АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: аналіз, фінансові результати, чистий прибуток, збиток, прибутковість, рентабельність

Анотація

Стаття присвячена аналізу прибутковості та динаміки фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств України за 2010-2021 рр., на які значно вплинули воєнно-політичні події. Аналіз фінансових результатів надає додаткові підтвердження трансформаційних змін економіки, а також дає змогу визначити тренди розвитку підприємств, що є предметом зацікавленості широкого кола зацікавлених сторін. Визначено, що у період 2010-2021 рр. відбуваються загальні позитивні тенденції за показниками чистого доходу від реалізації та чистого прибутку сільськогосподарських підприємств України, незважаючи на руйнівний вплив воєнно-політичних подій, які розпочалися в Україні з 2014 р. Великі підприємства сільськогосподарської галузі демонструють високий рівень стійкості до змін у зовнішньому середовищі і, навіть у найскладніші роки, показують позитивний рівень рентабельності операційної діяльності.

Посилання

Черничко Т. В., Кізман Є. І. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України. Економіка та суспільство. 2016. № 5. С. 400–404.

Касич А. О., Хімич І. Г. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 176–179.

Білик М. Д., Білик Т. О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія. Київ : ТОВ «ПанТот», 2012. 280 с.

Дорош Н. І., Лю Д. Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 700–703.

Соколова Л. В., Верясова Г.М., Соколов О.Є. Ретроспективний аналіз фінансових результатів функціонування суб’єктів господарювання України. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 31. С. 376–385.

Державна служба статистики. Статистична інформація. Економічна діяльність. Діяльність підприємств. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.01.2020).

Khalatyr S. M. Strategic imperatives of the economic development of agriculture sector of Ukraine // National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: collective monograph / ed by A. Pawlik, K. Shaposhnikov. Vol. 1. Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2017. P. 228–240.

Khalatur S., Dubovych O. and Kononevych A. Formation and development of the cash flow management system of the agricultural enterprise in conditions of financial instability. Агросвіт. 2020. № 01. С. 9–16. DOI: http://dx.doi.org/10.32702/2306-6792.2020.1.9

Chernychko, T. V., & Kizman, Je. I. (2016). Analiz finansovih rezultativ diyalnosti pidpriyemstv Ukrayini [Analysis of financial results of activity of Ukrainian enterprises]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, vol. 5, pp. 400–404. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/18 [in Ukrainian]

Kasych, A. O. & Khimych, I. Gh. (2012). Metodichni pidhodi shodo ocinki efektivnosti diyalnosti pidpriyemstva [Methodical approaches to assess the effectiveness of the enterprise]. Biznes Inform – Bosiness Inform, vol. 12, pp. 176–179. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_12_42 [in Ukrainian]

Bilyk, M. D. & Bilyk, T. O. (2012). Finansovi rezuljtaty dijaljnosti malykh pidpryjemstv: ocinka ta proghnozuvannja: monoghrafija. [Financial results of small business activity: evaluation and forecasting: monograph], TOV «PanTot», Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Dorosh, N. I., & Lju, D. (2018). Predictive analysis of financial results and determination of the limit of bankruptcy of the enterprise [Forecast analysis of financial results and determination of the bankruptcy of the enterprise]. Molodyj vchenyj – Young scientist, vol. 2 (2), pp. 700–703. Available at: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5210 [in Ukrainian]

Sokolova, L. V. Verjasova, Gh.M. & Sokolov, O.Je. (2019) Retrospective analysis of the financial results of the functioning of economic entities of Ukraine [Retrospective analysis of financial performance of Ukrainian business entities]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 31, pp. 376–385. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/58.pdf [in Ukrainian]

Official site of the State Committee of Statistics of Ukraine (2019). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 20 Dec 2022).

Khalatyr S. M. (2017). Strategic imperatives of the economic development of agriculture sector of Ukraine. In A. Pawlik & K. Shaposhnikov (Eds.), National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: collective monograph (228–240). Poland: Baltija Publishing.

Khalatur, S., Dubovych, O. & Kononevych, A. (2020). Formation and development of the cash flow management system of the agricultural enterprise in conditions of financial instability. Agrosvit – Agroworld, vol. 01, pp. 9–6. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.1.9 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Фесенко, В., Ступнікер, Г., & Мотієнко, С. (2022). АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-29
Розділ
ЕКОНОМІКА