МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Наталія Касьянова Національний авіаційний університет
  • Олександр Загоруйко Національний авіаційний університет
Ключові слова: маркетингова стратегія, віртуальний ринок, цифрова економіка, інформаційні технології

Анотація

Метою дослідження є розширення теоретико-методичного підґрунтя формування маркетингової стратегії підприємства на віртуальних ринках. Розвиток інформаційного суспільства та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у повсякдення стало каталізатором появи та активного розвитку віртуальних ринків. Перехід бізнесу у віртуальний простір призвів до певних змін у маркетинговій діяльності підприємства та висвітило низку проблем, для подолання яких пропонується використовувати такі маркетингові ходи як персональний брендинг, контент-маркетинг, пошукова оптимізація, оптимізація конверсії та маркетинг у соціальних мережах. Реалізація цих кроків можлива в межах маркетингової стратегії підприємства. У якості найбільш оптимальних маркетингових стратегій на віртуальних ринках пропонується використовувати стратегію вхідного маркетингу на етапі залучення нових потенційних клієнтів; стратегію збільшення впізнаваності бренду; стратегію «маркетинг із вуст в уста»; стратегію багатоканального зростання та інші. Маркетингова стратегія повинна гарантувати комплексний підхід щодо пропозиції споживачеві товарів та послуг в такий спосіб, щоб забезпечити їх привабливість у порівнянні з конкурентами на всіх ринках. З метою реалізації комплексного підходу до пропозиції товарів як на традиційних, так і на віртуальних ринках, було розроблено структуру маркетингової стратегії підприємства, яка дозволяє поєднати традиційний комплекс маркетингу з використанням сучасних інтернет-технологій для просування товарів у віртуальному просторі. Авторами запропоновано послідовність певних кроків для впровадження маркетингової стратегії в діяльність підприємства на віртуальних ринках. З метою отримання максимального ефекту від реалізації стратегії пропонується об’єднати всі маркетингові ресурси в єдиному інформаційному просторі, що дозволить забезпечити технологію, робочий простір і свободу для формування, управління, залучення та реалізації маркетингової стратегії підприємства.

Посилання

Morgan N.A., Whitler K.A., Feng H. Research in marketing strategy. J. of the Acad. Mark. Sci. 2019, Vol. 47, pp. 4–29. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-018-0598-1

Ferrell O.C., Hartline M., Hochstein B.W. Marketing Strategy. Cengage Learning. 2021. 576 р.

Kingsnorth S. Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. Kogan Page, 2019. ‎384 p.

Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України. Економіст. 2010. № 11. С. 23–25.

Примак Т.О. Стратегії позиціонування у теорії маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 13–20.

Шульга Л.В., Терещенко І.О., Шарлай О.В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.63

Прокопенко І.Ф., Радченко Л.П., Соляр В.В., Цянь Чжу. Маркетингова стратегія як засіб розширення горизонтів діяльності підприємства в контексті сучасних ринкових тенденцій. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2021. Вип. 19. С. 4–27.

Li F., Larimo J. & Leonidou L.C. Social media marketing strategy: definition, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. J. of the Acad. Mark. Sci. 2021, Vol. 49, pp. 51–70. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-020-00733-3

Буцька І.О. Віртуальне підприємство як організація нового типу. Управління розвитком. 2006. № 7. С. 145–147.

Спіцина Н.М. Теоретичні аспекти віртуального підприємства як сектора глобальної економіки. Торгівля і ринок України. 2012. № 34. С. 87–91.

Тимашова Л.А., Рамазанов С.К., Бондар Л.А., Лещенко В.А. Організація віртуальних підприємств. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2004. 368 с.

Hartman A., Sifonis J., Kador J. Net Ready: Strategies for Success in the Economy. McGraw-Hill, New York. 2000. 314 р.

Amor D. The E-Business (R) Evolution: Living and Working in an Interconnected World. Prentice Hall, 2001. 864 p.

World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/

Key Figures of E-Commerce. URL: https://www.statista.com/markets/413/topic/544/key-figures-of-e-commerce/#overview

Word-of-Mouth Marketing: How to Get Happy Customers to Advocate for Your Business. URL: https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/word-of-mouth-marketing/

Morgan N.A., Whitler K.A., Feng H. (2019) Research in marketing strategy. J. of the Acad. Mark. Sci. No. 47, Pp. 4–29. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-018-0598-1

Ferrell O.C., Hartline M., Hochstein B.W. (2021) Marketing Strategy. Cengage Learning. 576 р.

Kingsnorth S. (2019) Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. Kogan Page. ‎384 p.

Oklander M. (2010) Modernizatsiia kontseptsii marketynhu u KhKhI stolitti v mezhakh paradyhmy staloho rozvytku Ukrainy [Modernization of the concept of marketing in the 21st century within the paradigm of sustainable development of Ukraine]. Economist. Vol. 11. Pp. 23–25.

Prymak T.O. (2012) Stratehii pozytsionuvannia u teorii marketynhu [Positioning strategies in marketing theory]. Marketing and innovation management. No. 1. Pp. 13–20.

Shulha L.V., Tereshchenko I.O., Sharlai O.V. (2020) Suchasni marketynhovi stratehii upravlinnia pidpryiemstvom [Modern marketing strategies of enterprise management]. Efficient economy. No. 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.63

Prokopenko I.F., Radchenko L.P., Soliar V.V., Tsian Chzhu (2021). Marketynhova stratehiia yak zasib rozshyrennia horyzontiv diialnosti pidpryiemstva v konteksti suchasnykh rynkovykh tendentsii [Marketing strategy as a means of expanding the horizons of the company's activity in the context of modern market trends]. Collection of scientific works of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Frying pans "Economy", Vol. 19. Pp. 4–27.

Li F., Larimo J. & Leonidou L.C. (2021) Social media marketing strategy: definition, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. J. of the Acad. Mark. Sci. No. 49. Pp. 51–70. DOI: https://doi.org/10.1007/s11747-020-00733-3

Butska I.O. (2006). Virtualne pidpryiemstvo yak orhanizatsiia novoho typu [Virtual enterprise as a new type of organization]. Development management. No. 7. Pp. 145–147.

Spitsyna N.M. (2012) Teoretychni aspekty virtualnoho pidpryiemstva yak sektora hlobalnoi ekonomiky [Theoretical aspects of the virtual enterprise as a sector of the global economy]. Trade and market of Ukraine. No. 34. Pp. 87–91.

Timashova L.A., Ramazanov S.K., Bondar L.A., Leshchenko V.A. (2004) Organization of virtual enterprises: monograph. Luhansk: SNU named after V. Dalya. 368 p.

Hartman, A., Sifonis, J. and Kador, J. (2000) Net Ready: Strategies for Success in the Economy. McGraw-Hill, New York. 314 р.

Amor D. (2001). The E-Business (R) Evolution: Living and Working in an Interconnected World. Prentice Hall. 864 p.

World Bank Open Data. Available at: https://data.worldbank.org/

Key Figures of E-Commerce. Available at: https://www.statista.com/markets/413/topic/544/key-figures-of-e-commerce/#overview

Word-of-Mouth Marketing: How to Get Happy Customers to Advocate for Your Business. Available at: https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/word-of-mouth-marketing/

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Касьянова, Н., & Загоруйко, О. (2022). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-8
Розділ
МАРКЕТИНГ