РОЗВИТОК АДАПТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: маркетинг, розвиток маркетингу в Україні, види маркетингу, адаптивний маркетинг, інклюзивний маркетинг

Анотація

Виокремлено та охарактеризовано чотири особливості адаптивного маркетингу: посилена увага до відслідковування та передбачення вимог громадськості (а не лише потенційних споживачів); радикальна та швидка (а не поступова, еволюційна) перебудова маркетингової діяльності у відповідь на зміни середовища; «переключення» між наявними моделями, видами маркетингу з помірною адаптацією до власних вимог, бо на розбудову повністю нової моделі чи системи, якнайкраще пристосованої до умов діяльності, зазвичай недостатньо часу; перехід до нової для фірми моделі, системи чи виду маркетингу необхідно узгоджувати з попередніми особливостями маркетингової діяльності та іноді «підчищати хвости». Наголошено, що розвиток адаптивного маркетингу в Україні має відбуватися відповідно до зазначених чотирьох критеріїв.

Посилання

Звягінцева О. Б. Становлення й розвиток теорії та практики маркетингу в Україні. Економіка промисловості. 2011. № 1. С. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2011_1_6

Мамалига С. В., Чорнокозинська К. М. Сучасні напрямки розвитку маркетингу. Економіка і управління. 2012. № 3. С. 72–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_3_15

Бєлова Т. Г., Крайнюченко О. Ф. Потенціал сучасних видів маркетингу та його розвиток. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 2. С. 78–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_2_21

Ілляшенко С. М., Рудь М. П. Новітні види маркетингу в умовах випереджаючого розвитку: еволюція, сутність, умови застосування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24(2). С. 37–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%282%29__9

Гарафонова О. І. Сучасний розвиток інтернет-маркетингу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. № 2. С. 96–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2016_2_12

Кафлевська С. Г., Мандро А. І. Блогерство як один з найсучасніших видів інтернет-маркетингу. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 2-2. С. 140–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_33

Кислюк Л. В. Інтернет-маркетинг як перспективний напрям діяльності аграрних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 64–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_14

Ординський В. І., Шевченко Ю. А. Інтернет-маркетинг як один із напрямів інвестування ТНК. Інтелект XXI. 2019. № 6(2). С. 92–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6%282%29__20

Вашків О. П., Гавриленко Ю. С. Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб – підприємців. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 37. С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_37_6

Васильців Н. М. Цифровий маркетинг як складник перспективного напряму розвитку індустрії 4.0. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 2. С. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_2_6

Робул Ю. В. Функціонування і розвиток цифрового маркетингу як маркетингової системи. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-1. С. 119–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_6

Косар Н. С., Гап’як Т. М., Федунь М. Р. Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалізації економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2017. № 863. С. 94–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2017_863_16

Школьний О. О. Розвиток «зеленого» маркетингу в роздрібній торгівлі продовольчими товарами. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6. С. 77–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_5-6_13

Багорка М. О. Інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 11. С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_16

Багорка М. О. Маркетингова стратегія екологізації виробництва як основний напрям інноваційної діяльності аграрних підприємств. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 5. С. 43–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_5_10

Петращак О. О., Хортюк В. В., Тодераш Г. Ф. Перспективи розвитку деяких видів інноваційного маркетингу. Молодий вчений. 2018. № 12(1). С. 306-309. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12%281%29__75

Антощенкова В. В., Богданович О. А. Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 50–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_185_8

Москаленко В. А. Удосконалення основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних розробок. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 5. С. 72–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29%2868%29_5_19

Вікарчук О. І., Калініченко О. О., Пойта І. О. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. С. 46–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_3_9

Шевченко Л. С. Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності. Економічна теорія та право. 2015. № 1 (20). С. 9–21. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/2014/11/27/сучасний-університет-маркетингова-ф/

Шевченко Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики. Економічна теорія та право. 2016. № 2 (25). С. 67–79. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/2016/04/18/юридичний-маркетинг-від-теорії-до-пра/

Гуштан Т. В. Бренд-маркетинг – інноваційний напрям підвищення конкурентоспроможності продукції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 9(1). С. 65–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9%281%29__15

Водяник М. О. Становлення та розвиток прямого маркетингу в сучасних умовах ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 6. С. 103–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_6_28

Кобернюк С. О. Розвиток аграрного маркетингу в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 45–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2019_5_11

Шкірко О. І. Партизанський маркетинг: сутність, види та інструменти використання. Економічний простір. 2018. № 134. С. 215–224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_134_20

Россоха В. В. Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2015. Т. 172. С. 74–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2015_172_17

Бочко О. Ю., Молнар М. С. Розвиток регіонального маркетингу: особливості та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2(1). С. 136–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%281%29__25

Микитин Т. М. Маркетинг заповідних територій як стратегічний напрям розвитку природно-заповідного фонду. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2012. Вип. 623-626. С. 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2012_623-626_9

Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М. Соціально-етичний та соціальний маркетинг: сутність, розвиток, доцільність застосування у фармації. Фармацевтичний часопис. 2013. № 1. С. 159–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2013_1_34

Вдовічена О. Г. Соціальна орієнтація маркетингової діяльності підприємства як перспективний напрямок розвитку в умовах нестабільного ринку. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. 3-4. С. 195–204. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_3-4_22

Zviahintseva, O. B. (2011). Stanovlennia y rozvytok teorii ta praktyky marketynhu v Ukraini [Formation and development of marketing theory and practice in Ukraine]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 1, 21–27. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2011_1_6 [in Ukrainian].

Mamalyha, S. V., Chornokozynska, K. M. (2012). Suchasni napriamky rozvytku marketynhu [Modern marketing trends]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 3, 72–77. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_3_15 [in Ukrainian].

Bielova, T. H., Krainiuchenko, O. F. (2016). Potentsial suchasnykh vydiv marketynhu ta yoho rozvytok [The potential of modern forms of marketing and its development]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Market relations development in Ukraine, 2, 78–82. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_2_21 [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M., Rud, M. P. (2019). Novitni vydy marketynhu v umovakh vyperedzhaiuchoho rozvytku: evoliutsiia, sutnist, umovy zastosuvannia [The newest types of marketing in the conditions of future development: evolution, essence, application conditions]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 24(2), 37–42. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%282%29__9 [in Ukrainian].

Harafonova, O. I. (2016). Suchasnyi rozvytok internet-marketynhu [Contemporary development of internet marketing]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic Sciences, 2, 96–102. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2016_2_12 [in Ukrainian].

Kaflevs’ka, S. G., Mandro, A. I. (2018). Bloherstvo yak odyn z naisuchasnishykh vydiv internet-marketynhu [Blogging as one of the most advanced types of Internet marketing]. Biznes-navihator – Business navigator, 2-2, 140–144. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_33 [in Ukrainian].

Kysliuk, L. V. (2018). Internet-marketynh yak perspektyvnyi napriam diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Internet marketing as a prospective direction in agrarian business activities]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 34, 64–68. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_14 [in Ukrainian].

Ordynskyi, V. I., Shevchenko, Yu. A. (2019). Internet-marketynh yak odyn iz napriamiv investuvannia TNK [Internet marketing as one of TNС’s investment directions]. Intelekt XXI – Intellect XXІ, 6(2), 92–97. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6%282%29__20 [in Ukrainian].

Vashkiv, O. P., Havrylenko, Yu. S. (2019). Internet-marketynh – novyi napriam marketynhovoi polityky malykh pidpryiemstv ta fizychnykh osib – pidpryiemtsiv [Internet marketing – a new direction of marketing policy for small businesses and individual entrepreneurs]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment – International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 37, 27–33. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_37_6 [in Ukrainian].

Vasyltsiv, N. M. (2019). Tsyfrovyi marketynh yak skladnyk perspektyvnoho napriamu rozvytku industrii 4.0 [Digital marketing as a constituent of the promising direction of industry 4.0 development]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific View: Economics and Management, 2, 35–40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_2_6 [in Ukrainian].

Robul, Yu. V. (2019). Funktsionuvannia i rozvytok tsyfrovoho marketynhu yak marketynhovoi systemy [Functioning and development of digital marketing as marketing systems]. Biznes-navihator – Business navigator, 6.1-1, 119–123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_6 [in Ukrainian].

Kosar, N. S., Hapiak, T. M., Fedun, M. R. (2017). Napriamy realizatsii kontseptsii ekolohichnoho marketynhu v umovakh sotsializatsii ekonomiky [Directions implementing the concept of ecological marketing in conditions of socialization of the economy]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Logistics, 863, 94–100. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2017_863_16 [in Ukrainian].

Shkolnyi, O. O. (2018). Rozvytok «zelenoho» marketynhu v rozdribnii torhivli prodovolchymy tovaramy [The development of “green” marketing in the food retailing industry]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 5-6, 77–83. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_5-6_13 [in Ukrainian].

Bagorka, M. A. (2016). Innovatsiini napriamy rozvytku stratehii ekolohichnoho marketynhu v ahrarnomu vyrobnytstvi [Areas of innovative marketing strategies environmental in agricultural production]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 11, 65–69. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_11_16 [in Ukrainian].

Bagorka, M. A. (2017). Marketynhova stratehiia ekolohizatsii vyrobnytstva yak osnovnyi napriam innovatsiinoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [The marketing strategy of ecologization of production as the main direction of innovative activity of agricultural enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Odesa National University herald. Series: Economics, 22 (5), 43–46. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_5_10 [in Ukrainian].

Petrashchak, O. O., Khortyuk, V. V., Toderash, H. F. (2018). Perspektyvy rozvytku deiakykh vydiv innovatsiinoho marketynhu [Perspectives for the development of some species of innovative marketing]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12(1), 306–309. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12%281%29__75 [in Ukrainian].

Antoshchenkova, V. V., Bogdanovich, O. A. (2017). Innovatsiinyi marketynh, yak osoblyvyi vyd innovatsiinoi diialnosti [Innovative marketing as a special kind of innovation]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, 185, 50–55. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_185_8 [in Ukrainian].

Moskalenko, V. A. (2018). Udoskonalennia osnovnykh napriamiv marketynhovoi polityky prosuvannia innovatsiinykh rozrobok [Improvement of the main directions of the marketing policy of promotion of innovative developments]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economy and Management, 29(68), 5, 72–76. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29%2868%29_5_19 [in Ukrainian].

Vikarchuk, O. I., Kalinichenko, O. O., Poita, I. O. (2016). Rozvytok osvitnoho marketynhu v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi [Development of educational marketing in modern Ukrainian society]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Journal Zhytomyr State Technological university. Series: Economics, 3, 46–52. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_3_9 [in Ukrainian].

Shevchenko, L. S. (2015). Suchasnyi universytet: marketynhova filosofiia diialnosti [Modern university: marketing philosophy of activity]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 1(20), 9–21. Retrieved from http://econtlaw.nlu.edu.ua/2014/11/27/сучасний-університет-маркетингова-ф/ [in Ukrainian].

Shevchenko, L. S. (2016). Yurydychnyi marketynh: vid teorii do praktyky [Legal marketing: from theory to practice]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2(25), 67–79. Retrieved from http://econtlaw.nlu.edu.ua/2016/04/18/юридичний-маркетинг-від-теорії-до-пра/ [in Ukrainian].

Hushtan, T. V. (2016). Brend-marketynh – innovatsiinyi napriam pidvyshchennia konkurentospromozhnosti produktsii [Brand marketing – an innovative line of products enhance competitiveness]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, 9(1), 65–69. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9%281%29__15 [in Ukrainian].

Vodianyk, M. O. (2015). Stanovlennia ta rozvytok priamoho marketynhu v suchasnykh umovakh rynkovoi ekonomiky [Formation and development of direct marketing in modern conditions of market economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, 6, 103–107. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_6_28 [in Ukrainian].

Kobernyuk, S. O. (2019). Rozvytok ahrarnoho marketynhu v Ukraini [Agricultural market development in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 5, 45–48. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2019_5_11 [in Ukrainian].

Shkirko, O. I. (2018). Partyzanskyi marketynh: sutnist, vydy ta instrumenty vykorystannia [Guerrilla marketing: the nature, types and tools of use]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 134, 215–224. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_134_20 [in Ukrainian].

Rossokha, V. V. (2015). Rozvytok promyslovoho marketynhu v konteksti suchasnykh rynkovykh transformatsii [Development of industrial marketing in the context of current market transformations]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky – Scientific Papers NaUKMA. Economics, 172, 74–80. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAe_2015_172_17 [in Ukrainian].

Bochko, O. Yu., Molnar, M. S. (2015). Rozvytok rehionalnoho marketynhu: osoblyvosti ta perspektyvy [Development of regional marketing: features and prospects]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics", 2(1), 136–140. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%281%29__25 [in Ukrainian].

Mykytyn, T. M. (2012). Marketynh zapovidnykh terytorii yak stratehichnyi napriam rozvytku pryrodno-zapovidnoho fondu [The marketing of protected areas as strategic directions of development of nature reserve fund]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika – Scientific Journal of Chernivtsi University. Economics, 623-626, 38–41. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2012_623-626_9 [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., Chervonenko, N. M. (2013). Sotsialno-etychnyi ta sotsialnyi marketynh: sutnist, rozvytok, dotsilnist zastosuvannia u farmatsii [Social and ethical and social marketing: the essence, development, expediency of use in pharmacy]. Farmatsevtychnyi chasopys – Pharmaceutical review, 1, 159–163. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2013_1_34 [in Ukrainian].

Vdovichena, O. H. (2016). Sotsialna oriientatsiia marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva yak perspektyvnyi napriamok rozvytku v umovakh nestabilnoho rynku [Social orientation of marketing activity of an enterprise as promising development under unstable market conditions]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economics, 3-4, 195–204. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_3-4_22 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Губін, К. (2022). РОЗВИТОК АДАПТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-65
Розділ
МАРКЕТИНГ