 77–89. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)06

Polishhuk, Je.A., Bezverhyj, K.V., Nastenko, D.V. (2019). Finansovyj kontroling u vyjavlenni korporatyvnogo shahrajstva: osnovni zminy ta krosregional'nyj analiz [Financial controlling in the detection of corporate fraud: major changes and cross-regional analysis]. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Biznes-navigator» – Scientific and industrial magazine “Business-navigator”, 6.1-2 (56), 201–209. [in Ukrainian]

Bondar, M.I., Yershova N.Yu. (Eds.) (2017). Modeljuvannja dijal'nosti fahivciv zi strategichnogo upravlins'kogo obliku v innovacijnij ekonomici [Modeling of the activities of specialists in strategic management accounting in the innovative economy]. Proceedings from MTDATAA’ 17: Mizhnarodna naukovo-praktichna Internet-konferenciya “Suchasni tendencii' rozvytku obliku, opodatkuvannja, analizu i audytu” – The International of science Internet Conference “Modern trends in the development of accounting, taxation, analysis and audit” (Kyiv, November 17th, 2017) (pp. 8–11). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Golov, S.F., Golubka, Ja.V., Kostjuchenko, V.M., Kuzina, R.V., Chyzhevs'ka, L.V. (2022). Profesijna etyka buhgaltera [Professional ethics of an accountant]. Zhytomyr: PP Ruta. [in Ukrainian]

Chyzhevs'ka, L.V. Novacii' Kodeksu etyky dlja profesijnyh buhgalteriv u biznesi [Innovations of the Code of Ethics for professional accountants in business]. Proceedings from MTDATAA’ 17: VI Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya “Oblik, analiz, audyt ta opodatkuvannja: suchasna paradygma v umovah stalogo rozvytku” – VI International science and practice conference “Accounting, analysis, audit and taxation: modern paradigm in conditions of sustainable development” (Kyiv, December 10th, 2020) (p. 590). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Proskurina, N.M. (2014). Zastosuvannja etychnyh norm v suchasnyh realijah audytu [Application of ethical standards in the modern realities of auditing], Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika – Bulletin of Odessa National University. Series: Economy, 2 (6), 99–103. [in Ukrainian]

IFAC (2018). Mizhnarodnyj kodeks etyky profesijnyh buhgalteriv [International Code of Ethics of Professional Accountants]. Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf [in Ukrainian]

Vasylishyn, S.I. (2020). Transformacija misii' ta nazvy profesii' buhgaltera pid vplyvom zapytiv zmicnennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv v umovah didzhytalizacii' ekonomiky [Transformation of the mission and title of the accountant profession under the influence of requests to strengthen the economic security of enterprises in the conditions of digitalization of the economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/60.pdf [in Ukrainian]

Oriekhova, A. (2020). Problemni aspekty dotrymannja etychnyh norm profesijnymy buhgalteramy [Problematic aspects of compliance with ethical standards by professional accountants]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 23, 5–9. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.23.5 [in Ukrainian].

State Audit Service of Ukraine (2021). Zvit pro rezul'taty dijal'nosti Derzhavnoi' audytors'koi' sluzhby Ukrai'ny, i'i' mizhregional'nyh terytorial'nyh organiv za 2021 rik [Report on the results of the State Audit Service of Ukraine and its interregional territorial bodies for 2021]. Retrieved from: https://dasu.gov.ua/attachments/7a31d72d-f34b-4d72-b1fe-1c54e72f9edf_Річний_звіт_2021_рік.pdf [in Ukrainian]

Semenova, S.M., Shapovalova, A.P. (2021). Profesiyni orhanizatsiyi z obliku i audytu v Yevropi [Professional accounting and auditing organizations in Europe], Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: economy, finance, law, 5, 77–89. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)06 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 201
Завантажень PDF: 308
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Фоміна, О., Ромашко, О., & Семенова, С. (2022). ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРІВ: ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ