СТРАХУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УМОВАХ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Тетяна Кривошлик Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-1494-0290
  • Ольга Димніч Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-4532-8742
Ключові слова: страхування, криптовалюта, біткоїн, страхова компанія, страховий ринок, ринок фінансових послуг, Національний банк України, страхова премія

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем та перспектив страхування криптовалюти в умовах законодавчо-правової невизначеності. Встановлено, що зі зростанням популярності криптовалютного ринку з'явився попит на страхування криптовалютних активів. Це пов’язано з тим, що зростаюча вартість біткоїна та інших криптовалют призвела до масових крадіжок інтернет-гаманців та коштів на криптобіржах. Уже декілька років поспіль страхування самих криптовалют та криптобірж здійснюють окремі страхові компанії США та Європи. Натомість в Україні немає програм, за якими можна було б застрахувати криптоактиви. Виявлено основні підходи до регулювання ринку криптовалют у зарубіжних країнах та в Україні. Охарактеризовано ризики використання криптовалюти у сучасній економіці та можливості їх страхування. Розкрито сутність страхування криптовалют. Визначено наявні у світовій практиці підходи до основних способів участі страхових і перестрахових компаній у сфері криптовалют. Виявлено основні тенденції розвитку страхування криптовалюти з урахуванням їх регулювання у світі та в Україні. Виділено переваги для страховиків в участі у страхуванні криптовалют та визначено фактори, які стримують його розвиток.

Посилання

Miravalls Н. Cryptocurrency and insurance. 2021. URL: https://oxbowpartners.com/blog/cryptocurrency-and-insurance/

Полчанов А. Ю. Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. С. 256–261. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_38

Поплавський О. О. Криптовалюта як об’єкт економічного аналізу в страхових компаніях. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. № 4. С. 178–184. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_4_21 (дата звернення: 27.10.2021).

Нагайчук Н. Г., Третяк Н.М. Можливості використання технології blockchain у страхуванні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(2). С. 104–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(2)__24

Qureshi M. What is crypto insurance, how does it work, and do you need it? June 18, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/technology/crypto/what-is-crypto-insurance-how-does-it-work-and-do-you-need-it-7963971/

When Clients Take the Lead. Zakrzewski А., Carrubba J., Frankle D, Hardie A., Kahlich M, Kessler D., Montgomery H., Palmisani E., Shipton O., Soysal A., Tang T., Xavier A. Global Wealth 2021. URL: https://web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf

Чи виживе криптовалюта і чого чекати на ринку в найближчому майбутньому. Агенція інформації та аналітики. Економіка. 10 листопада, 2022. URL: https://galinfo.com.ua/news/chy_vyzhyve_kryptovalyuta_i_chogo_chekaty_na_rynku_v_nayblyzhchomu_maybutnomu_391734.html

The 2022 Global Crypto Adoption Index: Emerging Markets Lead in Grassroots Adoption, China Remains Active Despite Ban, and Crypto Fundamentals Appear Healthy. September 14, 2022 URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/

Challenges Facing Cryptocurrency Insurance. Risk Management. URL: https://www.managementstudyguide.com/challenges-facing-cryptocurrency-insurance.htm

Павлиш О. Страховики почали відмовляти клієнтам, які мають активи на біржі FTX – Reuters. Економічна правда. 19 грудня 2022 р. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/19/695179/

Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні. Національний банк України 30 лист. 2017. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-ukrayini

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

Crypto insurance – how the market is expanding. Jen Frost. Іnsurance Business America. 30 May 2022. URL: https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/technology/crypto-insurance--how-the-market-is-expanding-407783.aspx

Cryptocurrency Insurance for Businesses. HCP National Insurance Services, Inc. 2022. URL: https://hcpnational.com/cryptocurrency-insurance-for-businesses/

D&O insurance explained. Allianz Global. June 2022. URL: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/d-o-insurance-explained.html

Кривошлик Т.Д., Шкурченко А.В. Види страхування криптовалюти у світі / The IХ International Scientific and Practical Conference «Promising ways of solving scientific problems», 2022. December 26 – 28, Belgium, Brussels. 235 p. С. 44–45. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/12/Promising-ways-of-solving-scientific-problems.pdf

Miravalls Н. Cryptocurrency and insurance (2021). Available at: https://oxbowpartners.com/blog/cryptocurrency-and-insurance/ [in Ukrainian]

Polchanov, A. Ju. (2015), Osoblyvosti rozvytku strahuvannja v umovah poshyrennja Internetu, Visnyk ZSTU. Serija: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 256–261. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_38 [in Ukrainian]

Poplavsky O. (2016). Kryptovalyuta yak obʺyekt ekonomichnoho analizu v strakhovykh kompaniyakh [Cryptocurrency as an object of economic analysis in insurance companies]. Bulletin of the Zhytomyr State University of Technology – Bulletin of the Zhytomyr State University of Technology, vol. 4, pp. 178–184. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_4_21 [in Ukrainian]

Nagaichuk N. G., & Tretiak N. М. (2018). Mozhlyvosti vykorystannya tekhnolohiyi blockchain u strakhuvanni [Possibilities for the use of blockchain technology in insurance]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 19(2), рр. 104–108. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(2)__24. [in Ukrainian]

Qureshi M. (2022). What is crypto insurance, how does it work, and do you need it? Available at: https://indianexpress.com/article/technology/crypto/what-is-crypto-insurance-how-does-it-work-and-do-you-need-it-7963971/

When Clients Take the Lead. (2021). Zakrzewski А., Carrubba J., Frankle D, Hardie A., Kahlich M, Kessler D., Montgomery H., Palmisani E., Shipton O., Soysal A., Tang T., Xavier A. Global Wealth. Available at: https://web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf

Chy vyzhyve kryptovalyuta i choho chekaty na rynku v nayblyzhchomu maybutnʹomu. (2022). [Will cryptocurrency survive and what to expect on the market in the near future]. Ahentsiya informatsiyi ta analityky. Ekonomika – Information and Analytics Agency. Economy. November 10. Available at: https://galinfo.com.ua/news/chy_vyzhyve_kryptovalyuta_i_chogo_chekaty_na_rynku_v_nayblyzhchomu_maybutnomu_391734.html [in Ukrainian]

The 2022 Global Crypto Adoption Index: Emerging Markets Lead in Grassroots Adoption, China Remains Active Despite Ban, and Crypto Fundamentals Appear Healthy. (2022). Chainalysis Inc. September 14. Available at: https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/

Challenges Facing Cryptocurrency Insurance. Risk Management. Available at: https://www.managementstudyguide.com/challenges-facing-cryptocurrency-insurance.htm

Pavlysh O. (2022). Strakhovyky pochaly vidmovlyaty kliyentam, yaki mayutʹ aktyvy na birzhi FTX – Reuters [Insurers began to refuse clients who have assets on the FTX exchange – Reuters]. Ekonomichna pravda – Economic truth. December 19. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/19/695179/ [in Ukrainian]

Spilʹna zayava finansovykh rehulyatoriv shchodo statusu kryptovalyut v Ukrayini (2017). [Joint statement of financial regulators regarding the status of cryptocurrencies in Ukraine]. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny – National Bank of Ukraine, November 30. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-ukrayini [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny Pro virtualʹni aktyvy [Law of Ukraine On Virtual Assets] № 2074-IX (2022). [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text [in Ukrainian]

Crypto insurance – how the market is expanding. (2022). Jen Frost. Іnsurance Business America. May 30. Available at: https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/technology/crypto-insurance--how-the-market-is-expanding-407783.aspx

Cryptocurrency Insurance for Businesses. (2022). HCP National Insurance Services, Inc. Available at: https://hcpnational.com/cryptocurrency-insurance-for-businesses/

D&O insurance explained (2022). Allianz Global. June. Available at: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/d-o-insurance-explained.html

Kryvoshlyk T. D., Shkurchenko A. V. (2022). Vydy strakhuvannya kryptovalyuty u sviti [Types of cryptocurrency insurance in the world]. The IХ International Scientific and Practical Conference «Promising ways of solving scientific problems», December 26 – 28, Belgium, Brussels, рр. 44–45. Available at: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/12/Promising-ways-of-solving-scientific-problems.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Кривошлик, Т., & Димніч, О. (2022). СТРАХУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УМОВАХ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-91
Розділ
ЕКОНОМІКА