ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Ключові слова: бюджетний контроль, Конституція України, бюджетні кошти, бюджетне законодавство, державний сектор, державні фінанси

Анотація

В Україні бюджетний контроль певною мірою зачіпає питання ефективності використання бюджетних коштів в якості фінансового менеджменту, а його результати майже не використовують при формуванні бюджетів та прийнятті управлінських рішень. Автор зазначає, що контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням вимог бюджетного законодавства, станом та використанням державного та комунального майна повинен стати більш дієвим, орієнтованим не лише на виявлення, але переважно на запобігання фінансовим правопорушенням, має створювати основу для прийняття конкретних управлінських рішень. Тільки на цій основі в державному секторі може бути створена ефективна система бюджетного контролю. Необхідність бюджетного контролю, його сутність і значення визначаються державним устроєм та Конституцією України. При аналізі Бюджетного кодексу України постає запитання про те, чи є контроль стадією бюджетного процесу. На думку автора, бюджетний контроль не є самостійною стадією бюджетного процесу, оскільки він має місце на всіх стадіях бюджетного процесу і супроводжує весь процес утворення, розподілу і використання централізованого фонду грошових коштів – державного та місцевих бюджетів. В статті зазначається, що бюджетний контроль є необхідною процедурою супроводження стадії складання, розгляду і затвердження Бюджетної декларації або прогнозу місцевого бюджету, складання проекту бюджету, розгляду і затвердження бюджету, виконання бюджету, а також складання, розгляду і затвердження звіту про виконання відповідного бюджету.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI / Офіційний вісник України : [збірник нормативно-правових актів]. Київ : Українська правова інформація, 2010. С. 9–84.

Гетманець О.П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю. Вісник господарського судочинства. 2007. № 4. С. 91–94.

Лопушняк Г.С., Дем’янишин В.Г. Системи забезпечення та технології бюджетного процесу : [навч.-метод. посіб.]. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 175 с.

Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання. Світ фінансів. 2011. № 4. С. 115–127.

Чернадчук В.Д. Бюджетний контроль: поняття та сутність. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 11. С. 74‒76.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 8 lypnia 2010 r. № 2456-VI / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy : [zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv]. Kyiv : Ukrainska pravova informatsiia, 2010. S. 9–84.

Hetmanets O.P. Napriamky udoskonalennia vnutrishnoho biudzhetnoho kontroliu. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2007. № 4. S. 91–94.

Lopushniak H.S., Demianyshyn V.H. Systemy zabezpechennia ta tekhnolohii biudzhetnoho protsesu : [navch.-metod. posib.]. Ternopil : Ekonomichna dumka, 2006. 175 s.

Pysmenna T. Pryntsypy biudzhetnoho kontroliu: teoretychna interpretatsiia ta praktyka vykonannia. Svit finansiv. 2011. № 4. S. 115–127.

Chernadchuk V.D. Biudzhetnyi kontrol: poniattia ta sutnist. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2002. № 11. S. 74‒76.

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Іляшенко, А. (2021). ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-33
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ