ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГНУЧКОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ

  • Віктор Балясний Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7882-3240
Ключові слова: гнучка політика зайнятості, трудовий договір, договір цивільно-правового характеру, фрілансинг, аутсорсинг, аутстаффінг, само зайнятість

Анотація

Стаття присвячена аналізу інституційного середовища реалізації гнучкої політики зайнятості в Україні. Проаналізовано основні вітчизняні та міжнародні нормативно-правові акти, які регламентують гнучкі, або нестандартні форми зайнятості. Побудовано матрицю нормативно-правового забезпечення різновидів гнучкої політики зайнятості для вітчизняних підприємств, яка наочно демонструє прогалини вітчизняного законодавства в сфері регулювання останніх. Визначено основні відмінності роботи за трудовим договором та договором цивільно-правового характеру, та, на підставі цього, окреслено рівень захисту зайнятості працівників за різними підставами найму. Узагальнено та наочно зображено інституційне середовище гнучкої політики зайнятості.

Посилання

Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціальнотрудовій сфері. Україна: аспекти праці. 2009. № 8. С. 3–14.

Буда Т. Гнучкі і нестандартні форми зайнятості: соціальні вигоди і ризики. Сталий розвиток економіки. 2016. № 2. С. 149–157.

Новожилова Л.В. Особливості використання гнучких форм зайнятості в постіндустріальних країнах. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2008. № 3. С. 143–155.

Любохинець Л. Гнучкі форми зайнятості та флексибілізації ринку праці в умовах поглиблення глобалізаційних процесів світової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 6. С. 243–248.

Про зайнятість населення: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення 05.01.2022).

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 05.01.2022).

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (дата звернення: 25.01.2022 р.)

Цивільний кодекс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 25.01.2022 р.)

«Про волонтерську діяльність»: Закон України. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення: 25.11.2022)

Шлапко Т.В., Полянська Є.А. Проблеми правового регулювання нетипових форм зайнятості. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68369/4/Shlapko_Polianska_formy_zainiatosti.pdf;jsessionid=E36A11016B35DE8FBF9069B5BFEA1DB4 (дата звернення: 25.01.2022)

Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobsthrough flexibility and Security. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 38 р.

Kolot, A. (2009) Transformatsiia instytutu zainiatosti yak skladova hlobalnykh zmin u sotsialnotrudovii sferi. Ukraina: aspekty pratsi. № 8. S. 3–14. [in Ukrainian]

Buda, T. (2016) Hnuchki i nestandartni formy zainiatosti: sotsialni vyhody i ryzyky. Stalyi rozvytok ekonomiky. № 2. S. 149–157. [in Ukrainian]

Novozhylova, L.V. (2008). Osoblyvosti vykorystannia hnuchkykh form zainiatosti v postindustrialnykh krainakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. № 3. S. 143–155. [in Ukrainian]

Liubokhynets, L. (2011) Hnuchki formy zainiatosti ta fleksybilizatsii rynku pratsi v umovakh pohlyblennia hlobalizatsiinykh protsesiv svitovoi ekonomiky. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. S. 243–248. [in Ukrainian]

Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy. Retrived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text [in Ukrainian]

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. Retrived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text [in Ukrainian]

«Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv, spriamovanykh na zabezpechennia dodatkovykh sotsialnykh ta ekonomichnykh harantii u zviazku z poshyrenniam koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)». Retrived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text [in Ukrainian]

Tsyvilnyi kodeks. Retrived from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian]

«Pro volontersku diialnist»: Zakon Ukrainy. Retrived from: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 [in Ukrainian]

Shlapko, T.V., Polianska, Ye.A. (2018) Problemy pravovoho rehuliuvannia netypovykh form zainiatosti. Retrived from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68369/4/Shlapko_Polianska_formy_zainiatosti.pdf;jsessionid=E36A11016B35DE8FBF9069B5BFEA1DB4 [in Ukrainian]

Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobsthrough flexibility and Security. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 38 р.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Балясний, В. (2022). ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГНУЧКОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-97
Розділ
ЕКОНОМІКА