ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Олексій Шпанель-Юхта ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-9674-1337
Ключові слова: банківський сектор, кредитування, державні програми, війна, стабільність

Анотація

В статті узагальнено особливості банківського кредитування в Україні в умовах широкомасштабної військової агресії Росії. Встановлено, що незважаючи на військовий стан, вітчизняне банківське кредитування окремих сегментів ринку зростало (зокрема, кредитування сільського господарства, впровадження програм кредитної підтримки під час війни для бізнесу). Основними драйверам виступили державні банки, натомість банки іноземних банківських груп активно згортали кредитування в умовах війни. Відзначено, що антиінфляційна політика НБУ може призводити до стримування кредитного механізму шляхом непрямого стимулювання накопичення ліквідності через депозитні сертифікати під вищий рівень дохідності. Визначено особливості впровадження іпотечних програм в умовах війни.

Посилання

Данилишин Б. Підсумки 2022 року та завдання на 2023 рік. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/28/695523/

Стрельников О. (2022). Оплата зберігається. Як українські IT-компанії підтримують мобілізованих співробітників. DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/payments-for-employees-in-the-military/

НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара США на новому рівні та вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни (2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni

Наглядова статистика НБУ (2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику (2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinki-bankami-kreditnogo-riziku

Статистика фінансового сектору (2022). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

Лепушинський В. 200 мільярдів у депозитних сертифікатах НБУ: чи можна використати «зайві» гроші банків. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/11/689073/

Вінокуров Я. У банках лежать «зайві» 400 мільярдів. Чому вони не кредитують економіку та державу? Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/11/14/693774/

Оголошення та результати аукціонів (2022) Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

Рябошлик В. (2022). Гроші в тумбочці: що не так із депозитними сертифікатами НБУ. URL: https://mind.ua/openmind/20250163-groshi-v-tumbochci-shcho-ne-tak-iz-depozitnimi-sertifikatami-nbu

Шаповал Ю. Фінансова глибина економіки України: секторальний розріз. Економіка України. 2022. № 12. С. 51–68. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.12.051

Закон України про Національний банк України. 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Інформація про результати державної програми доступні кредитии 5-7-9 (2022). URL: https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoji-programi-dostupni-krediti-5-7-9

Уряд пролонгував пільгові кредити для аграріїв на пів року (2022). URL: https://minagro.gov.ua/news/uryad-prolonguvav-pilgovi-krediti-dlya-agrariyiv-na-piv-roku

Projects Summary Document List EBRD (2022). URL: https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?filterCountry=Ukraine

Шаповал Ю. Банк розвитку як інститут довгострокового фінансування національної економіки України. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2014. № 2. С. 28–36.

Мінфін: за Програмою «Доступна іпотека 7%» підписано 1723 кредитних договори на 1,472 млрд грн (2022). URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_programoiu_dostupna_ipoteka_7_pidpisano_1723_kreditnikh_dogovori_na_1472_mlrd_grn-3314

Свириденко Ю. Доступна іпотека: як програма допоможе вирішити «квартирне питання». Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/16/690445/

Danylyshyn, B. (2022) Pidsumky 2022 roku ta zavdannia na 2023 rik. Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/28/695523/

Strelnykov, O. (2022). Oplata zberihaietsia. Yak ukrainski IT-kompanii pidtrymuiut mobilizovanykh spivrobitnykiv. DOU. Retrieved from: https://dou.ua/lenta/articles/payments-for-employees-in-the-military/

NBU zafiksuvav ofitsiinyi kurs hryvni do dolara SShA na novomu rivni ta vzhyv nyzku dodatkovykh zakhodiv dlia zbalansuvannia valiutnoho rynku ta pidtrymannia stiikosti ekonomiky v umovakh viiny (2022). Retrieved from:, https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni

Nahliadova statystyka NBU (2022). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Zmineno okremi pidkhody do otsinky bankamy kredytnoho ryzyku (2022). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinki-bankami-kreditnogo-riziku

Statystyka finansovoho sektoru (2022). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

Lepushynskyi, V. (2022) 200 miliardiv u depozytnykh sertyfikatakh NBU: chy mozhna vykorystaty "zaivi" hroshi bankiv. Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/11/689073/

Vinokurov, Ya. (2022). U bankakh lezhat "zaivi" 400 miliardiv. Chomu vony ne kredytuiut ekonomiku ta derzhavu? Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/11/14/693774/

Oholoshennia ta rezultaty auktsioniv (2022) Ministerstvo finansiv Ukrainy. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

Riaboshlyk, V. (2022). Hroshi v tumbochtsi: shcho ne tak iz depozytnymy sertyfikatamy NBU. Retrieved from: https://mind.ua/openmind/20250163-groshi-v-tumbochci-shcho-ne-tak-iz-depozitnimi-sertifikatami-nbu

Shapoval, Y. (2022). Financial depth of Ukraine’s economy: sectoral cross section. Economy of Ukraine, no. 12, pp. 51–68. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.12.051 [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro Natsionalnyi bank Ukrainy. 679-XIV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Informatsiia pro rezultaty derzhavnoi prohramy dostupni kredytyy 5-7-9. (2022) Retrieved from: https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoji-programi-dostupni-krediti-5-7-9

Uriad prolonhuvav pilhovi kredyty dlia ahrariiv na piv roku (2022). Retrieved from: https://minagro.gov.ua/news/uryad-prolonguvav-pilgovi-krediti-dlya-agrariyiv-na-piv-roku

Projects Summary Document List EBRD. (2022) Retrieved from: https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?filterCountry=Ukraine

Shapoval, Y. І. (2014). The development bank as an institution of long-term financing of the national economy of Ukraine. Economic Bulletin of the National Mining University, no. 2, pp. 28–26. [in Ukrainian]

Minfin: za Prohramoiu «Dostupna ipoteka 7%» pidpysano 1723 kredytnykh dohovory na 1,472 mlrd hrn (2022). Retrieved from:, https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_programoiu_dostupna_ipoteka_7_pidpisano_1723_kreditnikh_dogovori_na_1472_mlrd_grn-3314

Svyrydenko, Yu. (2022). Dostupna ipoteka: yak prohrama dopomozhe vyrishyty "kvartyrne pytannia". Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/16/690445/

Переглядів статті: 351
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Шпанель-Юхта, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-96
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ